First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
28 22 7 6 1.3 131 43% 6 3 5 1 1 2 1 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 84% 1.38
BarbariaN
19 17 2 2 1.1 77 47% 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 9 60% 1.08
Holactie
15 16 0 -1 0.9 58 13% 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 10 52% 0.89
nergal
13 23 2 -10 0.6 61 54% 1 4 0 3 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 44% 0.66
Hyakutaro Ichimonji
11 23 5 -12 0.5 62 45% 1 5 0 3 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 52% 0.55
EXTAZy™
25 18 6 7 1.4 103 56% 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7 7 76% 1.37
憎む
22 16 9 6 1.4 95 36% 4 1 2 1 2 0 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 8 68% 1.26
HakunaMaTitties
17 16 4 1 1.1 87 59% 1 4 1 2 0 2 2 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 7 80% 1.05
ThatBritishGuy
19 18 5 1 1.1 77 37% 5 0 1 0 4 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 88% 0.91
✪alj -alt-
17 19 2 -2 0.9 66 47% 1 7 0 2 1 5 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 5 60% 0.9
Round #1
0 : 1
00:13
ThatBritishGuy usp_silencer Headshot PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:14
HakunaMaTitties usp_silencer Headshot Wallbang Hyakutaro Ichimonji
00:16
nergal glock Headshot ThatBritishGuy
00:23
BarbariaN glock Headshot EXTAZy™
00:23
HakunaMaTitties usp_silencer Headshot nergal
00:29
HakunaMaTitties + 憎む usp_silencer Headshot Holactie
00:37
憎む usp_silencer Headshot Wallbang BarbariaN
Counter Terrorists Win
Round #2
0 : 2
00:15
ThatBritishGuy deagle Headshot Hyakutaro Ichimonji
00:18
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA glock Headshot Wallbang ✪alj -alt-
00:21
HakunaMaTitties + ThatBritishGuy famas Headshot BarbariaN
00:22
HakunaMaTitties famas Headshot nergal
00:24
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA + nergal mp9 ThatBritishGuy
00:27
EXTAZy™ mp7 PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:29
EXTAZy™ mp7 Headshot Holactie
Counter Terrorists Win
Round #3
0 : 3
00:11
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 Headshot ✪alj -alt-
00:27
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 憎む
00:28
EXTAZy™ m4a1 nergal
00:30
EXTAZy™ m4a1 Hyakutaro Ichimonji
00:33
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 Wallbang HakunaMaTitties
00:33
EXTAZy™ m4a1 BarbariaN
00:45
EXTAZy™ m4a1 Holactie
01:11
ThatBritishGuy + HakunaMaTitties usp_silencer PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
Counter Terrorists Win
Round #4
0 : 4
00:15
EXTAZy™ ak47 Headshot BarbariaN
00:30
EXTAZy™ + 憎む ak47 Headshot Hyakutaro Ichimonji
00:37
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA deagle Headshot EXTAZy™
00:42
憎む m4a1 Headshot Holactie
00:43
✪alj -alt- + 憎む m4a1 PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:56
憎む m4a1 Headshot nergal
Counter Terrorists Win
Round #5
1 : 4
00:12
Holactie ak47 ✪alj -alt-
00:21
nergal ak47 Headshot EXTAZy™
00:36
nergal ak47 Wallbang 憎む
00:43
HakunaMaTitties m4a1 Hyakutaro Ichimonji
00:43
nergal + Hyakutaro Ichimonji ak47 Headshot HakunaMaTitties
00:54
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA awp ThatBritishGuy
Terrorists Win
Round #6
2 : 4
00:10
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA awp HakunaMaTitties
00:13
憎む mp5sd PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:23
Holactie + nergal ak47 憎む
00:23
Hyakutaro Ichimonji ak47 ✪alj -alt-
00:33
ThatBritishGuy + 憎む cz75a nergal
00:40
Hyakutaro Ichimonji ak47 Headshot Wallbang EXTAZy™
00:47
Hyakutaro Ichimonji ak47 ThatBritishGuy
Terrorists Win
Round #7
1v1
3 : 4
00:32
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA hegrenade ✪alj -alt-
00:49
ThatBritishGuy awp nergal
00:54
EXTAZy™ + 憎む cz75a Headshot Hyakutaro Ichimonji
01:05
Holactie ak47 ThatBritishGuy
01:29
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 Headshot HakunaMaTitties
01:39
憎む m4a1 Holactie
01:39
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 EXTAZy™
01:47
憎む m4a1 Wallbang PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
01:50
BarbariaN awp 憎む
Terrorists Win
Round #8
1v2
4 : 4
00:23
BarbariaN awp HakunaMaTitties
00:34
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 Headshot 憎む
00:36
EXTAZy™ cz75a Headshot nergal
00:39
ThatBritishGuy deagle PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:45
EXTAZy™ cz75a Headshot Hyakutaro Ichimonji
00:46
Holactie + PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 ✪alj -alt-
01:00
ThatBritishGuy + ✪alj -alt- ak47 Wallbang Holactie
01:10
BarbariaN ak47 Headshot ThatBritishGuy
01:15
BarbariaN ak47 Headshot EXTAZy™
Terrorists Win
Round #9
1v1
5 : 4
00:30
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA awp ✪alj -alt-
00:44
EXTAZy™ + HakunaMaTitties m4a1 Headshot Hyakutaro Ichimonji
00:53
ThatBritishGuy m4a1 BarbariaN
01:13
EXTAZy™ m4a1 Wallbang PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
01:14
Holactie ak47 憎む
01:17
nergal + PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 EXTAZy™
01:18
Holactie ak47 HakunaMaTitties
01:52
ThatBritishGuy awp nergal
01:52
Holactie ak47 ThatBritishGuy
Terrorists Win
Round #10
5 : 5
00:19
✪alj -alt- mp9 Headshot nergal
00:21
Holactie ak47 EXTAZy™
00:44
✪alj -alt- ak47 PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:54
Holactie + EXTAZy™ inferno Holactie
01:06
ThatBritishGuy deagle Wallbang BarbariaN
01:08
HakunaMaTitties + 憎む ak47 Hyakutaro Ichimonji
Counter Terrorists Win
Round #11
5 : 6
00:33
憎む awp Hyakutaro Ichimonji
00:33
✪alj -alt- ak47 Headshot nergal
00:34
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA deagle Headshot 憎む
00:37
BarbariaN awp ✪alj -alt-
00:51
EXTAZy™ m4a1 Headshot Holactie
00:54
EXTAZy™ + ✪alj -alt- m4a1 BarbariaN
01:13
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 EXTAZy™
01:19
HakunaMaTitties + EXTAZy™ ak47 PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
Counter Terrorists Win
Round #12
5 : 7
00:15
ThatBritishGuy ak47 Headshot Hyakutaro Ichimonji
00:48
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA tec9 Headshot EXTAZy™
00:59
HakunaMaTitties ak47 Headshot PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:59
✪alj -alt- m4a1 Headshot Holactie
01:06
✪alj -alt- + EXTAZy™ m4a1 nergal
01:08
憎む + ThatBritishGuy hegrenade BarbariaN
Counter Terrorists Win
Round #13
1v1
5 : 8
00:12
憎む m4a1 Wallbang nergal
00:18
✪alj -alt- m4a1 Wallbang BarbariaN
00:33
憎む m4a1 Headshot Hyakutaro Ichimonji
00:40
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA + Hyakutaro Ichimonji hegrenade 憎む
00:56
Holactie ak47 HakunaMaTitties
01:13
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 ThatBritishGuy
01:20
EXTAZy™ ak47 PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
01:21
Holactie + PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 EXTAZy™
02:11
✪alj -alt- + HakunaMaTitties fiveseven Wallbang Holactie
Counter Terrorists Win
Round #14
6 : 8
00:36
ThatBritishGuy awp nergal
00:37
BarbariaN ak47 Headshot EXTAZy™
00:55
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 HakunaMaTitties
01:00
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 ThatBritishGuy
01:16
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 Headshot ✪alj -alt-
01:29
Hyakutaro Ichimonji awp Headshot 憎む
Terrorists Win
Round #15
1v1
6 : 9
00:14
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 Headshot ✪alj -alt-
00:31
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 Headshot EXTAZy™
00:38
HakunaMaTitties m4a1 Headshot PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:38
ThatBritishGuy m4a1 Hyakutaro Ichimonji
00:46
Holactie ak47 HakunaMaTitties
00:53
憎む + HakunaMaTitties famas Headshot Holactie
00:58
憎む famas BarbariaN
00:59
nergal ak47 Headshot ThatBritishGuy
01:08
憎む hegrenade nergal
Counter Terrorists Win
Round #16
6 : 10
00:26
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA usp_silencer Headshot HakunaMaTitties
00:27
ThatBritishGuy + EXTAZy™ glock Headshot PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:35
Hyakutaro Ichimonji hkp2000 Headshot ThatBritishGuy
00:41
EXTAZy™ glock Headshot nergal
00:44
EXTAZy™ glock Headshot Holactie
00:46
✪alj -alt- glock Hyakutaro Ichimonji
00:56
BarbariaN usp_silencer Headshot ✪alj -alt-
01:05
憎む glock Headshot BarbariaN
Terrorists Win
Round #17
1v3
7 : 10
00:09
ThatBritishGuy ak47 Headshot nergal
00:23
Holactie hkp2000 HakunaMaTitties
00:27
憎む glock Headshot Holactie
00:29
ThatBritishGuy + PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 Headshot 憎む
00:30
✪alj -alt- + EXTAZy™ cz75a Hyakutaro Ichimonji
00:33
✪alj -alt- cz75a PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:45
BarbariaN + PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA p250 Headshot ✪alj -alt-
00:59
BarbariaN mac10 Wallbang ThatBritishGuy
01:07
BarbariaN + Hyakutaro Ichimonji p250 EXTAZy™
Counter Terrorists Win
Round #18
8 : 10
00:19
nergal m4a1 Wallbang HakunaMaTitties
00:38
nergal m4a1 Headshot ThatBritishGuy
00:40
nergal m4a1 Headshot 憎む
00:47
BarbariaN ak47 ✪alj -alt-
00:49
EXTAZy™ tec9 BarbariaN
00:50
Holactie + BarbariaN m4a1 Headshot EXTAZy™
Counter Terrorists Win
Round #19
1v1
8 : 11
00:23
HakunaMaTitties mac10 PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:33
nergal + Hyakutaro Ichimonji m4a1 HakunaMaTitties
00:37
✪alj -alt- cz75a nergal
00:46
BarbariaN ak47 憎む
01:21
Holactie + Hyakutaro Ichimonji m4a1 ThatBritishGuy
01:23
EXTAZy™ ak47 Headshot Hyakutaro Ichimonji
01:25
✪alj -alt- m4a1 Headshot Holactie
01:30
BarbariaN ak47 Headshot ✪alj -alt-
Terrorists Win
Round #20
8 : 12
00:11
Hyakutaro Ichimonji m4a1 ✪alj -alt-
00:17
HakunaMaTitties ak47 PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:23
HakunaMaTitties ak47 Headshot nergal
00:31
憎む ak47 Holactie
00:36
ThatBritishGuy ak47 Headshot BarbariaN
00:45
HakunaMaTitties ak47 Headshot Hyakutaro Ichimonji
Terrorists Win
Round #21
8 : 13
00:16
Holactie fiveseven Headshot ✪alj -alt-
00:17
憎む ak47 Holactie
00:28
ThatBritishGuy ak47 Headshot nergal
00:28
EXTAZy™ m4a1 Headshot PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:35
BarbariaN p250 Headshot 憎む
01:00
BarbariaN + PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 HakunaMaTitties
01:02
EXTAZy™ + 憎む m4a1 Hyakutaro Ichimonji
Terrorists Win
Round #22
9 : 13
00:19
BarbariaN ak47 憎む
00:33
HakunaMaTitties ak47 nergal
00:35
ThatBritishGuy + 憎む ak47 BarbariaN
00:48
Hyakutaro Ichimonji m4a1 ✪alj -alt-
00:51
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA m4a1 EXTAZy™
00:52
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA m4a1 HakunaMaTitties
00:57
Hyakutaro Ichimonji + BarbariaN ak47 ThatBritishGuy
Counter Terrorists Win
Round #23
1v1
9 : 14
00:15
EXTAZy™ ak47 Headshot Hyakutaro Ichimonji
00:43
✪alj -alt- ak47 Headshot PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:56
Hyakutaro Ichimonji + PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 憎む
00:59
Hyakutaro Ichimonji ak47 Headshot ThatBritishGuy
01:01
HakunaMaTitties + EXTAZy™ ak47 Headshot Hyakutaro Ichimonji
01:03
✪alj -alt- ak47 Headshot BarbariaN
01:22
nergal m4a1 Headshot EXTAZy™
01:33
nergal m4a1 ✪alj -alt-
01:34
HakunaMaTitties + ThatBritishGuy ak47 nergal
Terrorists Win
Round #24
9 : 15
00:10
憎む ak47 PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:20
ThatBritishGuy ak47 nergal
00:26
BarbariaN p250 Headshot ThatBritishGuy
00:29
憎む + ThatBritishGuy ak47 BarbariaN
00:31
EXTAZy™ + 憎む ak47 PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
00:37
Hyakutaro Ichimonji deagle Headshot EXTAZy™
01:10
✪alj -alt- ak47 Headshot Hyakutaro Ichimonji
Terrorists Win
Round #25
1v1
9 : 16
00:12
憎む ak47 Hyakutaro Ichimonji
00:19
憎む + ThatBritishGuy ak47 Hyakutaro Ichimonji
00:23
nergal deagle HakunaMaTitties
00:25
✪alj -alt- ak47 Headshot nergal
00:37
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA p90 ThatBritishGuy
00:46
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA ak47 Headshot ✪alj -alt-
00:58
憎む ak47 Headshot PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA
01:09
BarbariaN ak47 憎む
01:13
EXTAZy™ deagle Headshot BarbariaN
Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 14
50%
19%
1563
Holactie 11
0%
21%
919
BarbariaN 9
44%
19%
1032
Hyakutaro Ichimonji 6
33%
13%
672
nergal 5
60%
13%
550
HakunaMaTitties 9
44%
16%
916
憎む 7
14%
17%
643
ThatBritishGuy 7
57%
7%
699
EXTAZy™ 6
67%
9%
440
✪alj -alt- 6
83%
16%
640
M4A4
nergal 6
50%
17%
558
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 2
0%
18%
228
Holactie 2
50%
21%
67
Hyakutaro Ichimonji 2
0%
10%
245
EXTAZy™ 10
30%
22%
1086
憎む 6
50%
16%
757
✪alj -alt- 5
40%
19%
402
HakunaMaTitties 2
50%
32%
565
ThatBritishGuy 2
0%
17%
222
AWP
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 3
0%
30%
300
BarbariaN 3
0%
12%
300
Hyakutaro Ichimonji 1
100%
11%
76
nergal 0
0%
0%
0
ThatBritishGuy 3
0%
13%
270
憎む 1
0%
25%
100
EXTAZy™ 0
0%
0%
0
✪alj -alt- 0
0%
0%
0
Glock
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 1
100%
14%
88
BarbariaN 1
100%
33%
100
nergal 1
100%
13%
185
Holactie 0
0%
11%
24
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
0%
0
EXTAZy™ 2
100%
15%
310
憎む 2
100%
11%
149
ThatBritishGuy 1
100%
11%
11
✪alj -alt- 1
0%
35%
100
HakunaMaTitties 0
0%
0%
0
Deagle
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 2
100%
43%
421
nergal 1
0%
60%
100
Hyakutaro Ichimonji 1
100%
14%
100
BarbariaN 0
0%
0%
0
ThatBritishGuy 3
33%
24%
383
EXTAZy™ 1
100%
38%
117
憎む 0
0%
12%
141
✪alj -alt- 0
0%
5%
36
USP
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 1
100%
36%
289
BarbariaN 1
100%
7%
100
nergal 0
0%
15%
29
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
0%
0
HakunaMaTitties 3
100%
29%
253
ThatBritishGuy 2
50%
21%
102
憎む 1
100%
33%
158
EXTAZy™ 0
0%
14%
28
✪alj -alt- 0
0%
0%
0
CZ75a
nergal 0
0%
22%
71
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
0%
0
EXTAZy™ 3
100%
23%
237
✪alj -alt- 3
0%
50%
201
ThatBritishGuy 1
0%
18%
46
p250
BarbariaN 4
75%
24%
284
Holactie 0
0%
13%
62
nergal 0
0%
20%
19
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
11%
115
ThatBritishGuy 0
0%
20%
22
HE Grenade
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 2
0%
100%
233
BarbariaN 0
0%
0%
0
Holactie 0
0%
50%
24
nergal 0
0%
25%
6
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
100%
93
憎む 2
0%
56%
23
EXTAZy™ 0
0%
45%
46
HakunaMaTitties 0
0%
54%
71
ThatBritishGuy 0
0%
40%
135
✪alj -alt- 0
0%
33%
30
Famas
憎む 2
50%
20%
185
HakunaMaTitties 2
100%
8%
146
✪alj -alt- 0
0%
0%
0
Tec9
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 1
100%
38%
100
EXTAZy™ 1
0%
30%
114
Five Seven
Holactie 1
100%
17%
131
✪alj -alt- 1
0%
23%
108
EXTAZy™ 0
0%
0%
0
HakunaMaTitties 0
0%
9%
19
p2000
Holactie 1
0%
38%
132
Hyakutaro Ichimonji 1
100%
14%
100
MP7
EXTAZy™ 2
50%
15%
171
憎む 0
0%
%
126
Mac10
BarbariaN 1
0%
32%
100
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
0%
0
HakunaMaTitties 1
0%
18%
122
憎む 0
0%
0%
0
✪alj -alt- 0
0%
9%
32
MP9
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 1
0%
18%
24
✪alj -alt- 1
100%
11%
100
憎む 0
0%
16%
74
mp5sd
Holactie 0
0%
0%
0
憎む 1
0%
0%
0
P90
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 1
0%
16%
38
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
14%
85
Nova
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
100%
40
Molotov
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
%
25
EXTAZy™ 0
0%
%
16
憎む 0
0%
%
22
HakunaMaTitties 0
0%
%
53
Mag7
ThatBritishGuy 0
0%
33%
7
Duel Elites
HakunaMaTitties 0
0%
25%
18
Ump
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 0
0%
0%
0
Bizon
Holactie 0
0%
78%
97
incgrenade
BarbariaN 0
0%
0%
0
nergal 0
0%
0%
0
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
0%
0
EXTAZy™ 0
0%
0%
0
憎む 0
0%
0%
0
HakunaMaTitties 0
0%
0%
0
ThatBritishGuy 0
0%
0%
0
✪alj -alt- 0
0%
0%
0
smokegrenade
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 0
0%
0%
0
BarbariaN 0
0%
0%
0
Holactie 0
0%
0%
0
nergal 0
0%
0%
0
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
0%
0
EXTAZy™ 0
0%
0%
0
憎む 0
0%
0%
0
HakunaMaTitties 0
0%
0%
0
ThatBritishGuy 0
0%
0%
0
✪alj -alt- 0
0%
0%
0
molotov
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 0
0%
0%
0
BarbariaN 0
0%
0%
0
Holactie 0
0%
0%
0
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
0%
0
EXTAZy™ 0
0%
0%
0
憎む 0
0%
0%
0
HakunaMaTitties 0
0%
0%
0
ThatBritishGuy 0
0%
0%
0
✪alj -alt- 0
0%
0%
0
Knife
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 0
0%
0%
0
BarbariaN 0
0%
0%
0
Holactie 0
0%
0%
0
nergal 0
0%
0%
0
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
0%
0
EXTAZy™ 0
0%
0%
0
憎む 0
0%
0%
0
HakunaMaTitties 0
0%
0%
0
ThatBritishGuy 0
0%
0%
0
✪alj -alt- 0
0%
0%
0
flashbang
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 0
0%
50%
2
BarbariaN 0
0%
0%
0
Holactie 0
0%
0%
0
nergal 0
0%
0%
0
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
0%
0
EXTAZy™ 0
0%
0%
0
憎む 0
0%
0%
0
HakunaMaTitties 0
0%
0%
0
ThatBritishGuy 0
0%
0%
0
✪alj -alt- 0
0%
0%
0
decoy
PandaOvi iM DRUNKA DONT TRUSTA 0
0%
0%
0
Hyakutaro Ichimonji 0
0%
0%
0
Scout
ThatBritishGuy 0
0%
33%
35
✪alj -alt- 0
0%
0%
0
Killer \ Victim
76561198120902750
Hyakutaro Ichimonji
0
0
0
0