First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
Don Zlatano
29 13 4 16 2.2 107 31% 5 1 1 0 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 6 8 84% 1.71
Aethyro
25 14 1 11 1.8 80 48% 2 2 2 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 76% 1.43
devvxi |NO FORUM|
21 13 2 8 1.6 83 52% 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 11 76% 1.28
rossonero
17 18 10 -1 0.9 96 53% 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 80% 0.94
Le Z
12 23 5 -11 0.5 70 50% 4 7 2 6 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 52% 0.51
Juanito
34 17 3 17 2 145 53% 6 3 1 1 5 2 6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 4 9 80% 1.98
fak3333333
17 20 3 -3 0.9 76 29% 4 0 1 0 3 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 6 60% 0.89
✪ Zaytsev
13 22 0 -9 0.6 54 15% 0 7 0 5 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 44% 0.65
mUxAu [∃]
9 22 2 -13 0.4 51 33% 1 2 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 48% 0.47
gOHardKill
8 23 3 -15 0.3 46 38% 0 2 0 1 0 1 2 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 48% 0.36
Round #1
1 : 0
00:30
rossonero glock gOHardKill
00:34
rossonero glock mUxAu [∃]
00:35
Aethyro + Don Zlatano glock Headshot Juanito
00:45
rossonero hkp2000 Headshot ✪ Zaytsev
00:48
fak3333333 usp_silencer Headshot Le Z
00:51
fak3333333 usp_silencer Headshot Wallbang rossonero
01:03
devvxi |NO FORUM| glock Headshot fak3333333
Terrorists Win
Round #2
2 : 0
00:21
Le Z galilar Juanito
00:24
devvxi |NO FORUM| ak47 Headshot fak3333333
00:24
gOHardKill usp_silencer Le Z
00:27
Aethyro + Le Z ak47 gOHardKill
00:46
Don Zlatano + rossonero deagle mUxAu [∃]
00:47
✪ Zaytsev cz75a Don Zlatano
01:09
Aethyro + rossonero ak47 ✪ Zaytsev
Terrorists Win
Round #3
1v2
3 : 0
00:26
Juanito mag7 Headshot Le Z
00:27
Aethyro ak47 fak3333333
00:36
✪ Zaytsev famas rossonero
00:46
Don Zlatano awp gOHardKill
01:08
✪ Zaytsev ak47 devvxi |NO FORUM|
01:11
Aethyro ak47 Headshot mUxAu [∃]
01:31
✪ Zaytsev ak47 Aethyro
01:33
Don Zlatano + rossonero awp Wallbang ✪ Zaytsev
01:52
Don Zlatano + Le Z p250 Headshot Juanito
Terrorists Win
Round #4
4 : 0
00:12
Aethyro ak47 Headshot ✪ Zaytsev
00:13
devvxi |NO FORUM| + Aethyro mp7 gOHardKill
00:18
devvxi |NO FORUM| mp7 mUxAu [∃]
00:19
devvxi |NO FORUM| mp7 Headshot fak3333333
00:37
Juanito mag7 Headshot rossonero
00:43
Juanito ak47 Le Z
Terrorists Win
Round #5
4 : 1
00:17
Juanito hegrenade Aethyro
00:40
rossonero sg556 Headshot gOHardKill
00:41
Juanito ak47 Headshot rossonero
00:48
✪ Zaytsev awp devvxi |NO FORUM|
00:53
mUxAu [∃] m4a1 Don Zlatano
01:01
Juanito + fak3333333 ak47 Headshot Le Z
Counter Terrorists Win
Round #6
5 : 1
00:15
fak3333333 awp Aethyro
00:26
Le Z deagle Headshot Wallbang gOHardKill
00:31
mUxAu [∃] m4a1 Headshot Le Z
00:56
rossonero deagle Headshot Wallbang mUxAu [∃]
01:31
fak3333333 awp devvxi |NO FORUM|
01:33
Don Zlatano awp Headshot Juanito
02:01
Don Zlatano awp fak3333333
02:05
rossonero m4a1 Wallbang ✪ Zaytsev
Terrorists Win
Round #7
6 : 1
00:11
Don Zlatano awp Juanito
00:16
Aethyro m4a1 Headshot ✪ Zaytsev
00:20
Don Zlatano awp mUxAu [∃]
00:22
Le Z ak47 Headshot gOHardKill
00:42
rossonero sg556 Headshot fak3333333
Terrorists Win
Round #8
6 : 2
00:21
mUxAu [∃] m4a1 Headshot rossonero
00:25
mUxAu [∃] m4a1 Le Z
00:28
Aethyro m4a1 Headshot gOHardKill
00:31
devvxi |NO FORUM| ak47 fak3333333
00:37
Juanito awp Aethyro
00:51
mUxAu [∃] m4a1 devvxi |NO FORUM|
01:44
✪ Zaytsev ak47 Don Zlatano
Counter Terrorists Win
Round #9
7 : 2
00:26
Le Z ak47 Headshot ✪ Zaytsev
00:31
Le Z ak47 Headshot mUxAu [∃]
00:32
Juanito awp Le Z
00:55
Don Zlatano awp fak3333333
01:02
devvxi |NO FORUM| ak47 Headshot gOHardKill
01:23
Aethyro + Don Zlatano ak47 Juanito
Terrorists Win
Round #10
8 : 2
00:28
Aethyro ak47 Headshot mUxAu [∃]
00:30
devvxi |NO FORUM| ak47 Headshot gOHardKill
00:34
rossonero sg556 Headshot fak3333333
00:41
Juanito p250 Headshot rossonero
00:50
Le Z ak47 Headshot Juanito
00:56
✪ Zaytsev deagle Headshot devvxi |NO FORUM|
01:01
✪ Zaytsev deagle Le Z
01:22
Aethyro + Le Z ak47 ✪ Zaytsev
Terrorists Win
Round #11
8 : 3
00:18
Juanito xm1014 Headshot Le Z
00:19
gOHardKill hkp2000 Headshot rossonero
00:19
Juanito xm1014 Headshot Aethyro
00:22
Don Zlatano awp ✪ Zaytsev
01:14
Don Zlatano awp mUxAu [∃]
01:17
gOHardKill sg556 Headshot devvxi |NO FORUM|
01:17
Don Zlatano awp gOHardKill
01:24
fak3333333 ak47 Don Zlatano
Counter Terrorists Win
Round #12
8 : 4
00:12
Juanito ak47 Le Z
00:18
gOHardKill m4a1 Don Zlatano
00:25
Juanito ak47 Headshot devvxi |NO FORUM|
00:28
Aethyro ak47 mUxAu [∃]
00:31
Juanito ak47 Headshot rossonero
00:36
Aethyro + rossonero ak47 Wallbang fak3333333
00:38
Aethyro ak47 Headshot gOHardKill
00:45
Juanito + mUxAu [∃] ak47 Aethyro
Counter Terrorists Win
Round #13
8 : 5
00:13
fak3333333 awp Le Z
00:36
Don Zlatano deagle Headshot ✪ Zaytsev
00:38
gOHardKill m4a1 devvxi |NO FORUM|
00:39
rossonero + devvxi |NO FORUM| deagle Headshot gOHardKill
00:40
mUxAu [∃] m4a1_silencer Headshot rossonero
00:48
fak3333333 awp Aethyro
00:49
Don Zlatano m4a1 fak3333333
00:49
Juanito ak47 Headshot Don Zlatano
Counter Terrorists Win
Round #14
1v1
9 : 5
00:20
fak3333333 m4a1 Le Z
00:34
devvxi |NO FORUM| ak47 Headshot mUxAu [∃]
00:40
Aethyro ak47 gOHardKill
00:42
Aethyro ak47 Wallbang fak3333333
00:47
Juanito ak47 Aethyro
00:55
✪ Zaytsev m4a1_silencer rossonero
00:59
Don Zlatano + rossonero awp ✪ Zaytsev
01:15
Juanito ak47 Headshot devvxi |NO FORUM|
01:15
Don Zlatano + devvxi |NO FORUM| awp Juanito
Terrorists Win
Round #15
9 : 6
00:15
Juanito awp Le Z
00:28
devvxi |NO FORUM| ak47 Headshot mUxAu [∃]
00:35
gOHardKill + mUxAu [∃] mp9 Headshot devvxi |NO FORUM|
00:36
Juanito awp Aethyro
00:41
Don Zlatano awp ✪ Zaytsev
00:51
Juanito fiveseven Headshot rossonero
00:59
Don Zlatano + rossonero p250 Headshot Juanito
01:14
fak3333333 ak47 Don Zlatano
Counter Terrorists Win
Round #16
10 : 6
00:17
Juanito glock Headshot Don Zlatano
00:24
devvxi |NO FORUM| usp_silencer Headshot ✪ Zaytsev
00:25
devvxi |NO FORUM| usp_silencer Headshot gOHardKill
00:28
devvxi |NO FORUM| usp_silencer Headshot mUxAu [∃]
00:31
fak3333333 glock Headshot Le Z
00:33
Aethyro usp_silencer fak3333333
01:07
Juanito usp_silencer Headshot Aethyro
01:16
rossonero usp_silencer Headshot Juanito
Counter Terrorists Win
Round #17
11 : 6
00:17
Le Z famas gOHardKill
00:20
✪ Zaytsev + fak3333333 glock Headshot Le Z
00:24
Aethyro + Don Zlatano ump45 Headshot ✪ Zaytsev
00:27
Don Zlatano deagle Headshot fak3333333
00:31
rossonero mp5sd Headshot mUxAu [∃]
00:31
Juanito deagle Headshot rossonero
00:35
Aethyro + rossonero ump45 Juanito
Counter Terrorists Win
Round #18
1v2
11 : 7
00:34
fak3333333 ak47 Le Z
00:37
✪ Zaytsev ak47 Wallbang devvxi |NO FORUM|
00:50
rossonero aug ✪ Zaytsev
00:52
Aethyro + rossonero m4a1 mUxAu [∃]
00:54
rossonero aug gOHardKill
00:55
Juanito ak47 Don Zlatano
00:57
Aethyro m4a1 Headshot Juanito
00:57
fak3333333 + gOHardKill ak47 rossonero
01:01
fak3333333 + Juanito ak47 Aethyro
Terrorists Win
Round #19
1v2
11 : 8
00:31
Le Z cz75a ✪ Zaytsev
00:37
Don Zlatano awp Headshot gOHardKill
00:46
mUxAu [∃] ak47 Le Z
00:56
Don Zlatano awp mUxAu [∃]
01:03
Juanito galilar rossonero
01:03
Juanito galilar Headshot Don Zlatano
01:09
devvxi |NO FORUM| fiveseven Headshot fak3333333
01:14
Juanito galilar Aethyro
01:21
Juanito galilar devvxi |NO FORUM|
Terrorists Win
Round #20
11 : 9
00:08
Don Zlatano deagle Headshot ✪ Zaytsev
00:13
mUxAu [∃] ak47 Don Zlatano
00:43
Juanito ak47 rossonero
00:54
Aethyro deagle Headshot mUxAu [∃]
00:57
Juanito ak47 Aethyro
01:12
Juanito ak47 devvxi |NO FORUM|
01:15
gOHardKill ak47 Le Z
Terrorists Win
Round #21
1v2
12 : 9
00:12
Don Zlatano m4a1_silencer mUxAu [∃]
00:18
✪ Zaytsev + Juanito awp Don Zlatano
00:26
fak3333333 ak47 Headshot Le Z
00:26
✪ Zaytsev awp Aethyro
01:01
rossonero aug fak3333333
01:04
rossonero aug Headshot gOHardKill
01:04
Juanito + gOHardKill ak47 Headshot rossonero
01:15
devvxi |NO FORUM| aug ✪ Zaytsev
01:23
devvxi |NO FORUM| aug Juanito
Counter Terrorists Win
Round #22
13 : 9
00:28
Don Zlatano awp ✪ Zaytsev
00:31
fak3333333 + gOHardKill ak47 Don Zlatano
00:34
Le Z + Don Zlatano m4a1_silencer gOHardKill
00:36
fak3333333 ak47 Headshot Le Z
00:36
Juanito ak47 Headshot rossonero
00:59
Aethyro + rossonero m4a1_silencer mUxAu [∃]
01:00
devvxi |NO FORUM| aug Wallbang fak3333333
01:24
Aethyro + rossonero m4a1_silencer Headshot Juanito
Counter Terrorists Win
Round #23
14 : 9
00:23
rossonero aug Juanito
00:36
fak3333333 ak47 Le Z
00:38
Don Zlatano m4a1_silencer mUxAu [∃]
00:39
devvxi |NO FORUM| aug Wallbang fak3333333
00:43
Don Zlatano m4a1_silencer ✪ Zaytsev
00:46
Don Zlatano m4a1_silencer gOHardKill
Counter Terrorists Win
Round #24
15 : 9
00:23
devvxi |NO FORUM| + Le Z aug ✪ Zaytsev
00:34
Le Z m4a1 gOHardKill
00:39
devvxi |NO FORUM| aug fak3333333
00:39
Le Z usp_silencer Headshot mUxAu [∃]
00:42
Don Zlatano usp_silencer Headshot Juanito
Counter Terrorists Win
Round #25
16 : 9
00:09
Don Zlatano m4a1_silencer Headshot ✪ Zaytsev
00:21
rossonero ak47 Juanito
00:24
gOHardKill + Juanito galilar rossonero
01:01
Aethyro ak47 Headshot gOHardKill
01:07
Le Z m4a1 fak3333333
01:12
mUxAu [∃] + fak3333333 galilar Le Z
01:12
devvxi |NO FORUM| + Le Z aug mUxAu [∃]
Counter Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
Aethyro 14
36%
20%
1250
devvxi |NO FORUM| 6
83%
12%
689
Le Z 4
100%
5%
454
rossonero 1
0%
11%
313
Juanito 16
50%
20%
1662
fak3333333 9
22%
15%
650
✪ Zaytsev 4
0%
23%
478
mUxAu [∃] 2
0%
13%
227
gOHardKill 1
0%
39%
320
AWP
Don Zlatano 16
13%
40%
1299
Juanito 4
0%
44%
393
fak3333333 4
0%
29%
400
✪ Zaytsev 3
0%
21%
234
M4A4
Aethyro 4
75%
21%
381
Le Z 2
0%
9%
200
Don Zlatano 1
0%
42%
100
rossonero 1
0%
45%
100
mUxAu [∃] 5
40%
19%
644
gOHardKill 2
0%
15%
222
fak3333333 1
0%
29%
100
Juanito 0
0%
0%
0
✪ Zaytsev 0
0%
0%
0
Aug
devvxi |NO FORUM| 7
0%
30%
436
rossonero 5
20%
25%
696
mUxAu [∃] 0
0%
10%
23
Deagle
Don Zlatano 4
75%
15%
488
rossonero 2
100%
57%
148
Aethyro 1
100%
33%
149
Le Z 1
100%
14%
202
✪ Zaytsev 2
50%
50%
274
Juanito 1
100%
18%
167
USP
devvxi |NO FORUM| 3
100%
32%
328
Don Zlatano 1
100%
40%
30
Aethyro 1
0%
50%
46
rossonero 1
100%
33%
100
Le Z 1
100%
15%
124
fak3333333 2
100%
21%
298
Juanito 1
100%
12%
152
gOHardKill 1
0%
44%
100
✪ Zaytsev 0
0%
0%
0
mUxAu [∃] 0
0%
4%
14
M4A1s
Don Zlatano 5
20%
24%
572
Aethyro 2
50%
18%
57
Le Z 1
0%
8%
74
✪ Zaytsev 1
0%
28%
100
mUxAu [∃] 1
100%
17%
100
Glock
rossonero 2
0%
45%
200
Aethyro 1
100%
25%
46
devvxi |NO FORUM| 1
100%
16%
136
Le Z 0
0%
7%
20
Juanito 1
100%
33%
100
fak3333333 1
100%
25%
172
✪ Zaytsev 1
100%
22%
53
gOHardKill 0
0%
42%
95
Galil
Le Z 1
0%
32%
207
Juanito 4
25%
34%
387
mUxAu [∃] 1
0%
67%
34
gOHardKill 1
0%
29%
46
✪ Zaytsev 0
0%
0%
0
SG556
rossonero 3
100%
18%
490
Le Z 0
0%
25%
63
gOHardKill 1
100%
33%
100
p250
Don Zlatano 2
100%
11%
81
Juanito 1
100%
13%
79
fak3333333 0
0%
50%
44
✪ Zaytsev 0
0%
0%
0
mUxAu [∃] 0
0%
0%
0
gOHardKill 0
0%
50%
25
MP7
devvxi |NO FORUM| 3
33%
19%
221
rossonero 0
0%
%
184
Famas
Le Z 1
0%
10%
100
Don Zlatano 0
0%
0%
0
✪ Zaytsev 1
0%
29%
100
gOHardKill 0
0%
6%
22
xm1014
Juanito 2
100%
100%
253
Mag7
Juanito 2
100%
100%
254
CZ75a
Le Z 1
0%
33%
100
✪ Zaytsev 1
0%
63%
100
fak3333333 0
0%
50%
110
p2000
rossonero 1
100%
100%
105
devvxi |NO FORUM| 0
0%
0%
0
gOHardKill 1
100%
42%
117
Ump
Aethyro 2
50%
23%
61
devvxi |NO FORUM| 0
0%
8%
11
Le Z 0
0%
27%
39
fak3333333 0
0%
0%
0
Five Seven
devvxi |NO FORUM| 1
100%
25%
119
Juanito 1
100%
16%
100
mUxAu [∃] 0
0%
50%
104
mp5sd
rossonero 1
100%
0%
0
MP9
gOHardKill 1
100%
17%
64
HE Grenade
Don Zlatano 0
0%
57%
105
Aethyro 0
0%
0%
0
devvxi |NO FORUM| 0
0%
50%
59
rossonero 0
0%
13%
6
Le Z 0
0%
57%
137
Juanito 1
0%
29%
40
fak3333333 0
0%
40%
115
✪ Zaytsev 0
0%
13%
7
mUxAu [∃] 0
0%
33%
80
gOHardKill 0
0%
0%
0
Molotov
devvxi |NO FORUM| 0
0%
%
88
Le Z 0
0%
%
29
Juanito 0
0%
%
29
✪ Zaytsev 0
0%
%
5
smokegrenade
Don Zlatano 0
0%
0%
0
Aethyro 0
0%
0%
0
devvxi |NO FORUM| 0
0%
0%
0
rossonero 0
0%
0%
0
Le Z 0
0%
0%
0
Juanito 0
0%
0%
0
fak3333333 0
0%
0%
0
✪ Zaytsev 0
0%
0%
0
mUxAu [∃] 0
0%
0%
0
gOHardKill 0
0%
0%
0
molotov
Don Zlatano 0
0%
100%
2
Aethyro 0
0%
0%
0
devvxi |NO FORUM| 0
0%
0%
0
rossonero 0
0%
0%
0
Juanito 0
0%
40%
2
✪ Zaytsev 0
0%
0%
0
mUxAu [∃] 0
0%
0%
0
gOHardKill 0
0%
0%
0
Tec9
rossonero 0
0%
29%
53
Knife
Don Zlatano 0
0%
0%
0
Aethyro 0
0%
0%
0
devvxi |NO FORUM| 0
0%
0%
0
rossonero 0
0%
0%
0
Le Z 0
0%
0%
0
Juanito 0
0%
0%
0
fak3333333 0
0%
0%
0
✪ Zaytsev 0
0%
0%
0
mUxAu [∃] 0
0%
0%
0
incgrenade
Don Zlatano 0
0%
0%
0
devvxi |NO FORUM| 0
0%
0%
0
rossonero 0
0%
0%
0
Le Z 0
0%
0%
0
Juanito 0
0%
0%
0
fak3333333 0
0%
0%
0
✪ Zaytsev 0
0%
0%
0
mUxAu [∃] 0
0%
0%
0
gOHardKill 0
0%
0%
0
decoy
Le Z 0
0%
0%
0
flashbang
Don Zlatano 0
0%
0%
0
Aethyro 0
0%
0%
0
devvxi |NO FORUM| 0
0%
0%
0
rossonero 0
0%
0%
0
Le Z 0
0%
0%
0
Juanito 0
0%
0%
0
fak3333333 0
0%
0%
0
✪ Zaytsev 0
0%
0%
0
mUxAu [∃] 0
0%
0%
0
gOHardKill 0
0%
0%
0
Mac10
mUxAu [∃] 0
0%
13%
46
gOHardKill 0
0%
23%
51
Zeus
Aethyro 0
0%
0%
0
Killer \ Victim
76561198019763249
rossonero
0
0
0
0
0
3 (60%)
3 (60%)
5 (71%)
3 (60%)
3 (23%)
76561198125353418
devvxi |NO FORUM|
0
0
0
0
0
5 (83%)
8 (89%)
4 (57%)
3 (43%)
1 (20%)
76561198098254492
Le Z
0
0
0
0
0
2 (33%)
1 (11%)
5 (71%)
2 (50%)
2 (22%)
76561198209959457
Aethyro
0
0
0
0
0
6 (100%)
4 (57%)
5 (100%)
5 (71%)
5 (36%)
76561198098263416
Don Zlatano
0
0
0
0
0