Official Matchmaking Avg Rank: Legendary Eagle
de_cache
de_cache
EU West Server
1st Jun 2021 06:48:44
3
16
Team 1
emmejävel
Scopi
MackanMaskin3000
f-
b0ne
Team 2
Sinners
paws
zxc
bgangmainshooter
Sniqu
Utility
First Kill
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% KAST Rating EF FA EBT UD FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4k 3k 2k 1k
Team 1
3
1
2
b0ne
8 17 2 -9 0.50 49.6 38% 31.6% 0.35 0 0 0s 0 -2 1 3 1 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1
MackanMaskin3000
7 16 0 -9 0.40 46.3 43% 31.6% 0.31 4 0 10.4s 0 -2 0 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
f-
7 18 0 -11 0.40 35 71% 31.6% 0.22 0 0 0s 0 -3 0 3 0 3 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
Scopi
6 18 0 -12 0.30 36.1 67% 31.6% 0.18 0 0 0s 0 0 2 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
emmejävel
2 17 1 -15 0.10 12.4 50% 26.3% -0.09 0 0 0s 9 -6 0 6 0 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  • 5
  • 10
  • 15
Utility
First Kill
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% KAST Rating EF FA EBT UD FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4k 3k 2k 1k
Team 2
16
13
3
Sinners
53 4 2 49 13.30 286.3 77% 89.5% 3.96 0 0 0s 92 7 9 2 1 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 5 5 1 1
Sniqu
17 9 1 8 1.90 94.1 41% 78.9% 1.47 9 1 30.4s 0 5 6 1 1 1 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 6
zxc
7 6 0 1 1.20 29.5 100% 89.5% 0.97 4 1 13.8s 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
paws
4 6 1 -2 0.70 18 50% 84.2% 0.76 0 0 0s 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
bgangmainshooter
3 6 0 -3 0.50 18.6 33% 84.2% 0.71 0 0 0s 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Equipment Value
Cash
Cash Spent
Round 1
1
0
$3650
Equipment Value
$3900
$1350
Cash
$900
$650
Cash Spent
$650
00:26 Scopi glock Headshot Sinners
00:30 Sniqu hkp2000 Headshot f-
00:33 emmejävel glock Headshot Sniqu
00:34 zxc usp_silencer Headshot Scopi
00:35 zxc usp_silencer Headshot emmejävel
00:37 MackanMaskin3000 glock Headshot zxc
00:54 b0ne glock Headshot paws
01:11 b0ne glock Headshot bgangmainshooter
Terrorists Win
Round 2
2
0
$14650
Equipment Value
$4500
$6200
Cash
$6800
$3850
Cash Spent
$700
00:28 b0ne ak47 Sinners
00:33 zxc deagle Headshot f-
00:35 Scopi ump45 Sniqu
00:35 b0ne ak47 Headshot zxc
00:48 b0ne ak47 paws
00:48 bgangmainshooter deagle Headshot b0ne
00:56 Scopi + b0ne ump45 bgangmainshooter
Terrorists Win
Round 3
2
1
$22400
Equipment Value
$8100
$11700
Cash
$11700
$4200
Cash Spent
$1700
00:23 Sinners ssg08 Headshot emmejävel
00:26 Sinners ssg08 Headshot Wallbang b0ne
00:28 Sinners ssg08 Headshot Wallbang f-
00:32 MackanMaskin3000 ak47 Sniqu
00:33 MackanMaskin3000 ak47 Sinners
00:36 bgangmainshooter deagle MackanMaskin3000
00:37 Scopi ak47 Headshot bgangmainshooter
00:50 paws deagle Headshot Scopi
Counter-Terrorists Win
Round 4
2
2
$8000
Equipment Value
$24100
$11400
Cash
$11150
$1500
Cash Spent
$1700
00:28 Sinners ssg08 Headshot Wallbang MackanMaskin3000
00:31 Sinners ssg08 Headshot Wallbang emmejävel
00:32 f- tec9 Headshot zxc
00:35 f- m4a1 Headshot bgangmainshooter
00:40 f- m4a1 Sniqu
00:43 Sinners ssg08 Headshot Wallbang Scopi
00:44 Sinners + Sniqu ssg08 Wallbang b0ne
00:54 Sinners deagle Headshot Wallbang f-
Counter-Terrorists Win
Round 5
2
3
$7000
Equipment Value
$18200
$13300
Cash
$22450
$2900
Cash Spent
$1700
00:27 Sinners ssg08 Wallbang emmejävel
00:29 Sinners ssg08 Headshot Wallbang f-
00:31 Sniqu deagle Headshot Scopi
00:34 Sinners deagle Headshot b0ne
00:43 Sinners deagle MackanMaskin3000
Counter-Terrorists Win
Round 6
2
4
$12300
Equipment Value
$27000
$10900
Cash
$27750
$700
Cash Spent
$0
00:20 b0ne hegrenade b0ne
00:23 Sinners ssg08 Headshot Wallbang emmejävel
00:25 Sinners ssg08 Headshot Wallbang Scopi
00:27 Sinners ssg08 Headshot Wallbang f-
00:35 Sinners deagle MackanMaskin3000
Counter-Terrorists Win
Round 7
2
5
$5300
Equipment Value
$26700
$19200
Cash
$39850
$0
Cash Spent
$1800
00:28 Sinners deagle MackanMaskin3000
00:34 Sinners deagle Headshot Wallbang Scopi
00:42 Sinners ssg08 Headshot f-
00:43 Sinners ssg08 b0ne
00:52 Sniqu + Sinners ak47 Headshot Wallbang emmejävel
Counter-Terrorists Win
Round 8
2
6
$10350
Equipment Value
$29200
$24950
Cash
$48000
$7450
Cash Spent
$0
00:27 Sinners ssg08 emmejävel
00:28 Sinners ssg08 Headshot Wallbang f-
00:29 Sinners ssg08 Headshot Wallbang MackanMaskin3000
00:31 Sinners ssg08 Headshot Wallbang b0ne
00:36 zxc m4a1 Headshot paws
00:40 Sinners deagle Headshot Scopi
Counter-Terrorists Win
Round 9
2
7
$10800
Equipment Value
$27000
$30450
Cash
$57400
$3700
Cash Spent
$0
00:23 Sinners ssg08 Headshot Wallbang f-
00:24 Sinners ssg08 Headshot Wallbang emmejävel
00:35 paws + Sinners m4a1 Scopi
00:37 b0ne ak47 paws
00:38 Sinners deagle Headshot MackanMaskin3000
00:41 b0ne ak47 zxc
00:48 Sniqu ak47 Headshot b0ne
Counter-Terrorists Win
Round 10
2
8
$18250
Equipment Value
$30000
$26850
Cash
$45750
$4250
Cash Spent
$0
00:28 Sinners ssg08 Headshot Wallbang b0ne
00:29 Sinners ssg08 Headshot Scopi
00:33 bgangmainshooter ak47 f-
00:37 Sinners ssg08 emmejävel
00:45 MackanMaskin3000 knife_flip Sniqu
00:51 MackanMaskin3000 ak47 bgangmainshooter
00:53 zxc m4a1 Headshot MackanMaskin3000
Counter-Terrorists Win
Round 11
2
9
$8500
Equipment Value
$30800
$34750
Cash
$38800
$3400
Cash Spent
$7550
00:24 Sniqu awp f-
00:27 Sinners ssg08 Headshot MackanMaskin3000
00:31 Sniqu awp Scopi
00:33 emmejävel knife_css Sniqu
00:41 Sinners deagle Headshot Wallbang b0ne
00:43 Sinners deagle Headshot Wallbang emmejävel
Counter-Terrorists Win
Round 12
2
10
$10850
Equipment Value
$33600
$34800
Cash
$42250
$3350
Cash Spent
$8250
00:25 Sniqu awp b0ne
00:26 f- ak47 Headshot Sniqu
00:33 Sinners deagle Headshot Wallbang f-
00:38 Sinners deagle emmejävel
00:47 Sinners deagle Scopi
00:59 Sinners deagle Headshot Wallbang MackanMaskin3000
Counter-Terrorists Win
Round 13
2
11
$8650
Equipment Value
$32200
$38950
Cash
$45050
$3550
Cash Spent
$6850
00:40 Sniqu deagle emmejävel
00:44 Sniqu awp f-
00:50 b0ne ak47 paws
00:51 Sniqu awp Scopi
00:52 zxc + paws ak47 Headshot b0ne
00:55 Sinners deagle Headshot MackanMaskin3000
Counter-Terrorists Win
Round 14
2
12
$7500
Equipment Value
$31300
$42650
Cash
$49300
$3700
Cash Spent
$1400
00:24 Sniqu + MackanMaskin3000 awp Scopi
00:33 Sinners deagle b0ne
00:36 Sinners ssg08 Headshot Wallbang emmejävel
00:38 Sinners + Sniqu ssg08 Headshot Wallbang MackanMaskin3000
00:39 Sinners ssg08 f-
Counter-Terrorists Win
Round 15
2
13
$11800
Equipment Value
$34550
$41350
Cash
$51800
$3400
Cash Spent
$1050
00:27 Sniqu awp f-
00:34 Sinners awp Headshot Wallbang MackanMaskin3000
00:43 Sniqu awp b0ne
00:43 Sinners deagle Headshot Wallbang emmejävel
00:59 Sinners deagle Headshot Scopi
Counter-Terrorists Win
Round 16
3
13
$3000
Equipment Value
$3750
$2000
Cash
$850
$650
Cash Spent
$650
00:25 Scopi + b0ne usp_silencer Headshot Sniqu
00:37 f- usp_silencer Headshot Sinners
00:40 Scopi usp_silencer Headshot bgangmainshooter
00:59 zxc glock Headshot b0ne
00:59 f- usp_silencer Headshot paws
01:02 zxc glock Headshot Scopi
01:07 MackanMaskin3000 usp_silencer Headshot zxc
Counter-Terrorists Win
Round 17
3
14
$9000
Equipment Value
$6550
$12400
Cash
$5200
$3350
Cash Spent
$2000
00:35 Sinners ssg08 Headshot b0ne
00:40 Sinners ssg08 Headshot Wallbang Scopi
00:47 Sinners ssg08 Headshot Wallbang emmejävel
00:49 Sinners ssg08 Headshot Wallbang f-
00:59 Sinners ssg08 Headshot MackanMaskin3000
Terrorists Win
Round 18
3
15
$3850
Equipment Value
$16300
$10000
Cash
$14550
$1350
Cash Spent
$2700
00:18 b0ne hegrenade b0ne
00:28 paws m4a1_silencer Headshot emmejävel
00:30 Sinners ssg08 Headshot Wallbang f-
00:32 Sinners ssg08 Headshot Scopi
00:32 MackanMaskin3000 deagle Headshot Sniqu
00:34 paws m4a1_silencer MackanMaskin3000
Terrorists Win
Round 19
3
16
$3100
Equipment Value
$27300
$14200
Cash
$12750
$-13450
Cash Spent
$4150
02:27 Sniqu + zxc ak47 Headshot Scopi
02:29 f- + emmejävel usp_silencer zxc
02:30 Sniqu ak47 f-
02:32 Sniqu ak47 Headshot MackanMaskin3000
02:34 Sniqu ak47 Headshot emmejävel
Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
Scout
f- 0
0%
10%
36
Sinners 34
82%
86%
3347
Deagle
MackanMaskin3000 1
100%
33%
168
b0ne 0
0%
0%
0
f- 0
0%
0%
0
Scopi 0
0%
0%
0
Sinners 18
67%
82%
1824
Sniqu 2
50%
27%
269
bgangmainshooter 2
50%
17%
201
zxc 1
100%
11%
100
paws 1
100%
33%
63
AK47
b0ne 6
17%
27%
670
MackanMaskin3000 3
0%
18%
335
f- 1
100%
8%
100
Scopi 1
100%
25%
178
emmejävel 0
0%
0%
0
Sniqu 6
83%
18%
522
zxc 1
100%
14%
20
bgangmainshooter 1
0%
6%
132
AWP
emmejävel 0
0%
0%
0
Sniqu 8
0%
64%
885
Sinners 1
100%
100%
100
zxc 0
0%
0%
0
bgangmainshooter 0
0%
0%
0
USP
f- 3
67%
27%
237
Scopi 2
100%
24%
172
MackanMaskin3000 1
100%
100%
100
b0ne 0
0%
18%
45
emmejävel 0
0%
30%
85
zxc 2
100%
13%
183
bgangmainshooter 0
0%
0%
0
Glock
b0ne 2
100%
10%
208
MackanMaskin3000 1
100%
11%
177
Scopi 1
100%
30%
120
emmejävel 1
100%
9%
68
f- 0
0%
14%
12
zxc 2
100%
27%
189
Sniqu 0
0%
13%
11
paws 0
0%
0%
0
M4A4
f- 2
50%
17%
180
zxc 1
100%
7%
68
paws 1
0%
7%
1
bgangmainshooter 0
0%
20%
21
Ump
Scopi 2
0%
21%
130
Knife
MackanMaskin3000 1
0%
7%
100
emmejävel 1
0%
75%
74
b0ne 0
0%
0%
0
f- 0
0%
0%
0
Sniqu 0
0%
0%
0
zxc 0
0%
0%
0
paws 0
0%
0%
0
bgangmainshooter 0
0%
0%
0
M4A1s
MackanMaskin3000 0
0%
0%
0
paws 2
50%
32%
198
Tec9
f- 1
100%
50%
100
b0ne 0
0%
4%
20
Sinners 0
0%
75%
60
p2000
Sniqu 1
100%
10%
100
Scar 20
paws 0
0%
50%
80
Molotov
Sinners 0
0%
%
92
Five Seven
Sinners 0
0%
17%
17
P90
Scopi 0
0%
75%
86
MP9
b0ne 0
0%
0%
0
Decoy Grenade
b0ne 0
0%
0%
0
Sniqu 0
0%
0%
0
Incendiary Grenade
b0ne 0
0%
0%
0
Sinners 0
0%
0%
0
Sniqu 0
0%
0%
0
zxc 0
0%
0%
0
bgangmainshooter 0
0%
0%
0
Smoke Grenade
b0ne 0
0%
0%
0
MackanMaskin3000 0
0%
0%
0
f- 0
0%
0%
0
Scopi 0
0%
0%
0
Sniqu 0
0%
0%
0
zxc 0
0%
0%
0
paws 0
0%
0%
0
bgangmainshooter 0
0%
0%
0
Flashbang
b0ne 0