First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
yung gravy
23 17 4 6 1.4 82 61% 4 3 2 0 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 8 73% 1.17
I Hate Models
24 20 5 4 1.2 82 38% 5 1 2 1 3 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 8 70% 1.1
mew
21 24 2 -3 0.9 66 62% 2 4 1 2 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 60% 0.94
Wala
20 25 5 -5 0.8 85 55% 4 3 3 3 1 0 1 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 77% 0.83
V
17 23 4 -6 0.7 69 47% 1 3 0 1 1 2 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 70% 0.72
sol
26 17 0 9 1.5 84 42% 3 6 2 2 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 7 67% 1.29
Sparkie
28 21 4 7 1.3 102 46% 5 2 1 1 4 1 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 13 77% 1.28
Endemic
18 22 3 -4 0.8 64 56% 0 5 0 4 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 67% 0.91
bombu
17 18 6 -1 0.9 59 29% 2 1 0 0 2 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 77% 0.88
xro
19 27 6 -8 0.7 84 42% 4 2 4 1 0 1 3 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 63% 0.75
Round #1
1v1
1 : 0
00:10
yung gravy glock Headshot Sparkie
00:19
yung gravy glock Headshot Endemic
00:25
I Hate Models glock Headshot bombu
00:26
mew glock Headshot xro
00:28
sol + xro usp_silencer V
00:28
V + xro hegrenade mew
00:39
sol usp_silencer Headshot Wala
00:40
sol + bombu usp_silencer yung gravy
00:44
I Hate Models glock Headshot sol
Terrorists Win
Round #2
2 : 0
00:10
I Hate Models ak47 sol
00:12
yung gravy + Wala p250 Headshot Endemic
00:21
mew mp5sd Headshot xro
00:22
Sparkie usp_silencer Wala
00:23
V p90 Headshot Sparkie
00:25
mew + Wala mp5sd bombu
Terrorists Win
Round #3
3 : 0
00:11
Wala ak47 sol
00:21
xro m4a1 V
00:22
yung gravy ssg08 Headshot bombu
00:23
Wala ak47 Headshot Endemic
00:34
Wala ak47 Headshot Sparkie
00:34
mew m4a1 Headshot xro
Terrorists Win
Round #4
4 : 0
00:13
Wala ak47 Headshot Endemic
00:18
I Hate Models ak47 Headshot Sparkie
00:21
yung gravy + Wala ak47 xro
00:28
sol deagle Wala
00:33
mew + Wala ak47 Headshot sol
00:39
mew ak47 Headshot bombu
Terrorists Win
Round #5
5 : 0
00:13
mew ak47 Headshot sol
00:14
mew ak47 Headshot xro
00:15
Sparkie awp mew
00:29
bombu m4a1 Headshot I Hate Models
00:31
yung gravy ak47 Headshot bombu
00:45
V deagle Headshot Wallbang Sparkie
00:50
Endemic m4a1 Wala
00:56
V + Wala awp Endemic
Terrorists Win
Round #6
6 : 0
00:17
yung gravy awp sol
00:24
I Hate Models ak47 xro
00:31
Wala ak47 bombu
00:49
Wala ak47 Sparkie
00:56
Wala + I Hate Models ak47 Endemic
Terrorists Win
Round #7
6 : 1
00:17
sol m4a1_silencer mew
00:18
xro mp9 V
00:19
yung gravy + V p250 xro
00:23
Sparkie m4a1 I Hate Models
00:23
Wala ak47 Headshot Endemic
00:27
Sparkie m4a1 Headshot Wala
00:41
yung gravy awp Sparkie
00:43
bombu + Sparkie m4a1 yung gravy
Counter Terrorists Win
Round #8
7 : 1
00:12
Wala ak47 xro
00:17
Sparkie m4a1 Headshot Wala
00:23
I Hate Models ak47 Headshot Endemic
00:33
yung gravy ak47 Headshot Sparkie
00:33
I Hate Models ak47 sol
00:43
bombu awp V
00:51
bombu usp_silencer Headshot mew
01:07
yung gravy ak47 Headshot bombu
Terrorists Win
Round #9
8 : 1
00:18
I Hate Models ak47 bombu
00:19
V ak47 Endemic
00:21
xro p250 Headshot V
00:24
sol + bombu deagle Headshot Wala
00:30
Sparkie cz75a Headshot mew
00:32
I Hate Models ak47 Sparkie
00:34
yung gravy ak47 sol
Terrorists Win
Round #10
9 : 1
00:21
Sparkie cz75a mew
00:25
yung gravy ak47 Headshot xro
00:31
Wala ak47 bombu
00:36
sol m4a1_silencer Headshot Wala
00:40
V ak47 Endemic
01:02
yung gravy ak47 Headshot Sparkie
01:12
sol + Endemic m4a1_silencer V
Terrorists Win
Round #11
9 : 2
00:15
Sparkie cz75a Wala
00:16
Sparkie ak47 Headshot yung gravy
00:17
Sparkie ak47 Headshot mew
00:26
I Hate Models awp sol
00:47
xro + bombu deagle V
00:49
I Hate Models p250 Headshot xro
00:54
Endemic + xro ump45 I Hate Models
Counter Terrorists Win
Round #12
9 : 3
00:17
Sparkie m4a1 Headshot Wala
00:20
V cz75a Headshot Sparkie
00:21
sol m4a1_silencer V
00:21
xro ak47 Headshot yung gravy
00:25
xro ak47 mew
00:34
xro ak47 Headshot I Hate Models
Counter Terrorists Win
Round #13
9 : 4
00:10
bombu awp I Hate Models
00:41
Sparkie ak47 Headshot Wala
00:44
mew ak47 Headshot Sparkie
00:45
Endemic awp V
00:47
mew ak47 Headshot xro
00:48
mew ak47 Endemic
01:04
sol m4a1 Headshot yung gravy
01:06
sol m4a1 Headshot mew
Counter Terrorists Win
Round #14
9 : 5
00:14
bombu awp V
00:14
xro m4a1 Headshot mew
00:16
Wala ak47 Headshot xro
00:19
bombu + xro p250 Headshot Wala
00:21
yung gravy ak47 Headshot bombu
00:32
Endemic + Sparkie m4a1 Headshot yung gravy
00:50
Sparkie awp I Hate Models
Counter Terrorists Win
Round #15
1v1
9 : 6
00:08
Sparkie awp Wala
00:12
V awp Headshot bombu
00:12
xro m4a1 Headshot V
00:26
I Hate Models ak47 Headshot Sparkie
00:45
mew awp Wallbang Endemic
00:45
sol ak47 yung gravy
00:58
xro awp mew
01:09
I Hate Models + mew ak47 xro
01:31
sol ak47 I Hate Models
Counter Terrorists Win
Round #16
9 : 7
00:17
yung gravy usp_silencer Headshot xro
00:19
Wala usp_silencer Headshot Sparkie
00:26
Endemic glock Headshot mew
00:28
V usp_silencer Headshot bombu
00:32
Endemic glock Headshot V
00:37
sol glock Headshot I Hate Models
00:41
Endemic glock Wala
00:50
Endemic glock Headshot yung gravy
Terrorists Win
Round #17
9 : 8
00:14
Wala cz75a Headshot Endemic
00:16
xro ump45 Wallbang yung gravy
00:17
bombu mac10 mew
00:19
Sparkie ssg08 Headshot V
00:24
I Hate Models + yung gravy ssg08 xro
00:26
bombu + Endemic mac10 I Hate Models
00:30
Wala + I Hate Models cz75a sol
00:36
Sparkie + bombu ssg08 Wala
Terrorists Win
Round #18
9 : 9
00:09
xro ak47 mew
00:11
xro ak47 Wala
00:16
I Hate Models ssg08 xro
00:16
bombu + Sparkie mac10 Headshot I Hate Models
00:23
sol ak47 Headshot yung gravy
00:24
sol ak47 V
Terrorists Win
Round #19
10 : 9
00:11
I Hate Models cz75a sol
00:15
Wala deagle Headshot Endemic
00:15
V + I Hate Models usp_silencer xro
00:26
Sparkie + bombu ssg08 Wallbang V
00:28
I Hate Models ak47 Wallbang bombu
00:31
mew hkp2000 Headshot Sparkie
Counter Terrorists Win
Round #20
1v1
10 : 10
00:13
xro ak47 Headshot yung gravy
00:15
mew aug Headshot sol
00:17
xro + bombu ak47 V
00:21
bombu ak47 mew
00:25
I Hate Models + yung gravy hegrenade xro
00:29
Wala ump45 Headshot bombu
00:30
Endemic ak47 Wallbang Wala
00:31
I Hate Models ak47 Endemic
00:36
Sparkie aug I Hate Models
Terrorists Win
Round #21
10 : 11
00:16
sol ak47 yung gravy
00:18
xro ak47 mew
00:19
I Hate Models m4a1 xro
00:23
Endemic aug I Hate Models
00:24
V mp9 Headshot Endemic
00:44
V + yung gravy aug Sparkie
00:53
bombu + Sparkie ak47 V
00:54
sol ak47 Wala
Terrorists Win
Round #22
10 : 12
00:09
sol ak47 V
00:10
bombu ak47 I Hate Models
00:17
bombu ak47 yung gravy
00:25
Wala cz75a Headshot xro
00:32
Endemic ak47 Headshot mew
00:35
Endemic ak47 Wala
Terrorists Win
Round #23
11 : 12
00:14
I Hate Models + V cz75a Sparkie
00:23
I Hate Models ak47 Headshot sol
00:25
Endemic ak47 Headshot I Hate Models
00:27
Endemic ak47 Headshot yung gravy
00:33
V + yung gravy awp xro
00:37
Endemic + xro ak47 mew
00:52
V awp bombu
00:53
Wala cz75a Endemic
Counter Terrorists Win
Round #24
1v1
12 : 12
00:10
mew p90 Headshot Endemic
00:12
mew p90 xro
00:14
bombu ak47 Headshot mew
00:24
Sparkie mp5sd Headshot V
00:24
yung gravy fiveseven Headshot Sparkie
00:28
yung gravy awp bombu
00:38
sol ak47 Headshot I Hate Models
01:14
sol ak47 Wala
01:16
yung gravy + I Hate Models awp Headshot sol
Counter Terrorists Win
Round #25
13 : 12
00:07
V awp sol
00:14
Wala m4a1 Headshot Sparkie
00:14
Endemic deagle Headshot Wala
00:18
mew p90 Headshot xro
00:18
mew p90 bombu
00:21
mew p90 Endemic
Counter Terrorists Win
Round #26
14 : 12
00:12
I Hate Models mp5sd Headshot Endemic
00:18
mew ak47 Sparkie
00:26
sol deagle mew
00:51
V awp xro
00:54
sol + Endemic deagle Headshot I Hate Models
01:00
yung gravy + I Hate Models awp sol
01:11
yung gravy fiveseven Headshot bombu
Counter Terrorists Win
Round #27
14 : 13
00:13
Sparkie deagle Headshot V
00:15
Sparkie deagle mew
00:16
mew + V inferno Sparkie
00:20
Wala + V famas xro
00:20
bombu deagle Wala
00:21
Endemic ak47 Headshot I Hate Models
Terrorists Win
Round #28
14 : 14
00:10
yung gravy awp Endemic
00:10
yung gravy awp Wallbang xro
00:12
Sparkie ak47 I Hate Models
00:17
Sparkie ak47 Headshot yung gravy
00:20
Sparkie ak47 Headshot Wala
00:20
sol ak47 mew
00:25
V m4a1 Headshot sol
00:38
Sparkie ak47 Headshot V
Terrorists Win
Round #29
14 : 15
00:11
xro ak47 yung gravy
00:15
Sparkie ak47 I Hate Models
00:24
bombu ak47 Wala
00:27
sol ak47 Headshot V
00:58
sol ak47 Headshot mew
Terrorists Win
Round #30
14 : 16
00:10
xro ak47 Headshot mew
00:12
Endemic ak47 Headshot Wala
00:13
V m4a1 Headshot Endemic
00:14
xro ak47 Headshot V
00:20
I Hate Models + mew famas Headshot xro
00:23
Sparkie + xro ak47 I Hate Models
00:25
Sparkie ak47 yung gravy
Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
I Hate Models 12
33%
13%
1247
Wala 11
45%
20%
1394
yung gravy 8
75%
16%
711
mew 8
75%
17%
768
V 2
0%
11%
270
sol 12
33%
15%
1244
xro 11
45%
24%
1219
Sparkie 10
60%
29%
820
Endemic 8
63%
15%
808
bombu 6
17%
16%
485
AWP
yung gravy 7
14%
78%
542
V 6
17%
25%
703
I Hate Models 1
0%
13%
100
mew 1
0%
8%
100
Wala 0
0%
0%
0
Sparkie 3
0%
50%
327
bombu 3
0%
43%
262
Endemic 1
0%
25%
100
xro 1
0%
25%
187
sol 0
0%
0%
0
M4A4
V 2
100%
32%
244
I Hate Models 1
0%
50%
144
mew 1
100%
9%
89
Wala 1
100%
15%
189
Sparkie 4
75%
36%
479
xro 3
67%
18%
366
sol 2
100%
24%
197
Endemic 2
50%
16%
125
bombu 2
50%
13%
141
Deagle
Wala 1
100%
100%
100
V 1
100%
12%
69
yung gravy 0
0%
0%
0
I Hate Models 0
0%
0%
0
sol 4
50%
38%
276
Sparkie 2
50%
50%
200
Endemic 1
100%
100%
86
bombu 1
0%
27%
168
xro 1
0%
25%
125
CZ75a
Wala 4
50%
26%
304
I Hate Models 2
0%
23%
205
V 1
100%
27%
100
mew 0
0%
45%
114
Sparkie 3
33%
29%
373
Glock
yung gravy 2
100%
26%
197
I Hate Models 2
100%
50%
162
mew 1
100%
10%
82
Wala 0
0%
14%
106
Endemic 4
75%
18%
445
sol 1
100%
11%
131
Sparkie 0
0%
10%
12
bombu 0
0%
11%
8
xro 0
0%
0%
0
USP
V 2
50%
16%
159
yung gravy 1
100%
43%
171
Wala 1
100%
18%
114
I Hate Models 0
0%
0%
0
sol 3
33%
18%
198
Sparkie 1
0%
14%
22
bombu 1
100%
35%
167
Endemic 0
0%
13%
16
xro 0
0%
32%
135
P90
mew 5
40%
18%
492
V 1
100%
13%
133
xro 0
0%
22%
35
Scout
I Hate Models 2
0%
50%
207
yung gravy 1
100%
50%
244
Wala 0
0%
50%
71
Sparkie 3
33%
39%
427
sol 0
0%
50%
60
bombu 0
0%
100%
51
p250
yung gravy 2
50%
17%
161
I Hate Models 1
100%
27%
120
V 0
0%
14%
33
xro 1
100%
33%
103
bombu 1
100%
40%
24
Sparkie 0
0%
33%
44
M4A1s
sol 4
25%
32%
386
bombu 0
0%
15%
44
Aug
mew 1
100%
10%
100
V 1
0%
10%
82
Sparkie 1
0%
57%
100
Endemic 1
0%
67%
100
bombu 0
0%
0%
0
mp5sd
mew 2
50%
0%
0
I Hate Models 1
100%
0%
0
Sparkie 1
100%
0%
0
Endemic 0
0%
0%
0
Mac10
Wala 0
0%
7%
41
bombu 3
33%
21%
277
xro 0
0%
8%
14
Ump
Wala 1
100%
12%
100
mew 0
0%
0%
0
Endemic 1
0%
18%
188
xro 1
0%
27%
66
MP9
V 1
100%
45%
100
xro 1
0%
28%
100
Five Seven
yung gravy 2
100%
36%
225
Famas
Wala 1
0%
16%
96
I Hate Models 1
100%
20%
27
yung gravy 0
0%
13%
18
p2000
mew 1
100%
23%
85
Sparkie 0
0%
13%
16
bombu 0
0%
25%
39
Molotov
mew 1
0%
%
18
V 0
0%
%
145
Sparkie 0
0%
%
56
HE Grenade
I Hate Models 1
0%
63%
143
yung gravy 0
0%
75%
190
mew 0
0%
17%
20
Wala 0
0%
23%
39
V 0
0%
30%
44
sol 0
0%
50%
26
Sparkie 0
0%
50%
80
Endemic 0
0%
0%
0
bombu 0
0%
56%
100
xro 0
0%
100%
102
Tec9
yung gravy 0
0%
0%
0
incgrenade
I Hate Models 0
0%
0%
0
mew 0
0%
0%
0
Wala 0
0%
0%
0
V 0
0%
0%
0
sol 0
0%
0%
0
Sparkie 0
0%
0%
0
Endemic 0
0%
0%
0
xro 0
0%
0%
0
smokegrenade
yung gravy 0
0%
0%
0
I Hate Models 0
0%
0%
0
mew 0
0%
0%
0
Wala 0
0%
0%
0
V 0
0%
0%
0
sol 0
0%
0%
0
Sparkie 0
0%
0%
0
Endemic 0
0%
0%
0
bombu 0
0%
0%
0
xro 0
0%
0%
0
MP7
I Hate Models 0
0%
%
99
mew 0
0%
%
113
Sparkie 0
0%
%
100
Endemic 0
0%
%
46
Mag7
yung gravy 0
0%
100%
9
xro 0
0%
100%
68
Knife
yung gravy 0
0%
0%
0
I Hate Models 0
0%
0%
0
mew 0
0%
0%
0
Wala 0
0%
0%
0
V 0
0%
0%
0
sol 0
0%
0%
0
Sparkie 0
0%
0%
0
Endemic 0
0%
0%
0
bombu 0
0%
0%
0
xro 0
0%
0%