First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
My Dick Sneezed
40 18 3 22 2.2 134 43% 7 1 2 1 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 13 86% 2
Spike
28 16 3 12 1.8 104 61% 5 1 2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 14 79% 1.45
Siz
13 21 2 -8 0.6 41 15% 1 4 0 4 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 55% 0.76
Chasefooo
12 19 1 -7 0.6 45 25% 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 62% 0.67
DMITRIYBELIKOV
15 22 7 -7 0.7 74 33% 1 7 1 4 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 66% 0.67
Noodski
31 22 7 9 1.4 106 13% 4 6 1 4 3 2 4 4 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 6 6 66% 1.51
catch22
30 22 4 8 1.4 104 30% 6 0 2 0 4 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8 72% 1.42
fleix
17 21 7 -4 0.8 85 24% 3 2 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 69% 0.88
Kegan Pike
15 23 4 -8 0.7 63 13% 0 4 0 3 0 1 4 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 59% 0.66
Salty_Samm
2 24 6 -22 0.1 31 0% 0 4 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41% 0.2
Round #1
0 : 1
00:20
My Dick Sneezed glock Headshot fleix
00:42
catch22 + My Dick Sneezed usp_silencer DMITRIYBELIKOV
00:43
Noodski + fleix usp_silencer Headshot Spike
00:46
My Dick Sneezed hkp2000 Headshot Kegan Pike
00:48
Siz glock Headshot Salty_Samm
00:49
catch22 + Kegan Pike usp_silencer Headshot My Dick Sneezed
01:20
catch22 + Noodski usp_silencer Headshot Chasefooo
01:22
Noodski usp_silencer Siz
Counter Terrorists Win
Round #2
0 : 2
00:23
Noodski + Kegan Pike mp5sd Siz
00:24
Noodski mp5sd Wallbang DMITRIYBELIKOV
00:24
Noodski mp5sd Spike
00:29
Noodski mp5sd Chasefooo
00:35
My Dick Sneezed deagle Headshot catch22
00:38
Kegan Pike ump45 Headshot My Dick Sneezed
Counter Terrorists Win
Round #3
1v1
0 : 3
00:26
catch22 mp9 DMITRIYBELIKOV
00:33
Noodski mp5sd Chasefooo
00:33
Siz deagle Salty_Samm
00:55
Noodski + Salty_Samm mp5sd Siz
00:57
Spike ump45 Headshot Kegan Pike
01:07
My Dick Sneezed + Chasefooo mp5sd Headshot Noodski
01:07
fleix + Kegan Pike aug Spike
01:33
My Dick Sneezed + DMITRIYBELIKOV mp5sd catch22
01:35
fleix aug My Dick Sneezed
Counter Terrorists Win
Round #4
0 : 4
00:17
Noodski m4a1 Siz
00:19
My Dick Sneezed ak47 Headshot fleix
01:01
Spike ak47 Headshot Noodski
01:14
catch22 m4a1 Headshot My Dick Sneezed
01:17
catch22 m4a1 DMITRIYBELIKOV
01:20
Salty_Samm + Noodski awp Wallbang Spike
01:35
Chasefooo ssg08 catch22
01:37
Kegan Pike + catch22 m4a1 Chasefooo
Counter Terrorists Win
Round #5
0 : 5
00:14
Noodski m4a1 Siz
00:16
Noodski m4a1 Headshot Chasefooo
00:31
My Dick Sneezed ak47 Headshot Noodski
00:31
Kegan Pike + Noodski m4a1 My Dick Sneezed
00:33
Kegan Pike m4a1 DMITRIYBELIKOV
00:38
Spike ak47 Headshot catch22
00:48
Spike + catch22 world Spike
Counter Terrorists Win
Round #6
1 : 5
00:24
catch22 + fleix m4a1 Siz
00:38
My Dick Sneezed ak47 Headshot catch22
00:40
My Dick Sneezed ak47 Headshot fleix
00:44
My Dick Sneezed ak47 Noodski
00:54
My Dick Sneezed ak47 Headshot Salty_Samm
01:01
Kegan Pike m4a1 Chasefooo
01:03
DMITRIYBELIKOV ak47 Kegan Pike
Terrorists Win
Round #7
2 : 5
00:43
Chasefooo mp5sd Noodski
01:14
Siz + DMITRIYBELIKOV galilar Salty_Samm
01:18
Siz galilar fleix
01:26
Siz galilar Kegan Pike
01:32
DMITRIYBELIKOV ak47 Headshot catch22
Terrorists Win
Round #8
2 : 6
00:13
fleix + Kegan Pike ump45 DMITRIYBELIKOV
00:17
Noodski m4a1 Spike
00:17
fleix hkp2000 Headshot Siz
00:25
My Dick Sneezed awp Kegan Pike
00:31
fleix galilar Chasefooo
00:43
catch22 sg556 My Dick Sneezed
Counter Terrorists Win
Round #9
2 : 7
00:32
catch22 awp DMITRIYBELIKOV
00:49
Noodski m4a1 My Dick Sneezed
01:07
Kegan Pike m4a1 Spike
01:13
Salty_Samm mag7 Siz
01:27
catch22 awp Chasefooo
Counter Terrorists Win
Round #10
2 : 8
00:22
My Dick Sneezed ak47 Headshot Kegan Pike
00:23
Noodski m4a1 My Dick Sneezed
00:42
catch22 awp Chasefooo
00:55
Noodski m4a1 Siz
01:00
Spike glock Noodski
01:00
catch22 awp Spike
01:08
DMITRIYBELIKOV ak47 Salty_Samm
01:11
catch22 awp DMITRIYBELIKOV
Counter Terrorists Win
Round #11
3 : 8
00:31
DMITRIYBELIKOV ak47 fleix
00:32
Spike ak47 Headshot Salty_Samm
00:41
catch22 awp Wallbang DMITRIYBELIKOV
00:54
catch22 awp Siz
01:01
Spike ak47 Headshot catch22
01:10
Kegan Pike usp_silencer Headshot Chasefooo
01:15
Spike ak47 Headshot Kegan Pike
01:25
My Dick Sneezed awp Noodski
Terrorists Win
Round #12
4 : 8
00:31
fleix aug My Dick Sneezed
00:32
DMITRIYBELIKOV mp5sd Headshot Salty_Samm
00:39
Spike ak47 fleix
01:14
Spike ak47 Headshot catch22
01:30
Spike ak47 Noodski
01:33
Kegan Pike m4a1 Siz
01:35
Spike ak47 Kegan Pike
Terrorists Win
Round #13
5 : 8
00:13
fleix + DMITRIYBELIKOV m4a1 Kegan Pike
00:15
Spike ak47 Noodski
00:27
My Dick Sneezed awp fleix
00:29
DMITRIYBELIKOV ak47 catch22
00:36
Chasefooo awp Salty_Samm
Terrorists Win
Round #14
1v3
5 : 9
00:39
catch22 m4a1 DMITRIYBELIKOV
00:44
catch22 m4a1 Headshot My Dick Sneezed
00:44
Siz + My Dick Sneezed glock catch22
00:50
Spike ak47 Headshot Kegan Pike
01:00
Chasefooo + Spike awp Headshot fleix
01:06
Siz awp Headshot Salty_Samm
01:08
Noodski + fleix m4a1 Spike
01:14
Noodski m4a1 Siz
01:19
Noodski + fleix m4a1 Chasefooo
Counter Terrorists Win
Round #15
5 : 10
00:23
Spike ak47 Headshot Wallbang Salty_Samm
00:38
Noodski awp Siz
00:45
catch22 m4a1 Headshot DMITRIYBELIKOV
00:54
fleix ump45 Headshot My Dick Sneezed
01:15
Kegan Pike + fleix mp5sd Chasefooo
01:22
fleix + Salty_Samm ak47 Spike
Counter Terrorists Win
Round #16
6 : 10
00:17
catch22 glock Spike
00:23
Chasefooo usp_silencer Headshot fleix
00:27
My Dick Sneezed usp_silencer Headshot Kegan Pike
00:36
DMITRIYBELIKOV usp_silencer Noodski
00:37
My Dick Sneezed usp_silencer Salty_Samm
00:44
My Dick Sneezed + Spike usp_silencer catch22
Counter Terrorists Win
Round #17
1v2
7 : 10
00:12
My Dick Sneezed mp5sd Noodski
00:34
DMITRIYBELIKOV fiveseven Headshot Salty_Samm
00:40
Kegan Pike + Noodski mac10 My Dick Sneezed
00:44
DMITRIYBELIKOV sawedoff fleix
00:45
Kegan Pike + Salty_Samm mac10 DMITRIYBELIKOV
00:48
catch22 mac10 Headshot Siz
00:52
catch22 mac10 Wallbang Chasefooo
01:00
Spike mp9 Kegan Pike
01:52
Spike mp9 catch22
Counter Terrorists Win
Round #18
8 : 10
00:21
My Dick Sneezed + DMITRIYBELIKOV mp5sd Headshot Salty_Samm
00:26
My Dick Sneezed mp5sd Kegan Pike
00:37
catch22 world catch22
00:58
Noodski deagle Headshot DMITRIYBELIKOV
00:59
Noodski deagle Chasefooo
00:59
My Dick Sneezed galilar Wallbang Noodski
01:02
My Dick Sneezed galilar fleix
Counter Terrorists Win
Round #19
9 : 10
00:17
My Dick Sneezed inferno Noodski
00:38
Spike mp9 Salty_Samm
00:38
fleix sg556 DMITRIYBELIKOV
00:39
Siz awp Kegan Pike
00:57
fleix sg556 Headshot My Dick Sneezed
01:32
Siz + DMITRIYBELIKOV awp fleix
Counter Terrorists Win
Round #20
9 : 11
00:18
fleix sg556 DMITRIYBELIKOV
00:23
Noodski ak47 Siz
00:26
fleix sg556 My Dick Sneezed
00:38
Spike mp9 Headshot catch22
01:11
Chasefooo usp_silencer Salty_Samm
01:16
Spike mp9 Headshot Kegan Pike
01:21
Noodski ak47 Chasefooo
01:45
Noodski + catch22 ak47 Spike
Terrorists Win
Round #21
10 : 11
00:16
Spike p90 Headshot Kegan Pike
00:19
Chasefooo m4a1_silencer Headshot Noodski
00:22
catch22 + Noodski ak47 Chasefooo
00:31
DMITRIYBELIKOV mp5sd catch22
00:35
My Dick Sneezed m4a1 Salty_Samm
01:14
fleix + Salty_Samm sg556 Siz
01:20
DMITRIYBELIKOV ak47 Headshot fleix
Counter Terrorists Win
Round #22
1v2
11 : 11
00:16
My Dick Sneezed ak47 Headshot Kegan Pike
00:20
catch22 ak47 Spike
00:41
fleix sg556 Siz
00:48
DMITRIYBELIKOV ak47 Salty_Samm
00:49
Noodski + Salty_Samm awp DMITRIYBELIKOV
00:57
My Dick Sneezed ak47 Headshot Noodski
01:02
catch22 ak47 Headshot My Dick Sneezed
01:05
Chasefooo m4a1_silencer fleix
01:12
Chasefooo + My Dick Sneezed usp_silencer catch22
Counter Terrorists Win
Round #23
12 : 11
00:16
catch22 awp Headshot DMITRIYBELIKOV
00:19
Spike famas Noodski
00:27
fleix sg556 Spike
00:28
My Dick Sneezed m4a1 Kegan Pike
00:29
My Dick Sneezed + DMITRIYBELIKOV m4a1 catch22
00:32
My Dick Sneezed m4a1 Salty_Samm
00:36
My Dick Sneezed + Spike usp_silencer fleix
Counter Terrorists Win
Round #24
13 : 11
00:15
Spike p90 Headshot Noodski
00:22
Spike p90 fleix
00:25
Kegan Pike ak47 Chasefooo
00:31
My Dick Sneezed famas Headshot Salty_Samm
00:38
My Dick Sneezed famas Headshot Kegan Pike
00:38
catch22 m4a1_silencer My Dick Sneezed
00:42
Spike p90 Headshot catch22
Counter Terrorists Win
Round #25
13 : 12
00:16
Spike p90 Headshot Noodski
00:20
My Dick Sneezed m4a1 Salty_Samm
00:29
Kegan Pike ak47 Siz
00:35
My Dick Sneezed m4a1 Kegan Pike
00:37
catch22 + Salty_Samm ak47 My Dick Sneezed
00:39
catch22 + Noodski ak47 Spike
00:48
catch22 + fleix ak47 DMITRIYBELIKOV
01:26
catch22 ak47 Headshot Chasefooo
Terrorists Win
Round #26
14 : 12
00:17
Siz m4a1_silencer Kegan Pike
00:18
Noodski ak47 Headshot Siz
00:30
Spike m4a1 Headshot Salty_Samm
00:42
My Dick Sneezed m4a1 catch22
00:43
DMITRIYBELIKOV famas fleix
00:43
Noodski ak47 DMITRIYBELIKOV
00:45
My Dick Sneezed m4a1 Noodski
Counter Terrorists Win
Round #27
15 : 12
00:21
Chasefooo mp5sd Salty_Samm
00:24
DMITRIYBELIKOV m4a1 Headshot catch22
00:27
Spike m4a1 Headshot Noodski
00:29
Chasefooo mp5sd Kegan Pike
00:33
fleix sg556 DMITRIYBELIKOV
00:35
fleix sg556 Headshot Siz
00:43
My Dick Sneezed + Siz ak47 fleix
Counter Terrorists Win
Round #28
1v1
15 : 13
00:20
My Dick Sneezed ak47 Headshot Salty_Samm
00:27
DMITRIYBELIKOV m4a1 fleix
00:30
Noodski ak47 Siz
00:33
Chasefooo mp5sd catch22
00:42
Noodski ak47 My Dick Sneezed
00:45
Noodski + fleix ak47 DMITRIYBELIKOV
00:47
Kegan Pike + catch22 p90 Chasefooo
01:46
Spike + My Dick Sneezed ak47 Noodski
01:56
Kegan Pike + Noodski p90 Spike
Terrorists Win
Round #29
16 : 13
00:14
Salty_Samm ak47 catch22
00:21
Noodski ak47 DMITRIYBELIKOV
00:26
Siz + DMITRIYBELIKOV p90 Noodski
00:28
Siz p90 Salty_Samm
00:40
Siz p90 Kegan Pike
01:28
My Dick Sneezed m4a1 fleix
Counter Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
Spike 13
62%
18%
1267
My Dick Sneezed 11
82%
21%
1197
DMITRIYBELIKOV 7
29%
18%
852
Siz 0
0%
0%
0
Chasefooo 0
0%
4%
26
Noodski 9
11%
27%
934
catch22 7
29%
18%
605
Kegan Pike 2
0%
15%
429
fleix 1
0%
9%
146
Salty_Samm 0
0%
10%
154
M4A4
My Dick Sneezed 9
0%
25%
838
Spike 2
100%
21%
216
DMITRIYBELIKOV 2
50%
26%
190
Noodski 10
10%
24%
1022
catch22 6
50%
25%
705
Kegan Pike 6
0%
24%
670
fleix 0
0%
25%
45
Salty_Samm 0
0%
20%
46
AWP
My Dick Sneezed 3
0%
50%
357
Siz 3
33%
33%
214
Chasefooo 2
50%
29%
148
catch22 8
13%
73%
742
Noodski 2
0%
40%
154
Salty_Samm 1
0%
11%
25
mp5sd
My Dick Sneezed 5
40%
0%
0
Chasefooo 4
0%
0%
0
DMITRIYBELIKOV 2
50%
0%
0
Noodski 6
0%
0%
0
Kegan Pike 1
0%
0%
0
USP
My Dick Sneezed 4
25%
34%
242
Chasefooo 3
33%
5%
132
DMITRIYBELIKOV 1
0%
23%
100
Siz 0
0%
0%
0
catch22 3
67%
32%
149
Noodski 2
50%
18%
184
Kegan Pike 1
100%
50%
125
Salty_Samm 0
0%
0%
0
SG556
Spike 0
0%
0%
0
fleix 9
22%
18%
886
catch22 1
0%
33%
70
Salty_Samm 0
0%
0%
0
P90
Spike 5
80%
25%
515
Siz 3
0%
25%
212
Kegan Pike 2
0%
5%
20
Galil
Siz 3
0%
20%
273
My Dick Sneezed 2
0%
17%
200
fleix 1
0%
16%
175
Salty_Samm 0
0%
0%
0
MP9
Spike 5
40%
30%
442
catch22 1
0%
17%
117
Kegan Pike 0
0%
12%
43
Salty_Samm 0
0%
23%
81
Glock
Siz 2
50%
18%
226
My Dick Sneezed 1
100%
50%
67
Spike 1
0%
56%
74
Chasefooo 0
0%
0%
0
DMITRIYBELIKOV 0
0%
0%
0
catch22 1
0%
30%
125
Noodski 0
0%
16%
78
fleix 0
0%
0%
0
Kegan Pike 0
0%
30%
113
Salty_Samm 0
0%
0%
0
Famas
My Dick Sneezed 2
100%
22%
204
Spike 1
0%
33%
100
DMITRIYBELIKOV 1
0%
26%
325
Siz 0
0%
0%
0
Salty_Samm 0
0%
13%
117
M4A1s
Chasefooo 2
50%
22%
250
Siz 1
0%
24%
152
catch22 1
0%
44%
100
Mac10
Chasefooo 0
0%
6%
19
DMITRIYBELIKOV 0
0%
23%
81
Kegan Pike 2
0%
20%
127
catch22 2
50%
28%
194
Noodski 0
0%
27%
49
Salty_Samm 0
0%
7%
12
Ump
Spike 1
100%
24%
113
Siz 0
0%
0%
0
Chasefooo 0
0%
0%
0
fleix 2
50%
18%
412
Kegan Pike 1
100%
28%
225
catch22 0
0%
21%
138
Deagle
My Dick Sneezed 1
100%
20%
100
Siz 1
0%
25%
100
Noodski 2
50%
57%
222
Kegan Pike 0
0%
14%
16
Salty_Samm 0
0%
0%
0
Aug
Chasefooo 0
0%
0%
0
fleix 3
0%
19%
475
p2000
My Dick Sneezed 1
100%
9%
100
fleix 1
100%
27%
187
Mag7
Salty_Samm 1
0%
73%
102
Sawed Off
DMITRIYBELIKOV 1
0%
100%
29
Salty_Samm 0
0%
100%
64
Five Seven
DMITRIYBELIKOV 1
100%
14%
184
catch22 0
0%
0%
0
Scout
Chasefooo 1
0%
20%
159
My Dick Sneezed 0
0%
0%
0
Siz 0
0%
0%
0
DMITRIYBELIKOV 0
0%
0%
0
catch22 0
0%
100%
71
Salty_Samm 0
0%
0%
0
Molotov
My Dick Sneezed 1
0%
%
133
Spike 0
0%
%
128
Chasefooo 0
0%
%
14
DMITRIYBELIKOV 0
0%
%
10
fleix 0
0%
%
53
Salty_Samm 0
0%
%
57
Scar 20
Salty_Samm 0
0%
9%
58
Negev
Salty_Samm 0
0%
25%
96
Duel Elites
Chasefooo 0
0%
0%
0
Salty_Samm 0
0%
6%
37
Bizon
Salty_Samm 0
0%
4%
44
p250
My Dick Sneezed 0
0%
6%
20
Spike 0
0%
22%
127
Chasefooo 0
0%
11%
81
Kegan Pike 0
0%
0%
0
decoy
Spike 0
0%
0%
0
fleix 0
0%
0%
0
Salty_Samm 0
0%
0%
0
smokegrenade
My Dick Sneezed 0
0%
0%
0
Spike 0
0%
0%
0
DMITRIYBELIKOV 0
0%
0%
0
Noodski 0
0%
0%
0
catch22 0
0%
0%
0
fleix 0
0%
0%
0
Salty_Samm 0
0%
0%
0
MP7
My Dick Sneezed 0
0%
%
328
Chasefooo 0
0%
%
484
DMITRIYBELIKOV 0
0%
%
234
Noodski 0
0%
%
426
fleix 0
0%
20%
17
Kegan Pike 0
0%
%
12
molotov
My Dick Sneezed 0
0%
0%
0
Spike 0
0%
0%
0
Chasefooo 0
0%
0%
0
DMITRIYBELIKOV 0
0%
0%
0
catch22 0
0%
0%
0
fleix 0
0%
0%
0
Kegan Pike 0
0%
0%
0
Salty_Samm 0
0%
100%
2
Knife
My Dick Sneezed 0
0%
0%
0
Chasefooo 0
0%
0%
0
fleix 0
0%
0%
0
Kegan Pike 0
0%
0%
0
incgrenade
My Dick Sneezed 0
0%
0%
0
Spike 0
0%
0%
0
Chasefooo 0
0%
0%
0
DMITRIYBELIKOV 0
0%
0%
0
Noodski 0
0%
0%
0
catch22 0
0%
0%
0
fleix 0
0%
0%
0
Kegan Pike 0
0%
0%
<