First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
MSL
19 9 1 10 2.1 88 32% 3 0 3 0 0 0 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 86% 1.36
aizy
18 11 2 7 1.6 83 61% 0 1 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 77% 1.25
v4lde
16 13 0 3 1.2 71 63% 5 3 2 3 3 0 2 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 73% 1.15
niko
14 11 4 3 1.3 76 43% 2 1 0 1 2 0 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5 73% 1.1
Kjaerbye
12 14 3 -2 0.9 60 50% 1 5 0 4 1 1 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 68% 0.88
snatchie
26 16 1 10 1.6 119 27% 4 1 1 1 3 0 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 73% 1.69
MICHU
12 15 1 -3 0.8 49 42% 1 2 0 1 1 1 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 77% 0.82
NEO
9 16 3 -7 0.6 63 33% 3 2 0 1 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 55% 0.62
byali
7 15 1 -8 0.5 36 29% 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 45% 0.58
pashaBiceps
4 17 4 -13 0.2 40 75% 1 4 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 50% 0.34
Round #1
1v1
1 : 0
00:20
MSL glock Headshot MICHU
00:21
snatchie hkp2000 Headshot MSL
00:21
aizy + Kjaerbye glock Headshot snatchie
00:25
NEO usp_silencer Headshot v4lde
00:47
pashaBiceps usp_silencer Headshot Kjaerbye
00:47
aizy glock Headshot pashaBiceps
00:50
niko glock byali
00:56
NEO usp_silencer aizy
00:56
niko glock Headshot NEO
Terrorists Win
Round #2
2 : 0
Terrorists Win
Round #3
3 : 0
01:12
pashaBiceps + snatchie cz75a Headshot v4lde
01:12
niko mac10 pashaBiceps
01:13
MICHU + pashaBiceps p250 niko
01:14
MSL mp7 Headshot MICHU
01:17
aizy galilar byali
01:22
aizy galilar Headshot snatchie
01:31
Kjaerbye + MSL hegrenade NEO
Terrorists Win
Round #4
3 : 1
00:30
v4lde ak47 NEO
00:32
snatchie awp MSL
00:35
pashaBiceps m4a1 Wallbang Kjaerbye
00:47
byali m4a1 Headshot aizy
00:52
byali m4a1 niko
00:55
v4lde ak47 byali
01:00
v4lde ak47 Headshot pashaBiceps
01:14
MICHU + pashaBiceps m4a1 v4lde
Counter Terrorists Win
Round #5
4 : 1
00:15
MICHU ak47 Headshot niko
00:16
MICHU ak47 Headshot aizy
00:16
Kjaerbye + aizy ak47 MICHU
00:19
Kjaerbye ak47 Headshot byali
01:22
Kjaerbye ak47 Headshot snatchie
01:36
v4lde ak47 pashaBiceps
Terrorists Win
Round #6
5 : 1
01:06
v4lde + niko ak47 pashaBiceps
02:16
aizy ak47 snatchie
Terrorists Win
Round #7
5 : 2
00:08
byali m4a1 v4lde
00:09
Kjaerbye ak47 Headshot byali
00:11
MICHU + byali m4a1 Kjaerbye
00:17
NEO ak47 niko
00:20
snatchie famas Headshot MSL
00:21
aizy ak47 MICHU
00:23
NEO ak47 aizy
Counter Terrorists Win
Round #8
5 : 3
00:21
NEO ak47 Headshot Kjaerbye
00:22
MSL ak47 pashaBiceps
00:22
MSL ak47 Headshot NEO
00:25
snatchie + NEO ak47 MSL
00:25
snatchie ak47 Headshot v4lde
00:56
snatchie ak47 aizy
01:02
MICHU m4a1 Headshot niko
Counter Terrorists Win
Round #9
6 : 3
01:31
snatchie + MICHU ak47 Headshot Kjaerbye
01:37
snatchie ak47 niko
01:37
v4lde + niko galilar snatchie
01:38
MSL ak47 NEO
01:39
pashaBiceps + NEO m4a1 Headshot MSL
01:41
aizy ak47 MICHU
01:45
aizy ak47 Headshot pashaBiceps
02:05
v4lde m4a1 Headshot byali
Terrorists Win
Round #10
6 : 4
00:20
NEO cz75a Kjaerbye
00:54
MICHU + NEO ump45 niko
00:55
MSL galilar NEO
00:55
snatchie awp aizy
00:59
snatchie awp MSL
01:01
snatchie awp v4lde
Counter Terrorists Win
Round #11
7 : 4
00:15
NEO m4a1 aizy
00:26
v4lde cz75a Headshot NEO
00:28
v4lde cz75a Headshot snatchie
00:29
Kjaerbye cz75a pashaBiceps
01:06
byali + pashaBiceps m4a1 niko
Terrorists Win
Round #12
8 : 4
00:25
MSL awp byali
00:35
MICHU m4a1 Kjaerbye
00:37
MSL awp MICHU
Terrorists Win
Round #13
9 : 4
00:18
MSL awp Headshot Wallbang byali
00:21
MSL awp MICHU
00:25
snatchie m4a1 niko
00:27
snatchie m4a1 Headshot v4lde
00:27
Kjaerbye ak47 Headshot NEO
00:53
Kjaerbye ak47 pashaBiceps
01:14
snatchie ak47 Headshot MSL
01:16
aizy m4a1 snatchie
Terrorists Win
Round #14
10 : 4
00:23
snatchie awp Kjaerbye
00:42
aizy m4a1 Headshot NEO
00:44
niko mac10 byali
00:52
snatchie awp v4lde
01:06
aizy m4a1 Headshot pashaBiceps
01:07
MSL ak47 Headshot MICHU
01:22
MSL ak47 snatchie
Terrorists Win
Round #15
10 : 5
00:22
snatchie famas v4lde
00:22
snatchie famas Kjaerbye
00:23
snatchie famas niko
00:26
NEO m4a1 Headshot MSL
00:27
aizy m4a1 Headshot snatchie
00:36
MICHU hegrenade aizy
Counter Terrorists Win
Round #16
11 : 5
00:22
v4lde usp_silencer Headshot NEO
00:24
v4lde usp_silencer Headshot MICHU
00:25
Kjaerbye usp_silencer Headshot pashaBiceps
00:26
snatchie glock Headshot v4lde
00:37
niko usp_silencer Headshot byali
00:37
niko usp_silencer Headshot snatchie
Counter Terrorists Win
Round #17
12 : 5
00:30
snatchie cz75a Kjaerbye
00:42
aizy mp9 Headshot MICHU
00:45
aizy + Kjaerbye mp9 snatchie
00:46
MSL famas byali
00:46
NEO p250 aizy
00:46
niko + aizy m4a1 NEO
00:52
v4lde ump45 Headshot pashaBiceps
Counter Terrorists Win
Round #18
13 : 5
00:13
niko + Kjaerbye m4a1 pashaBiceps
00:13
MICHU ak47 aizy
00:34
MICHU ak47 Headshot Kjaerbye
00:40
MSL m4a1 byali
00:50
niko m4a1 Headshot snatchie
00:50
MICHU ak47 Headshot v4lde
00:53
MSL m4a1 Headshot MICHU
00:55
niko m4a1 Headshot Wallbang NEO
Counter Terrorists Win
Round #19
14 : 5
00:24
niko ak47 MICHU
01:11
Kjaerbye m4a1 pashaBiceps
01:15
byali + pashaBiceps ak47 Kjaerbye
01:25
MSL awp snatchie
01:28
MSL awp NEO
01:35
aizy m4a1 Headshot byali
Counter Terrorists Win
Round #20
1v1
14 : 6
00:32
v4lde m4a1 Headshot pashaBiceps
00:33
v4lde m4a1 Headshot MICHU
00:37
snatchie cz75a v4lde
00:39
niko m4a1 NEO
00:46
byali cz75a Headshot niko
00:48
snatchie m4a1 Kjaerbye
00:49
snatchie m4a1 aizy
00:54
MSL + niko awp snatchie
01:04
byali m4a1 MSL
Terrorists Win
Round #21
15 : 6
00:14
v4lde m4a1 pashaBiceps
00:16
snatchie awp Kjaerbye
00:17
v4lde m4a1 Headshot MICHU
00:18
snatchie awp Wallbang v4lde
00:31
aizy m4a1 snatchie
00:31
MSL awp NEO
00:39
aizy m4a1 Headshot byali
Counter Terrorists Win
Round #22
16 : 6
00:13
Kjaerbye + niko m4a1 Headshot snatchie
00:16
niko ak47 Headshot pashaBiceps
00:18
Kjaerbye m4a1 NEO
00:25
aizy ak47 Headshot MICHU
00:26
niko ak47 byali
Counter Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
Kjaerbye 6
67%
11%
578
MSL 5
40%
18%
592
aizy 5
40%
23%
587
v4lde 5
20%
11%
326
niko 3
33%
14%
563
snatchie 6
50%
23%
535
MICHU 5
80%
37%
578
NEO 3
33%
30%
424
byali 1
0%
11%
71
M4A4
aizy 7
71%
21%
644
v4lde 5
80%
18%
566
niko 5
40%
18%
401
Kjaerbye 3
33%
45%
320
MSL 2
50%
17%
141
byali 5
20%
17%
472
snatchie 4
25%
29%
397
MICHU 4
25%
15%
344
NEO 2
50%
7%
303
pashaBiceps 2
50%
19%
397
AWP
MSL 8
13%
80%
678
snatchie 8
0%
50%
734
CZ75a
v4lde 2
100%
25%
192
Kjaerbye 1
0%
56%
100
niko 0
0%
67%
98
snatchie 2
0%
29%
179
NEO 1
0%
50%
100
byali 1
100%
17%
156
pashaBiceps 1
100%
33%
173
USP
niko 2
100%
38%
200
v4lde 2
100%
17%
217
Kjaerbye 1
100%
50%
100
MSL 0
0%
14%
14
NEO 2
50%
25%
200
pashaBiceps 1
100%
8%
86
snatchie 0
0%
0%
0
MICHU 0
0%
7%
16
byali 0
0%
0%
0
Glock
aizy 2
100%
21%
129
niko 2
50%
25%
141
MSL 1
100%
75%
100
v4lde 0
0%
0%
0
Kjaerbye 0
0%
14%
130
snatchie 1
100%
14%
88
MICHU 0
0%
9%
12
byali 0
0%
0%
0
pashaBiceps 0
0%
0%
0
Famas
MSL 1
0%
8%
74
Kjaerbye 0
0%
36%
81
snatchie 4
25%
41%
400
Galil
aizy 2
50%
13%
200
MSL 1
0%
17%
73
v4lde 1
0%
2%
2
Kjaerbye 0
0%
22%
8
NEO 0
0%
0%
0
pashaBiceps 0
0%
25%
91
HE Grenade
Kjaerbye 1
0%
33%
5
MSL 0
0%
100%
14
aizy 0
0%
60%
56
v4lde 0
0%
63%
88
niko 0
0%
33%
39
MICHU 1
0%
40%
52
NEO 0
0%
50%
55
byali 0
0%
0%
0
pashaBiceps 0
0%
83%
88
Ump
v4lde 1
100%
6%
119
Kjaerbye 0
0%
0%
0
MICHU 1
0%
33%
10
p250
v4lde 0
0%
0%
0
NEO 1
0%
21%
124
MICHU 1
0%
27%
56
snatchie 0
0%
11%
25
byali 0
0%
12%
77
pashaBiceps 0
0%
14%
24
MP9
aizy 2
50%
17%
148
Mac10
niko 2
0%
8%
208
aizy 0
0%
17%
13
Kjaerbye 0
0%
0%
0
p2000
snatchie 1
100%
24%
190
MP7
MSL 1
100%
18%
259
Deagle
MICHU 0
0%
0%
0
NEO 0
0%
11%
45
decoy
niko 0
0%
0%
0
NEO 0
0%
0%
0
Scout
snatchie 0
0%
33%
61
NEO 0
0%
100%
71
molotov
MSL 0
0%
0%
0
aizy 0
0%
0%
0
v4lde 0
0%
0%
0
niko 0
0%
0%
0
Kjaerbye 0
0%
0%
0
snatchie 0
0%
0%
0
NEO 0
0%
0%
0
byali 0
0%
0%
0
smokegrenade
MSL 0
0%
0%
0
aizy 0
0%
0%
0
v4lde 0
0%
0%
0
niko 0
0%
0%
0
Kjaerbye 0
0%
0%
0
snatchie 0
0%
0%
0
MICHU 0
0%
0%
0
NEO 0
0%
0%
0
byali 0
0%
0%
0
pashaBiceps 0
0%
0%
0
Knife
MSL 0
0%
0%
0
aizy 0
0%
0%
0
v4lde 0
0%
0%
0
niko 0
0%
0%
0
Kjaerbye 0
0%
0%
0
snatchie 0
0%
0%
0
MICHU 0
0%
0%
0
NEO 0
0%
0%
0
byali 0
0%
0%
0
pashaBiceps 0
0%
0%
0
Molotov
MSL 0
0%
%
1
aizy 0
0%
%
56
v4lde 0
0%
%
51
niko 0
0%
%
16
Kjaerbye 0
0%
%
3
snatchie 0
0%
%
8
NEO 0
0%
%
61
byali 0
0%
%
14
pashaBiceps 0
0%
%
19
incgrenade
MSL 0
0%
0%
0
aizy 0
0%
0%
0
v4lde 0
0%
0%
0
niko 0
0%
0%
0
Kjaerbye 0
0%
0%
0
snatchie 0
0%
0%
0
NEO 0
0%
0%
0
byali 0
0%
0%
0
pashaBiceps 0
0%
0%
0
flashbang
MSL 0
0%
0%
0
aizy 0
0%
0%
0
v4lde 0
0%
0%
0
niko 0
0%
0%
0
Kjaerbye 0
0%
0%
0
snatchie 0
0%
0%
0
MICHU 0
0%
0%
0
NEO 0
0%
0%
0
byali 0
0%
0%
0
pashaBiceps 0
0%
0%
0
USP - Silencer Off
MICHU 0
0%
0%
0
Killer \ Victim
76561198050950952
aizy
0
0
0
0
0
4 (57%)
3 (100%)
3 (75%)
1 (20%)
7 (70%)
76561198114929868
v4lde
0
0
0
0
0
3 (60%)
6 (86%)
2 (67%)
3 (75%)
2 (20%)
76561198019880552
Kjaerbye
0
0
0
0
0
1 (25%)
4 (67%)
2 (67%)
3 (60%)
2 (25%)
76561197989736583
niko
0
0
0
0
0
1 (20%)
3 (100%)
4 (57%)
4 (80%)
2 (40%)
76561197984400619
MSL
0
0
0
0
0
6 (100%)
1 (50%)
4 (80%)
5 (83%)
3 (33%)
76561198020624803
MICHU
3 (43%)
2 (40%)
3 (75%)
4 (80%)
0 (0%)
0
0
0
0
0
76561197973845818
pashaBiceps
0 (0%)
1 (14%)
2 (33%)
0 (0%)
1 (50%)
0
0
0
0
0
76561197979126082
byali
1 (25%)
1 (33%)
1 (33%)
3 (43%)
1 (20%)
0
0
0
0
0
76561197960725934
NEO
4 (80%)
1 (25%)
2 (40%)
1 (20%)
1 (17%)
0
0
0
0
0
76561198071702537
snatchie
3 (30%)
8 (80%)
6 (75%)
3 (60%)
6 (67%)
0
0
0
0
0
grahps


Filter: