Official Matchmaking Avg Rank: Silver II
de_mirage
de_mirage
US SouthWest Server
24th Apr 2021 01:03:36
16
11
Team 1
BravoBears
AlphaSkeet
MexicanFrickBoi.tv
Zurg
elyK tsuJ
Team 2
MK
Mump
Golden Lizard
cat in the sky
MMR-CAOB
First Kill
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% KAST Rating FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4k 3k 2k 1k
Team 1
16
9
7
MexicanFrickBoi.tv
26 15 0 11 1.70 86.5 31% 81.5% 1.47 2 5 3 3 1 2 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 9
BravoBears
25 16 2 9 1.60 93.1 24% 70.4% 1.45 3 4 1 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 4 7
AlphaSkeet
16 19 6 -3 0.80 78.6 25% 77.8% 0.80 0 2 2 1 2 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
elyK tsuJ
12 18 4 -6 0.70 53.7 42% 63% 0.73 -4 1 5 0 1 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7
Zurg
10 19 1 -9 0.50 50.4 20% 55.6% 0.57 -2 1 3 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
  • 5
  • 10
  • 15
  • 5
  • 10
First Kill
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% KAST Rating FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4k 3k 2k 1k
Team 2
11
8
3
MK
26 20 5 6 1.30 101.8 19% 77.8% 1.27 2 5 3 2 2 3 1 6 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 6 8
A player in this game was banned Golden Lizard
18 18 4 0 1.00 82.1 22% 77.8% 0.96 -2 1 3 0 0 1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 9
Mump
17 20 5 -3 0.90 69.3 29% 66.7% 0.85 3 4 1 2 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 10
cat in the sky
14 17 4 -3 0.80 57.1 36% 51.9% 0.73 0 2 2 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9
MMR-CAOB
11 19 1 -8 0.60 35.6 36% 48.1% 0.63 -2 2 4 2 1 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Equipment Value
Cash
Cash Spent
Round 1
0
1
$1650
Equipment Value
$3500
$3350
Cash
$1300
$300
Cash Spent
$650
00:43 Mump usp_silencer Headshot AlphaSkeet
00:44 MexicanFrickBoi.tv + AlphaSkeet glock cat in the sky
00:51 Mump usp_silencer Zurg
00:56 MK usp_silencer BravoBears
01:04 Mump usp_silencer Headshot elyK tsuJ
01:05 MexicanFrickBoi.tv glock Golden Lizard
01:07 MK usp_silencer Headshot MexicanFrickBoi.tv
Counter-Terrorists Win
Round 2
1
1
$5050
Equipment Value
$12500
$8300
Cash
$9050
$0
Cash Spent
$2350
00:56 BravoBears mac10 Headshot Wallbang Golden Lizard
01:26 BravoBears mac10 Headshot MMR-CAOB
01:26 BravoBears mac10 Mump
01:34 elyK tsuJ glock Headshot cat in the sky
01:36 BravoBears mac10 MK
Terrorists Win
Round 3
2
1
$17550
Equipment Value
$10700
$17000
Cash
$4450
$2000
Cash Spent
$1350
00:35 MexicanFrickBoi.tv deagle Headshot MMR-CAOB
00:40 Golden Lizard m4a1_silencer elyK tsuJ
00:40 MexicanFrickBoi.tv deagle Headshot Golden Lizard
00:47 Zurg ak47 cat in the sky
00:58 Mump + MK mag7 Headshot Zurg
00:59 MexicanFrickBoi.tv m4a1_silencer Headshot MK
01:05 Mump ak47 Headshot AlphaSkeet
01:07 MexicanFrickBoi.tv + AlphaSkeet m4a1_silencer Mump
Terrorists Win
Round 4
3
1
$20550
Equipment Value
$6900
$24000
Cash
$8550
$4900
Cash Spent
$2950
00:35 BravoBears ak47 Golden Lizard
01:15 cat in the sky revolver MexicanFrickBoi.tv
01:17 Zurg nova Headshot cat in the sky
01:44 MMR-CAOB + MK mp9 Headshot Zurg
01:48 AlphaSkeet ak47 MK
01:48 AlphaSkeet + elyK tsuJ ak47 Headshot Mump
01:50 MMR-CAOB + Mump mp9 AlphaSkeet
01:53 BravoBears ak47 MMR-CAOB
Terrorists Win
Round 5
4
1
$23050
Equipment Value
$12450
$28500
Cash
$5850
$1100
Cash Spent
$3400
00:41 BravoBears ak47 Headshot Mump
00:45 Zurg awp cat in the sky
01:14 AlphaSkeet awp MK
01:17 MexicanFrickBoi.tv awp Golden Lizard
01:18 BravoBears ak47 MMR-CAOB
Terrorists Win
Round 6
4
2
$29800
Equipment Value
$17850
$37750
Cash
$2200
$1000
Cash Spent
$1350
00:23 Mump + cat in the sky ssg08 Headshot Zurg
00:35 MMR-CAOB deagle BravoBears
01:18 cat in the sky + Mump ump45 Headshot MexicanFrickBoi.tv
01:29 cat in the sky ump45 Headshot elyK tsuJ
01:29 AlphaSkeet awp Wallbang cat in the sky
01:42 MK + cat in the sky ssg08 AlphaSkeet
Counter-Terrorists Win
Round 7
4
3
$26950
Equipment Value
$27750
$23650
Cash
$12600
$3700
Cash Spent
$1400
00:39 MK awp Headshot Wallbang Zurg
00:55 MMR-CAOB ak47 elyK tsuJ
00:59 MexicanFrickBoi.tv glock MMR-CAOB
01:08 Mump + cat in the sky ssg08 BravoBears
01:15 Golden Lizard awp MexicanFrickBoi.tv
01:46 Golden Lizard + cat in the sky awp AlphaSkeet
Counter-Terrorists Win
Round 8
4
4
$20700
Equipment Value
$25700
$15350
Cash
$27200
$3700
Cash Spent
$5350
00:42 MK awp MexicanFrickBoi.tv
00:43 Golden Lizard awp AlphaSkeet
00:44 cat in the sky ak47 Headshot BravoBears
00:45 Golden Lizard awp elyK tsuJ
00:56 MMR-CAOB + cat in the sky m4a1_silencer Zurg
Counter-Terrorists Win
Round 9
4
5
$8400
Equipment Value
$37000
$16850
Cash
$32700
$1000
Cash Spent
$1950
00:42 MexicanFrickBoi.tv deagle Golden Lizard
00:47 MK awp elyK tsuJ
00:56 MK deagle Zurg
01:04 MK awp Headshot MexicanFrickBoi.tv
01:10 BravoBears ak47 MK
01:17 Mump usp_silencer BravoBears
01:22 cat in the sky ak47 AlphaSkeet
Counter-Terrorists Win
Round 10
5
5
$10750
Equipment Value
$31000
$24000
Cash
$41100
$3200
Cash Spent
$1400
00:26 cat in the sky awp elyK tsuJ
00:31 MK m4a1_silencer Zurg
00:39 AlphaSkeet mp5sd MK
00:51 BravoBears p90 Mump
00:54 BravoBears p90 cat in the sky
01:19 Golden Lizard + MK awp AlphaSkeet
01:26 BravoBears p90 Golden Lizard
01:34 MexicanFrickBoi.tv deagle MMR-CAOB
Terrorists Win
Round 11
5
6
$28350
Equipment Value
$24350
$22450
Cash
$20250
$4200
Cash Spent
$6850
00:31 MexicanFrickBoi.tv awp MK
01:02 Mump awp MexicanFrickBoi.tv
01:06 BravoBears awp Mump
01:12 Golden Lizard m4a1_silencer elyK tsuJ
01:35 cat in the sky usp_silencer Headshot BravoBears
01:58 Zurg + AlphaSkeet ak47 cat in the sky
Counter-Terrorists Win
Round 12
5
7
1v1
$23850
Equipment Value
$23100
$14700
Cash
$18500
$2450
Cash Spent
$2100
00:33 MK deagle AlphaSkeet
00:35 elyK tsuJ mac10 Headshot MMR-CAOB
00:36 Golden Lizard ak47 elyK tsuJ
00:39 Golden Lizard ak47 Headshot Zurg
00:44 BravoBears ak47 cat in the sky
00:44 Golden Lizard ak47 BravoBears
00:59 MexicanFrickBoi.tv deagle Golden Lizard
01:05 MexicanFrickBoi.tv awp Mump
01:27 MK ak47 MexicanFrickBoi.tv
Counter-Terrorists Win
Round 13
6
7
$15950
Equipment Value
$29500
$15350
Cash
$12000
$3700
Cash Spent
$5350
00:47 AlphaSkeet p90 MMR-CAOB
00:52 Golden Lizard m4a1_silencer Zurg
01:01 elyK tsuJ ak47 Headshot cat in the sky
01:04 MK awp AlphaSkeet
01:07 MK awp BravoBears
01:22 elyK tsuJ ak47 Golden Lizard
01:25 elyK tsuJ ak47 MK
Terrorists Win
Round 14
6
8
$21650
Equipment Value
$9700
$12650
Cash
$9900
$4400
Cash Spent
$500
00:27 Golden Lizard nova Headshot BravoBears
00:28 Zurg ak47 MMR-CAOB
00:29 Golden Lizard + BravoBears nova MexicanFrickBoi.tv
00:29 elyK tsuJ ak47 Golden Lizard
00:36 cat in the sky + Mump fiveseven Zurg
00:44 cat in the sky fiveseven elyK tsuJ
00:53 AlphaSkeet negev MK
00:56 cat in the sky + Mump fiveseven AlphaSkeet
Counter-Terrorists Win
Round 15
7
8
$13750
Equipment Value
$28350
$12100
Cash
$8900
$4900
Cash Spent
$4150
00:40 BravoBears ak47 Headshot MMR-CAOB
00:41 MK awp Headshot Mump
00:41 MK + Golden Lizard awp Wallbang Zurg
00:43 Golden Lizard m4a1_silencer AlphaSkeet
00:44 MexicanFrickBoi.tv sg556 Headshot Wallbang Golden Lizard
00:56 MK awp Wallbang BravoBears
01:09 MexicanFrickBoi.tv sg556 cat in the sky
01:26 elyK tsuJ ak47 MK
Terrorists Win
Round 16
8
8
$2650
Equipment Value
$2700
$2150
Cash
$1900
$600
Cash Spent
$650
00:27 MK glock Headshot elyK tsuJ
00:40 MexicanFrickBoi.tv usp_silencer Headshot MK
00:42 MexicanFrickBoi.tv usp_silencer Mump
00:47 Golden Lizard deagle Headshot MexicanFrickBoi.tv
00:55 AlphaSkeet + BravoBears usp_silencer cat in the sky
00:57 Zurg usp_silencer Golden Lizard
01:01 AlphaSkeet usp_silencer Headshot MMR-CAOB
Counter-Terrorists Win
Round 17
9
8
$14550
Equipment Value
$6150
$6250
Cash
$5350
$3050
Cash Spent
$1150
00:31 AlphaSkeet m4a1_silencer cat in the sky
00:31 MK mac10 AlphaSkeet
00:43 BravoBears m4a1_silencer Mump
00:52 BravoBears m4a1_silencer Headshot MMR-CAOB
00:55 Zurg usp_silencer Headshot Golden Lizard
00:59 MK + Golden Lizard mac10 Zurg
01:05 BravoBears + AlphaSkeet m4a1_silencer MK
Counter-Terrorists Win
Round 18
10
8
$24000
Equipment Value
$15550
$10000
Cash
$4000
$1100
Cash Spent
$3200
00:47 Mump mac10 elyK tsuJ
01:00 cat in the sky + Golden Lizard ak47 AlphaSkeet
01:04 BravoBears + AlphaSkeet m4a1 Headshot cat in the sky
01:04 BravoBears m4a1 Wallbang Mump
01:07 MexicanFrickBoi.tv ssg08 MK
01:09 Golden Lizard ak47 Wallbang BravoBears
01:13 MexicanFrickBoi.tv ssg08 MMR-CAOB
02:10 MexicanFrickBoi.tv deagle Golden Lizard
Counter-Terrorists Win
Round 19
10
9
$25600
Equipment Value
$10700
$10600
Cash
$13200
$5700
Cash Spent
$1700
01:00 MMR-CAOB mac10 elyK tsuJ
01:01 MK + cat in the sky ak47 Headshot AlphaSkeet
01:03 MexicanFrickBoi.tv m4a1_silencer Headshot Mump
01:07 cat in the sky ak47 BravoBears
01:14 MK + Mump ak47 MexicanFrickBoi.tv
01:20 Golden Lizard deagle Zurg
Terrorists Win
Round 20
10
10
$8650
Equipment Value
$26950
$9000
Cash
$17050
$700
Cash Spent
$2900
00:23 MK awp MexicanFrickBoi.tv
00:52 MMR-CAOB + MK hegrenade elyK tsuJ
01:11 MK awp Zurg
01:11 AlphaSkeet awp Headshot cat in the sky
01:13 AlphaSkeet awp MMR-CAOB
01:20 Mump ak47 AlphaSkeet
01:20 BravoBears + elyK tsuJ fiveseven Mump
01:25 MK awp BravoBears
Terrorists Win
Round 21
11
10
$11750
Equipment Value
$24850
$6650
Cash
$17150
$700
Cash Spent
$6450
01:14 Zurg + Golden Lizard m4a1 cat in the sky
01:16 Zurg m4a1 Golden Lizard
01:18 MK + Golden Lizard awp Zurg
01:21 MexicanFrickBoi.tv ssg08 MK
01:25 elyK tsuJ + BravoBears deagle Mump
01:30 elyK tsuJ deagle Headshot MMR-CAOB
Counter-Terrorists Win
Round 22
12
10
$30250
Equipment Value
$12500
$8900
Cash
$15050
$5400
Cash Spent
$1150
00:28 cat in the sky ump45 Headshot elyK tsuJ
01:00 MexicanFrickBoi.tv awp MMR-CAOB
01:05 Zurg m4a1 MK
01:19 Mump + MK ak47 Zurg
01:20 AlphaSkeet awp Mump
Counter-Terrorists Win
Round 23
12
11
$28450
Equipment Value
$23650
$17400
Cash
$14400
$4200
Cash Spent
$3700
00:53 MMR-CAOB ak47 Headshot Zurg
01:07 cat in the sky m4a1_silencer elyK tsuJ
01:24 MK ak47 BravoBears
01:44 Mump + MMR-CAOB ak47 MexicanFrickBoi.tv
02:05 AlphaSkeet + cat in the sky awp MK
02:07 Mump ak47 AlphaSkeet
Terrorists Win
Round 24
13
11
$18050
Equipment Value
$28400
$6950
Cash
$23750
$300
Cash Spent
$1000
00:52 MexicanFrickBoi.tv awp Headshot MK
00:59 MMR-CAOB ak47 Headshot AlphaSkeet
01:19 Mump awp Zurg
01:28 MexicanFrickBoi.tv awp Wallbang Golden Lizard
01:48 BravoBears + Zurg m4a1 Mump
01:51 BravoBears m4a1 Wallbang cat in the sky
02:05 MMR-CAOB hegrenade BravoBears
Counter-Terrorists Win
Round 25
14
11
$25100
Equipment Value
$20150
$7550
Cash
$10100
$2500
Cash Spent
$600
01:06 MexicanFrickBoi.tv awp Headshot MK
01:09 AlphaSkeet mp5sd Headshot Golden Lizard
01:11 MMR-CAOB ak47 Headshot MexicanFrickBoi.tv
01:11 BravoBears m4a1 MMR-CAOB
01:13 Mump glock AlphaSkeet
01:14 elyK tsuJ + AlphaSkeet ak47 Mump
Counter-Terrorists Win
Round 26
15
11
$28250
Equipment Value
$18700
$12050
Cash
$2400
$3500
Cash Spent
$5200
01:22 Mump ak47 MexicanFrickBoi.tv
01:42 AlphaSkeet + elyK tsuJ awp MMR-CAOB
01:48 elyK tsuJ m4a1_silencer Mump
01:48 MK awp Wallbang elyK tsuJ
02:11 BravoBears + elyK tsuJ m4a1_silencer MK
02:12 Golden Lizard ak47 Headshot BravoBears
Counter-Terrorists Win
Round 27
16
11
$25450
Equipment Value
$10650
$14150
Cash
$6950
$5400
Cash Spent
$3700
00:34 Golden Lizard ak47 Headshot MK
00:35 Mump ak47 Headshot Golden Lizard
00:44 elyK tsuJ m4a1_silencer Headshot Wallbang MMR-CAOB
00:53 Mump inferno Mump
Counter-Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
BravoBears 7
29%
21%
789
elyK tsuJ 6
17%
15%
502
Zurg 3
0%
12%
354
AlphaSkeet 2
50%
13%
311
MexicanFrickBoi.tv 0
0%
6%
26
Mump 6
17%
17%
587
Golden Lizard 5
40%
19%
618
MK 4
25%
24%
281
cat in the sky 4
25%
10%
516
MMR-CAOB 4
75%
17%
488
AWP
MexicanFrickBoi.tv 7
29%
28%