First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
LG * coldzera:v <HyperX>
21 13 2 8 1.6 99 62% 5 1 3 1 2 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 78% 1.32
LG * fer <HyperX>
19 13 4 6 1.5 98 37% 4 5 3 4 1 1 2 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 8 78% 1.22
LG * fnxNTC <EGB>
19 14 4 5 1.4 96 63% 1 3 1 2 0 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 78% 1.16
LG * TACO <CyberPower>
18 14 1 4 1.3 69 22% 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6 70% 1.13
LG * FALLEN <EGB>
14 9 2 5 1.6 66 21% 2 1 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 78% 1.08
tyloo fancyHOUGE
14 17 1 -3 0.8 73 36% 1 3 0 1 1 2 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 52% 0.92
tyloo DDsinerlm
14 19 2 -5 0.7 73 36% 3 3 2 2 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 61% 0.78
tyloo SOMEBODY
14 19 4 -5 0.7 77 36% 0 3 0 2 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 52% 0.75
tyloo Attacker
11 17 3 -6 0.6 57 55% 2 1 1 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 61% 0.64
tyloo captainMo * douyutv
10 19 3 -9 0.5 48 20% 4 3 0 0 4 3 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 57% 0.56
Round 1
1 : 0
15:02
LG * coldzera:v <HyperX> glock Headshot tyloo captainMo * douyutv
15:16
tyloo DDsinerlm cz75a LG * TACO <CyberPower>
15:46
LG * fnxNTC <EGB> glock Headshot tyloo Attacker
15:47
LG * fnxNTC <EGB> glock Headshot tyloo SOMEBODY
15:50
LG * fer <HyperX> glock Headshot tyloo DDsinerlm
15:52
LG * fer <HyperX> + LG * fnxNTC <EGB> glock Headshot tyloo fancyHOUGE
Terrorists Win
Round 2
2 : 0
00:35
tyloo Attacker + tyloo SOMEBODY cz75a Headshot LG * fer <HyperX>
00:35
LG * coldzera:v <HyperX> mac10 Headshot tyloo Attacker
00:36
LG * coldzera:v <HyperX> mac10 tyloo SOMEBODY
00:37
LG * TACO <CyberPower> mp7 tyloo DDsinerlm
00:52
LG * TACO <CyberPower> mp7 tyloo captainMo * douyutv
00:59
tyloo fancyHOUGE + tyloo SOMEBODY cz75a Headshot LG * coldzera:v <HyperX>
01:01
tyloo fancyHOUGE + tyloo DDsinerlm cz75a LG * TACO <CyberPower>
01:05
LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo fancyHOUGE
Terrorists Win
Round 3
3 : 0
00:34
LG * coldzera:v <HyperX> mac10 Headshot tyloo fancyHOUGE
00:37
LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo DDsinerlm
00:37
LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo SOMEBODY
00:38
LG * FALLEN <EGB> mp7 tyloo Attacker
00:42
LG * FALLEN <EGB> + LG * fnxNTC <EGB> mp7 tyloo captainMo * douyutv
Terrorists Win
Round 4
4 : 0
00:55
LG * fer <HyperX> ak47 tyloo fancyHOUGE
00:55
LG * TACO <CyberPower> ak47 Headshot tyloo SOMEBODY
00:57
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo captainMo * douyutv
01:16
LG * TACO <CyberPower> ak47 tyloo DDsinerlm
01:28
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 Headshot tyloo Attacker
Terrorists Win
Round 5
5 : 0
00:41
LG * fer <HyperX> ak47 tyloo captainMo * douyutv
00:43
tyloo fancyHOUGE + tyloo Attacker cz75a LG * fer <HyperX>
00:45
LG * fnxNTC <EGB> ak47 tyloo Attacker
00:47
LG * FALLEN <EGB> + LG * fer <HyperX> awp tyloo fancyHOUGE
00:49
tyloo DDsinerlm cz75a LG * fnxNTC <EGB>
00:49
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 tyloo DDsinerlm
00:55
LG * TACO <CyberPower> ak47 tyloo SOMEBODY
Terrorists Win
Round 6
5 : 1
00:51
LG * fer <HyperX> ak47 tyloo DDsinerlm
00:58
tyloo SOMEBODY m4a1 LG * fer <HyperX>
01:10
LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo SOMEBODY
01:16
tyloo fancyHOUGE m4a1_silencer LG * TACO <CyberPower>
01:16
tyloo Attacker m4a1 LG * FALLEN <EGB>
01:30
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 Headshot tyloo Attacker
02:03
tyloo captainMo * douyutv awp LG * coldzera:v <HyperX>
02:04
tyloo fancyHOUGE m4a1_silencer Headshot LG * fnxNTC <EGB>
Counter-Terrorists Win
Round 7
6 : 1
00:30
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo captainMo * douyutv
01:31
tyloo DDsinerlm m4a1_silencer LG * coldzera:v <HyperX>
01:32
LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo DDsinerlm
01:34
LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo fancyHOUGE
01:36
LG * TACO <CyberPower> ak47 tyloo SOMEBODY
01:44
LG * fer <HyperX> ak47 Headshot tyloo Attacker
Terrorists Win
Round 8
1v1
7 : 1
00:34
tyloo captainMo * douyutv + tyloo DDsinerlm usp_silencer LG * fnxNTC <EGB>
00:35
tyloo DDsinerlm p250 Headshot LG * coldzera:v <HyperX>
00:41
LG * TACO <CyberPower> + LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo captainMo * douyutv
00:42
tyloo DDsinerlm ak47 LG * TACO <CyberPower>
01:00
LG * FALLEN <EGB> p250 tyloo DDsinerlm
01:00
LG * fer <HyperX> ak47 tyloo fancyHOUGE
01:54
LG * FALLEN <EGB> + LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo Attacker
02:11
tyloo SOMEBODY ak47 LG * FALLEN <EGB>
02:21
LG * fer <HyperX> glock tyloo SOMEBODY
Terrorists Win
Round 9
8 : 1
00:52
tyloo captainMo * douyutv famas Headshot LG * fer <HyperX>
01:50
LG * TACO <CyberPower> + LG * fer <HyperX> ak47 Headshot tyloo captainMo * douyutv
02:01
LG * fnxNTC <EGB> ak47 tyloo SOMEBODY
02:07
tyloo Attacker m4a1 LG * TACO <CyberPower>
02:09
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo fancyHOUGE
02:11
LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo DDsinerlm
02:11
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo Attacker
Terrorists Win
Round 10
9 : 1
01:05
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 Headshot tyloo Attacker
01:07
tyloo DDsinerlm cz75a LG * fnxNTC <EGB>
01:09
LG * fer <HyperX> ak47 tyloo SOMEBODY
01:18
LG * fer <HyperX> ak47 tyloo DDsinerlm
01:24
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 Headshot tyloo captainMo * douyutv
01:28
LG * fer <HyperX> + LG * FALLEN <EGB> ak47 Headshot tyloo fancyHOUGE
Terrorists Win
Round 11
9 : 2
02:09
tyloo DDsinerlm m4a1_silencer LG * fer <HyperX>
02:32
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 Headshot tyloo captainMo * douyutv
02:34
tyloo DDsinerlm m4a1_silencer LG * fnxNTC <EGB>
02:35
LG * TACO <CyberPower> ak47 tyloo DDsinerlm
02:35
tyloo SOMEBODY m4a1 Headshot LG * FALLEN <EGB>
02:43
tyloo Attacker + tyloo SOMEBODY m4a1 LG * TACO <CyberPower>
03:04
tyloo SOMEBODY + tyloo captainMo * douyutv ak47 LG * coldzera:v <HyperX>
Counter-Terrorists Win
Round 12
9 : 3
00:34
tyloo captainMo * douyutv ak47 Headshot LG * fnxNTC <EGB>
01:23
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo fancyHOUGE
01:47
tyloo Attacker ak47 LG * TACO <CyberPower>
01:48
tyloo captainMo * douyutv ak47 LG * coldzera:v <HyperX>
01:49
tyloo SOMEBODY m4a1 Headshot LG * FALLEN <EGB>
01:51
LG * fer <HyperX> ak47 Headshot tyloo SOMEBODY
01:52
tyloo Attacker + tyloo SOMEBODY ak47 LG * fer <HyperX>
Counter-Terrorists Win
Round 13
9 : 4
00:25
tyloo fancyHOUGE awp LG * coldzera:v <HyperX>
00:46
tyloo fancyHOUGE awp LG * FALLEN <EGB>
00:49
tyloo SOMEBODY m4a1_silencer LG * TACO <CyberPower>
01:26
tyloo SOMEBODY ak47 LG * fer <HyperX>
01:44
tyloo fancyHOUGE awp LG * fnxNTC <EGB>
Counter-Terrorists Win
Round 14
10 : 4
01:15
LG * fnxNTC <EGB> tec9 Headshot tyloo SOMEBODY
01:21
tyloo fancyHOUGE + tyloo captainMo * douyutv awp LG * TACO <CyberPower>
01:23
LG * fer <HyperX> ak47 Headshot tyloo DDsinerlm
01:28
LG * fnxNTC <EGB> ak47 tyloo fancyHOUGE
01:31
LG * FALLEN <EGB> galilar Headshot tyloo Attacker
01:31
tyloo captainMo * douyutv awp LG * fnxNTC <EGB>
01:42
tyloo captainMo * douyutv + LG * FALLEN <EGB> awp LG * coldzera:v <HyperX>
01:42
LG * fer <HyperX> ak47 tyloo captainMo * douyutv
Terrorists Win
Round 15
11 : 4
00:41
tyloo captainMo * douyutv m4a1_silencer LG * fer <HyperX>
00:48
LG * fnxNTC <EGB> + LG * FALLEN <EGB> ak47 tyloo fancyHOUGE
00:58
LG * TACO <CyberPower> + LG * coldzera:v <HyperX> ak47 tyloo captainMo * douyutv
01:57
tyloo SOMEBODY m4a1 LG * TACO <CyberPower>
01:58
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 tyloo SOMEBODY
02:07
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 tyloo Attacker
02:18
tyloo DDsinerlm m4a1_silencer Headshot LG * fnxNTC <EGB>
02:31
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 Headshot tyloo DDsinerlm
Terrorists Win
Round 16
11 : 5
00:33
LG * fer <HyperX> usp_silencer Headshot tyloo DDsinerlm
00:35
tyloo SOMEBODY glock Headshot LG * fer <HyperX>
00:37
LG * FALLEN <EGB> hkp2000 Headshot tyloo SOMEBODY
00:38
tyloo fancyHOUGE glock Headshot LG * FALLEN <EGB>
00:52
LG * fnxNTC <EGB> usp_silencer Headshot tyloo captainMo * douyutv
00:54
tyloo fancyHOUGE + tyloo Attacker hkp2000 LG * fnxNTC <EGB>
01:36
tyloo fancyHOUGE hkp2000 Headshot LG * TACO <CyberPower>
02:01
tyloo Attacker tec9 Headshot LG * coldzera:v <HyperX>
Terrorists Win
Round 17
11 : 6
00:36
tyloo DDsinerlm galilar Headshot LG * FALLEN <EGB>
00:58
tyloo Attacker mac10 Headshot LG * fer <HyperX>
01:11
tyloo fancyHOUGE ak47 LG * TACO <CyberPower>
01:13
LG * coldzera:v <HyperX> + LG * TACO <CyberPower> cz75a Headshot tyloo captainMo * douyutv
01:37
tyloo DDsinerlm galilar Headshot LG * fnxNTC <EGB>
01:42
tyloo DDsinerlm galilar LG * coldzera:v <HyperX>
Terrorists Win
Round 18
11 : 7
00:39
tyloo DDsinerlm galilar LG * fer <HyperX>
00:40
LG * fnxNTC <EGB> usp_silencer Headshot tyloo DDsinerlm
00:41
tyloo captainMo * douyutv mac10 LG * TACO <CyberPower>
01:01
tyloo Attacker ak47 Headshot LG * fnxNTC <EGB>
01:06
tyloo SOMEBODY galilar Headshot LG * FALLEN <EGB>
01:16
tyloo SOMEBODY galilar LG * coldzera:v <HyperX>
Terrorists Win
Round 19
12 : 7
01:33
LG * coldzera:v <HyperX> m4a1 tyloo fancyHOUGE
01:34
LG * coldzera:v <HyperX> m4a1 Headshot tyloo Attacker
01:35
LG * TACO <CyberPower> + LG * coldzera:v <HyperX> m4a1 tyloo captainMo * douyutv
01:35
tyloo SOMEBODY galilar Headshot LG * coldzera:v <HyperX>
01:35
LG * TACO <CyberPower> m4a1 tyloo SOMEBODY
01:38
tyloo DDsinerlm + tyloo fancyHOUGE ak47 Headshot LG * TACO <CyberPower>
Counter-Terrorists Win
Round 20
13 : 7
01:53
LG * FALLEN <EGB> + LG * fer <HyperX> awp tyloo DDsinerlm
01:55
LG * fer <HyperX> m4a1 tyloo fancyHOUGE
01:55
tyloo Attacker + tyloo captainMo * douyutv ak47 Headshot LG * fer <HyperX>
01:58
LG * fnxNTC <EGB> ak47 tyloo Attacker
01:58
LG * TACO <CyberPower> m4a1 tyloo SOMEBODY
01:59
LG * TACO <CyberPower> m4a1 Headshot tyloo captainMo * douyutv
Counter-Terrorists Win
Round 21
1v1
14 : 7
00:27
tyloo Attacker ak47 Headshot LG * fnxNTC <EGB>
00:53
LG * coldzera:v <HyperX> m4a1 tyloo DDsinerlm
00:55
LG * coldzera:v <HyperX> m4a1 Headshot tyloo Attacker
00:55
tyloo captainMo * douyutv + tyloo Attacker ak47 LG * coldzera:v <HyperX>
01:15
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo fancyHOUGE
01:22
tyloo SOMEBODY tec9 LG * fer <HyperX>
01:28
LG * TACO <CyberPower> m4a1 tyloo captainMo * douyutv
01:46
tyloo SOMEBODY tec9 LG * FALLEN <EGB>
01:48
LG * TACO <CyberPower> m4a1 tyloo SOMEBODY
Counter-Terrorists Win
Round 22
15 : 7
00:38
LG * TACO <CyberPower> m4a1 tyloo SOMEBODY
00:40
LG * TACO <CyberPower> m4a1 tyloo Attacker
00:45
LG * fer <HyperX> m4a1 tyloo DDsinerlm
00:46
LG * coldzera:v <HyperX> awp tyloo fancyHOUGE
00:50
LG * coldzera:v <HyperX> + LG * fer <HyperX> awp tyloo captainMo * douyutv
Counter-Terrorists Win
Round 23
16 : 7
00:28
LG * coldzera:v <HyperX> awp Headshot tyloo SOMEBODY
00:30
LG * fer <HyperX> m4a1 tyloo captainMo * douyutv
00:40
LG * fnxNTC <EGB> m4a1 tyloo DDsinerlm
00:44
LG * fnxNTC <EGB> m4a1 tyloo Attacker
00:45
tyloo fancyHOUGE ump45 Headshot LG * fnxNTC <EGB>
00:52
LG * fer <HyperX> m4a1 tyloo fancyHOUGE
Counter-Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
LG * fnxNTC <EGB> 12
58%
%
0
LG * fer <HyperX> 11
36%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 9
67%
%
0
LG * TACO <CyberPower> 8
38%
%
0
LG * FALLEN <EGB> 1
100%
%
0
tyloo Attacker 5
60%
%
0
tyloo SOMEBODY 3
0%
%
0
tyloo captainMo * douyutv 3
33%
%
0
tyloo DDsinerlm 2
50%
%
0
tyloo fancyHOUGE 1
0%
%
0
M4A4
LG * TACO <CyberPower> 8
13%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 4
50%
%
0
LG * fer <HyperX> 4
0%
%
0
LG * fnxNTC <EGB> 2
0%
%
0
tyloo SOMEBODY 4
50%
%
0
tyloo Attacker 3
0%
%
0
AWP
LG * FALLEN <EGB> 8
0%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 3
33%
%
0
tyloo fancyHOUGE 4
0%
%
0
tyloo captainMo * douyutv 3
0%
%
0
Glock
LG * fer <HyperX> 3
67%
%
0
LG * fnxNTC <EGB> 2
100%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 1
100%
%
0
tyloo fancyHOUGE 1
100%
%
0
tyloo SOMEBODY 1
100%
%
0
CZ75a
LG * coldzera:v <HyperX> 1
100%
%
0
tyloo fancyHOUGE 3
33%
%
0
tyloo DDsinerlm 3
0%
%
0
tyloo Attacker 1
100%
%
0
Galil
LG * FALLEN <EGB> 1
100%
%
0
tyloo DDsinerlm 4
50%
%
0
tyloo SOMEBODY 3
67%
%
0
M4A1s
tyloo DDsinerlm 4
25%
%
0
tyloo fancyHOUGE 2
50%
%
0
tyloo SOMEBODY 1
0%
%
0
tyloo captainMo * douyutv 1
0%
%
0
Mac10
LG * coldzera:v <HyperX> 3
67%
%
0
tyloo Attacker 1
100%
%
0
tyloo captainMo * douyutv 1
0%
%
0
USP
LG * fnxNTC <EGB> 2
100%
%
0
LG * fer <HyperX> 1
100%
%
0
tyloo captainMo * douyutv 1
0%
%
0
Tec9
LG * fnxNTC <EGB> 1
100%
%
0
tyloo SOMEBODY 2
0%
%
0
tyloo Attacker 1
100%
%
0
MP7
LG * TACO <CyberPower> 2
0%
%
0
LG * FALLEN <EGB> 2
0%
%
0
p2000
LG * FALLEN <EGB> 1
100%
%
0
tyloo fancyHOUGE 2
50%
%
0
p250
LG * FALLEN <EGB> 1
0%
%
0
tyloo DDsinerlm 1
100%
%
0
Ump
tyloo fancyHOUGE 1
100%
%
0
Famas
tyloo captainMo * douyutv 1
100%
%
0
Killer \ Victim
LG * coldzera:v <HyperX>
0
0
0
0
0
3 (60%)
7 (88%)
3 (50%)
3 (50%)
5 (56%)
LG * fer <HyperX>
0
0
0
0
0
6 (86%)
1 (20%)
6 (75%)
3 (43%)
3 (60%)
LG * TACO <CyberPower>
0
0
0
0
0
0 (0%)
1 (25%)
3 (50%)
7 (78%)
7 (88%)
LG * fnxNTC <EGB>
0
0
0
0
0
4 (50%)
4 (67%)
5 (50%)
5 (100%)
1 (25%)
LG * FALLEN <EGB>
0
0
0
0
0
4 (67%)
4 (80%)
2 (67%)
1 (17%)
3 (100%)
tyloo fancyHOUGE
2 (40%)
1 (14%)
5 (100%)
4 (50%)
2 (33%)
0
0
0
0
0
tyloo Attacker
1 (13%)
4 (80%)
3 (75%)
2 (33%)
1 (20%)
0
0
0
0
0
tyloo DDsinerlm
3 (50%)
2 (25%)
3 (50%)
5 (50%)
1 (33%)
0
0
0
0
0
tyloo SOMEBODY
3 (50%)
4 (57%)
2 (22%)
0 (0%)
5 (83%)
0
0
0
0
0
tyloo captainMo * douyutv
4 (44%)
2 (40%)
1 (13%)
3 (75%)
0 (0%)
0
0
0
0
0


Filter: