First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
tyloo Attacker
21 18 2 3 1.2 82 33% 2 1 2 1 0 0 9 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 68% 1.08
tyloo fancyHOUGE
21 18 8 3 1.2 93 67% 1 1 1 0 0 1 5 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 10 82% 1.06
tyloo captainMo * douyutv
15 15 3 0 1 50 7% 2 4 0 3 2 1 3 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 7 71% 0.97
tyloo DDsinerlm
19 19 4 0 1 77 53% 3 5 1 4 2 1 4 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 71% 0.93
tyloo SOMEBODY
16 17 4 -1 0.9 68 56% 5 4 2 1 3 3 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 82% 0.86
LG * coldzera:v <HyperX>
21 14 2 7 1.5 86 57% 5 1 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 13 79% 1.12
LG * fnxNTC <EGB>
23 22 2 1 1 76 52% 3 1 0 1 3 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 16 71% 0.97
LG * FALLEN <EGB>
16 15 2 1 1.1 55 38% 3 3 1 0 2 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 71% 0.96
LG * fer <HyperX>
18 20 9 -2 0.9 94 44% 2 4 0 3 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 71% 0.9
LG * TACO <CyberPower>
9 22 4 -13 0.4 50 33% 2 4 0 3 2 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 57% 0.46
Round 1
1 : 0
00:28
tyloo fancyHOUGE + tyloo SOMEBODY glock Headshot LG * coldzera:v <HyperX>
00:29
tyloo DDsinerlm glock Headshot LG * FALLEN <EGB>
00:32
LG * fer <HyperX> usp_silencer Headshot tyloo Attacker
00:36
tyloo fancyHOUGE glock Headshot LG * fer <HyperX>
00:41
tyloo DDsinerlm + tyloo SOMEBODY glock LG * fnxNTC <EGB>
00:47
tyloo DDsinerlm + tyloo fancyHOUGE usp_silencer Headshot LG * TACO <CyberPower>
Terrorists Win
Round 2
2 : 0
01:41
tyloo SOMEBODY + tyloo captainMo * douyutv ump45 LG * FALLEN <EGB>
01:42
tyloo fancyHOUGE ak47 LG * coldzera:v <HyperX>
01:50
LG * fnxNTC <EGB> cz75a tyloo SOMEBODY
01:56
tyloo Attacker galilar Headshot LG * fnxNTC <EGB>
Terrorists Win
Round 3
3 : 0
00:42
tyloo DDsinerlm hegrenade LG * FALLEN <EGB>
00:45
tyloo fancyHOUGE ak47 Headshot LG * fer <HyperX>
00:46
LG * coldzera:v <HyperX> usp_silencer Headshot tyloo captainMo * douyutv
00:47
LG * fnxNTC <EGB> + LG * fer <HyperX> usp_silencer tyloo fancyHOUGE
00:49
tyloo Attacker galilar Headshot LG * coldzera:v <HyperX>
01:14
tyloo SOMEBODY mac10 LG * TACO <CyberPower>
Terrorists Win
Round 4
4 : 0
00:43
LG * TACO <CyberPower> m4a1 tyloo DDsinerlm
00:43
tyloo SOMEBODY + tyloo DDsinerlm ak47 LG * TACO <CyberPower>
00:45
LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo fancyHOUGE
00:46
tyloo SOMEBODY ak47 Headshot LG * fnxNTC <EGB>
00:47
tyloo Attacker galilar LG * fer <HyperX>
01:13
LG * coldzera:v <HyperX> m4a1 tyloo SOMEBODY
Terrorists Win
Round 5
4 : 1
00:55
LG * fnxNTC <EGB> m4a1 Headshot tyloo captainMo * douyutv
00:56
LG * TACO <CyberPower> famas tyloo SOMEBODY
00:58
tyloo Attacker ak47 LG * TACO <CyberPower>
01:00
LG * fer <HyperX> famas tyloo Attacker
01:01
tyloo DDsinerlm + tyloo fancyHOUGE ak47 LG * fer <HyperX>
01:03
LG * coldzera:v <HyperX> m4a1 Headshot tyloo fancyHOUGE
01:05
tyloo DDsinerlm ak47 Headshot LG * fnxNTC <EGB>
01:05
LG * coldzera:v <HyperX> + LG * fnxNTC <EGB> m4a1 tyloo DDsinerlm
Counter-Terrorists Win
Round 6
1v2
5 : 1
01:00
LG * fer <HyperX> famas tyloo captainMo * douyutv
01:01
tyloo Attacker ak47 LG * fer <HyperX>
01:41
tyloo DDsinerlm ak47 LG * coldzera:v <HyperX>
01:50
LG * TACO <CyberPower> m4a1 tyloo DDsinerlm
02:04
LG * FALLEN <EGB> + LG * TACO <CyberPower> awp tyloo SOMEBODY
02:09
tyloo fancyHOUGE ak47 Headshot LG * fnxNTC <EGB>
02:20
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo Attacker
02:21
tyloo fancyHOUGE ak47 Headshot LG * FALLEN <EGB>
02:23
tyloo fancyHOUGE + tyloo SOMEBODY ak47 LG * TACO <CyberPower>
Terrorists Win
Round 7
6 : 1
01:01
tyloo Attacker ak47 Headshot LG * TACO <CyberPower>
01:05
tyloo captainMo * douyutv ak47 LG * fer <HyperX>
01:10
LG * fnxNTC <EGB> cz75a tyloo DDsinerlm
Terrorists Win
Round 8
1v2
7 : 1
00:28
LG * fer <HyperX> ak47 Headshot tyloo DDsinerlm
00:28
tyloo captainMo * douyutv + tyloo DDsinerlm ak47 LG * fer <HyperX>
00:29
LG * coldzera:v <HyperX> cz75a tyloo fancyHOUGE
00:29
tyloo SOMEBODY ump45 Headshot LG * coldzera:v <HyperX>
00:49
tyloo SOMEBODY ak47 Headshot LG * TACO <CyberPower>
00:57
LG * fnxNTC <EGB> + LG * fer <HyperX> cz75a Headshot tyloo SOMEBODY
01:28
LG * fnxNTC <EGB> + LG * fer <HyperX> ak47 Headshot tyloo Attacker
01:30
tyloo captainMo * douyutv ak47 LG * FALLEN <EGB>
01:36
tyloo captainMo * douyutv ak47 LG * fnxNTC <EGB>
Terrorists Win
Round 9
8 : 1
03:39
tyloo Attacker hegrenade LG * FALLEN <EGB>
03:43
LG * coldzera:v <HyperX> p250 Headshot tyloo captainMo * douyutv
03:43
tyloo fancyHOUGE ak47 Headshot LG * TACO <CyberPower>
03:44
tyloo Attacker ak47 LG * coldzera:v <HyperX>
03:49
tyloo Attacker + tyloo captainMo * douyutv ak47 LG * fnxNTC <EGB>
04:00
tyloo DDsinerlm ak47 LG * fer <HyperX>
Terrorists Win
Round 10
8 : 2
01:10
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo DDsinerlm
01:27
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo SOMEBODY
01:51
LG * fnxNTC <EGB> m4a1 Headshot tyloo fancyHOUGE
01:53
LG * fer <HyperX> m4a1 tyloo captainMo * douyutv
01:57
tyloo Attacker ak47 LG * fnxNTC <EGB>
01:58
tyloo Attacker ak47 Headshot LG * TACO <CyberPower>
01:59
LG * FALLEN <EGB> awp Headshot tyloo Attacker
Counter-Terrorists Win
Round 11
8 : 3
00:45
LG * FALLEN <EGB> + LG * fer <HyperX> awp tyloo SOMEBODY
01:01
LG * coldzera:v <HyperX> awp tyloo Attacker
01:07
tyloo captainMo * douyutv ak47 Headshot LG * fer <HyperX>
01:31
LG * TACO <CyberPower> m4a1 tyloo fancyHOUGE
01:31
tyloo DDsinerlm + tyloo fancyHOUGE ak47 Headshot LG * TACO <CyberPower>
01:33
LG * fnxNTC <EGB> + LG * TACO <CyberPower> m4a1 tyloo DDsinerlm
01:33
LG * coldzera:v <HyperX> + LG * fer <HyperX> awp tyloo captainMo * douyutv
Counter-Terrorists Win
Round 12
8 : 4
00:26
LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo captainMo * douyutv
00:26
tyloo DDsinerlm tec9 Headshot LG * fnxNTC <EGB>
00:27
LG * fer <HyperX> m4a1 tyloo DDsinerlm
00:30
LG * fer <HyperX> m4a1 tyloo SOMEBODY
00:32
LG * fer <HyperX> usp_silencer Headshot tyloo Attacker
00:33
tyloo fancyHOUGE + tyloo Attacker cz75a LG * fer <HyperX>
00:36
LG * FALLEN <EGB> + LG * fer <HyperX> awp tyloo fancyHOUGE
Counter-Terrorists Win
Round 13
1v2
8 : 5
01:54
LG * TACO <CyberPower> m4a1 Headshot tyloo DDsinerlm
01:55
LG * fer <HyperX> m4a1 tyloo fancyHOUGE
01:58
tyloo captainMo * douyutv + tyloo fancyHOUGE ak47 LG * fer <HyperX>
02:00
tyloo SOMEBODY ak47 Headshot LG * FALLEN <EGB>
02:03
LG * fnxNTC <EGB> m4a1 Headshot tyloo Attacker
02:04
tyloo captainMo * douyutv ak47 LG * TACO <CyberPower>
02:11
tyloo captainMo * douyutv ak47 LG * fnxNTC <EGB>
Counter-Terrorists Win
Round 14
9 : 5
00:26
tyloo SOMEBODY awp LG * fer <HyperX>
01:00
tyloo DDsinerlm galilar Headshot LG * TACO <CyberPower>
01:01
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo DDsinerlm
01:02
tyloo Attacker + tyloo fancyHOUGE ak47 LG * FALLEN <EGB>
01:03
LG * fnxNTC <EGB> m4a1 Headshot tyloo Attacker
01:04
tyloo fancyHOUGE cz75a Headshot LG * fnxNTC <EGB>
Terrorists Win
Round 15
9 : 6
01:40
LG * fnxNTC <EGB> cz75a Headshot tyloo Attacker
01:41
LG * coldzera:v <HyperX> awp tyloo SOMEBODY
01:43
LG * coldzera:v <HyperX> awp tyloo DDsinerlm
01:48
LG * TACO <CyberPower> + LG * fer <HyperX> cz75a Headshot tyloo fancyHOUGE
01:49
tyloo captainMo * douyutv awp LG * fnxNTC <EGB>
01:57
LG * fer <HyperX> + LG * fnxNTC <EGB> mp9 Headshot tyloo captainMo * douyutv
Counter-Terrorists Win
Round 16
9 : 7
01:03
LG * coldzera:v <HyperX> glock Headshot tyloo SOMEBODY
01:05
LG * fnxNTC <EGB> glock Headshot tyloo captainMo * douyutv
01:05
LG * coldzera:v <HyperX> glock Headshot LG * fnxNTC <EGB>
01:07
LG * coldzera:v <HyperX> glock Headshot tyloo Attacker
01:20
tyloo fancyHOUGE usp_silencer Headshot LG * TACO <CyberPower>
01:27
LG * fer <HyperX> glock tyloo DDsinerlm
01:33
LG * FALLEN <EGB> glock Headshot tyloo fancyHOUGE
Terrorists Win
Round 17
9 : 8
00:43
tyloo DDsinerlm cz75a LG * fer <HyperX>
01:21
tyloo SOMEBODY + tyloo fancyHOUGE cz75a LG * FALLEN <EGB>
01:22
LG * fnxNTC <EGB> + LG * FALLEN <EGB> ak47 tyloo SOMEBODY
01:27
LG * TACO <CyberPower> mp7 tyloo fancyHOUGE
01:28
LG * coldzera:v <HyperX> mac10 Headshot tyloo DDsinerlm
01:49
LG * fnxNTC <EGB> ak47 tyloo Attacker
01:50
LG * fnxNTC <EGB> ak47 tyloo captainMo * douyutv
Terrorists Win
Round 18
9 : 9
00:28
LG * coldzera:v <HyperX> + LG * fer <HyperX> mac10 Headshot tyloo SOMEBODY
00:30
tyloo fancyHOUGE usp_silencer Headshot LG * coldzera:v <HyperX>
00:32
tyloo DDsinerlm p250 Headshot LG * fnxNTC <EGB>
00:33
LG * TACO <CyberPower> + LG * coldzera:v <HyperX> ak47 tyloo fancyHOUGE
00:35
LG * FALLEN <EGB> mp7 Headshot tyloo DDsinerlm
00:38
LG * fer <HyperX> mac10 Headshot tyloo captainMo * douyutv
00:43
LG * TACO <CyberPower> ak47 Headshot tyloo Attacker
Terrorists Win
Round 19
9 : 10
01:44
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 Headshot tyloo fancyHOUGE
01:48
tyloo DDsinerlm m4a1_silencer LG * TACO <CyberPower>
01:49
LG * fer <HyperX> ak47 Headshot tyloo captainMo * douyutv
01:54
LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo DDsinerlm
Terrorists Win
Round 20
9 : 11
02:30
tyloo SOMEBODY m4a1 LG * fnxNTC <EGB>
02:38
LG * fer <HyperX> ak47 Headshot tyloo DDsinerlm
02:58
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 Headshot tyloo Attacker
03:00
LG * fer <HyperX> ak47 tyloo fancyHOUGE
03:01
LG * fer <HyperX> ak47 tyloo captainMo * douyutv
03:10
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo SOMEBODY
Terrorists Win
Round 21
1v1
10 : 11
00:29
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 Headshot tyloo SOMEBODY
01:43
tyloo DDsinerlm m4a1_silencer Headshot LG * fer <HyperX>
01:43
LG * FALLEN <EGB> tec9 Headshot tyloo DDsinerlm
01:58
tyloo fancyHOUGE m4a1_silencer Headshot LG * TACO <CyberPower>
01:59
LG * fnxNTC <EGB> + LG * FALLEN <EGB> ak47 tyloo fancyHOUGE
02:12
tyloo Attacker m4a1 LG * fnxNTC <EGB>
02:13
tyloo captainMo * douyutv + tyloo SOMEBODY awp LG * coldzera:v <HyperX>
02:16
LG * FALLEN <EGB> + LG * coldzera:v <HyperX> awp tyloo Attacker
02:19
tyloo captainMo * douyutv + tyloo DDsinerlm awp LG * FALLEN <EGB>
Counter-Terrorists Win
Round 22
11 : 11
00:30
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 Headshot tyloo DDsinerlm
01:26
tyloo captainMo * douyutv awp LG * coldzera:v <HyperX>
01:40
tyloo fancyHOUGE famas Headshot LG * TACO <CyberPower>
01:41
tyloo fancyHOUGE famas Headshot LG * FALLEN <EGB>
01:42
LG * fer <HyperX> ak47 tyloo fancyHOUGE
01:42
tyloo Attacker m4a1 LG * fnxNTC <EGB>
01:43
tyloo Attacker m4a1 Headshot LG * fer <HyperX>
Counter-Terrorists Win
Round 23
12 : 11
00:35
tyloo captainMo * douyutv awp LG * TACO <CyberPower>
01:36
tyloo fancyHOUGE m4a1 Headshot LG * coldzera:v <HyperX>
01:45
tyloo SOMEBODY m4a1 Headshot LG * fer <HyperX>
01:46
tyloo fancyHOUGE m4a1 LG * fnxNTC <EGB>
01:52
LG * FALLEN <EGB> ak47 Headshot tyloo SOMEBODY
Counter-Terrorists Win
Round 24
13 : 11
00:31
LG * FALLEN <EGB> ak47 Headshot tyloo captainMo * douyutv
01:36
tyloo SOMEBODY + tyloo captainMo * douyutv m4a1 Headshot LG * TACO <CyberPower>
01:55
tyloo SOMEBODY m4a1 Headshot LG * fer <HyperX>
01:55
tyloo fancyHOUGE m4a1 LG * FALLEN <EGB>
01:57
LG * coldzera:v <HyperX> galilar tyloo SOMEBODY
01:58
tyloo Attacker ak47 LG * fnxNTC <EGB>
02:02
tyloo Attacker ak47 LG * coldzera:v <HyperX>
Counter-Terrorists Win
Round 25
14 : 11
00:30
tyloo DDsinerlm + tyloo fancyHOUGE m4a1_silencer LG * fer <HyperX>
00:31
tyloo fancyHOUGE m4a1 LG * TACO <CyberPower>
00:32
tyloo Attacker + tyloo fancyHOUGE ak47 Headshot LG * FALLEN <EGB>
00:37
LG * coldzera:v <HyperX> + LG * TACO <CyberPower> tec9 tyloo fancyHOUGE
00:38
tyloo Attacker ak47 Headshot LG * coldzera:v <HyperX>
00:38
LG * fnxNTC <EGB> + LG * fer <HyperX> deagle tyloo Attacker
00:39
tyloo DDsinerlm m4a1_silencer Headshot LG * fnxNTC <EGB>
Counter-Terrorists Win
Round 26
14 : 12
01:42
tyloo SOMEBODY m4a1 LG * TACO <CyberPower>
01:51
LG * fnxNTC <EGB> ak47 tyloo DDsinerlm
01:51
LG * fer <HyperX> ak47 Headshot tyloo fancyHOUGE
01:54
LG * fnxNTC <EGB> ak47 Headshot tyloo captainMo * douyutv
02:44
LG * coldzera:v <HyperX> ak47 Headshot tyloo Attacker
Terrorists Win
Round 27
15 : 12
00:28
tyloo captainMo * douyutv awp LG * fer <HyperX>
01:24
tyloo DDsinerlm m4a1_silencer LG * TACO <CyberPower>
01:26
tyloo fancyHOUGE + tyloo DDsinerlm m4a1_silencer Headshot LG * fnxNTC <EGB>
01:27
tyloo fancyHOUGE m4a1_silencer LG * coldzera:v <HyperX>
01:39
LG * FALLEN <EGB> awp tyloo Attacker
01:42
tyloo SOMEBODY + tyloo Attacker m4a1 Headshot LG * FALLEN <EGB>
Counter-Terrorists Win
Round 28
16 : 12
00:41
tyloo SOMEBODY m4a1 Headshot LG * TACO <CyberPower>
00:42
tyloo captainMo * douyutv awp LG * fer <HyperX>
00:45
tyloo Attacker m4a1 LG * FALLEN <EGB>
00:46
tyloo DDsinerlm m4a1_silencer Headshot LG * coldzera:v <HyperX>
00:47
LG * fnxNTC <EGB> + LG * TACO <CyberPower> ak47 tyloo SOMEBODY
00:51
tyloo Attacker cz75a LG * fnxNTC <EGB>
Counter-Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
tyloo Attacker 12
33%
%
0
tyloo captainMo * douyutv 8
13%
%
0
tyloo fancyHOUGE 6
67%
%
0
tyloo DDsinerlm 5
40%
%
0
tyloo SOMEBODY 4
75%
%
0
LG * fnxNTC <EGB> 11
45%
%
0
LG * fer <HyperX> 7
57%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 5
100%
%
0
LG * FALLEN <EGB> 2
100%
%
0
LG * TACO <CyberPower> 2
50%
%
0
M4A4
tyloo SOMEBODY 7
71%
%
0
tyloo Attacker 4
25%
%
0
tyloo fancyHOUGE 4
25%
%
0
LG * fnxNTC <EGB> 5
80%
%
0
LG * fer <HyperX> 4
0%
%
0
LG * TACO <CyberPower> 4
25%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 3
33%
%
0
AWP
tyloo captainMo * douyutv 7
0%
%
0
tyloo SOMEBODY 1
0%
%
0
LG * FALLEN <EGB> 11
9%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 4
0%
%
0
CZ75a
tyloo fancyHOUGE 2
50%
%
0
tyloo Attacker 1
0%
%
0
tyloo DDsinerlm 1
0%
%
0
tyloo SOMEBODY 1
0%
%
0
LG * fnxNTC <EGB> 4
50%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 1
0%
%
0
LG * TACO <CyberPower> 1
100%
%
0
Glock
tyloo fancyHOUGE 2
100%
%
0
tyloo DDsinerlm 2
50%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 2
100%
%
0
LG * fnxNTC <EGB> 1
100%
%
0
LG * FALLEN <EGB> 1
100%
%
0
LG * fer <HyperX> 1
0%
%
0
M4A1s
tyloo DDsinerlm 6
50%
%
0
tyloo fancyHOUGE 3
67%
%
0
USP
tyloo fancyHOUGE 2
100%
%
0
tyloo DDsinerlm 1
100%
%
0
LG * fer <HyperX> 2
100%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 1
100%
%
0
LG * fnxNTC <EGB> 1
0%
%
0
Galil
tyloo Attacker 3
67%
%
0
tyloo DDsinerlm 1
100%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 1
0%
%
0
Famas
tyloo fancyHOUGE 2
100%
%
0
LG * fer <HyperX> 2
0%
%
0
LG * TACO <CyberPower> 1
0%
%
0
Mac10
tyloo SOMEBODY 1
0%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 2
100%
%
0
LG * fer <HyperX> 1
100%
%
0
Tec9
tyloo DDsinerlm 1
100%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 1
0%
%
0
LG * FALLEN <EGB> 1
100%
%
0
HE Grenade
tyloo Attacker 1
0%
%
0
tyloo DDsinerlm 1
0%
%
0
p250
tyloo DDsinerlm 1
100%
%
0
LG * coldzera:v <HyperX> 1
100%
%
0
Ump
tyloo SOMEBODY 2
50%
%
0
MP7
LG * FALLEN <EGB> 1
100%
%
0
LG * TACO <CyberPower> 1
0%
%
0
Deagle
LG * fnxNTC <EGB> 1
0%
%
0
MP9
LG * fer <HyperX> 1
100%
%
0
Killer \ Victim
tyloo Attacker
0
0
0
0
0
4 (50%)
3 (50%)
3 (75%)
7 (54%)
4 (50%)
tyloo fancyHOUGE
0
0
0
0
0
5 (56%)
3 (43%)
6 (60%)
4 (50%)
3 (60%)
tyloo DDsinerlm
0
0
0
0
0
2 (33%)
5 (56%)
5 (63%)
5 (56%)
2 (33%)
tyloo SOMEBODY
0
0
0
0
0
1 (14%)
3 (75%)
6 (86%)
2 (33%)
4 (44%)
tyloo captainMo * douyutv
0
0
0
0
0
2 (40%)
6 (50%)
2 (100%)
3 (38%)
2 (67%)
LG * coldzera:v <HyperX>
4 (50%)
4 (44%)
4 (67%)
6 (86%)
3 (60%)
0
0
0
1 (100%)
0
LG * fer <HyperX>
3 (50%)
4 (57%)
4 (44%)
1 (25%)
6 (50%)
0
0
0
0
0
LG * TACO <CyberPower>
1 (25%)
4 (40%)
3 (38%)
1 (14%)
0 (0%)
0
0
0
0
0
LG * fnxNTC <EGB>
6 (46%)
4 (50%)
4 (44%)
4 (67%)
5 (63%)
0 (0%)
0
0
0
0
LG * FALLEN <EGB>
4 (50%)
2 (40%)
4 (67%)
5 (56%)
1 (33%)
0
0
0
0
0


Filter: