First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
kAre
16 16 0 0 1 87 31% 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 6 47% 1.23
KampL
10 19 1 -9 0.5 56 50% 1 3 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 47% 0.56
✵ Reaidyyyyyyy
9 19 2 -10 0.5 62 22% 2 2 2 2 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 53% 0.43
Wester
7 19 1 -12 0.4 61 57% 1 1 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 42% 0.37
mahr
3 17 1 -14 0.2 34 33% 0 4 0 4 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 32% 0.22
zNap
29 8 2 21 3.6 139 38% 3 0 2 0 1 0 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 5 84% 2.42
^-^
18 9 2 9 2 91 22% 4 2 0 0 4 2 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 79% 1.53
ROLEX
18 11 7 7 1.6 111 39% 6 1 2 0 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 79% 1.38
Charlotte
13 6 2 7 2.2 73 46% 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 89% 1.22
jo3
11 11 2 0 1 62 45% 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 68% 0.92
Round #1
1v1
0 : 1
00:13
Wester p250 Headshot Charlotte
00:17
zNap usp_silencer Headshot ✵ Reaidyyyyyyy
00:41
KampL + ✵ Reaidyyyyyyy p250 ROLEX
00:46
jo3 + ROLEX usp_silencer mahr
00:46
zNap + ROLEX usp_silencer Headshot Wester
00:55
KampL p250 Headshot ^-^
01:17
zNap + jo3 usp_silencer Headshot kAre
01:24
KampL p250 jo3
01:29
zNap + ROLEX usp_silencer KampL
Counter Terrorists Win
Round #2
0 : 2
00:14
✵ Reaidyyyyyyy deagle ROLEX
00:19
jo3 mp9 Headshot mahr
00:29
zNap mp9 Headshot KampL
00:37
zNap + ^-^ mp9 Headshot ✵ Reaidyyyyyyy
00:47
jo3 mp9 kAre
00:51
^-^ ump45 Wester
Counter Terrorists Win
Round #3
0 : 3
00:19
✵ Reaidyyyyyyy deagle Headshot jo3
00:21
zNap + ROLEX mp9 mahr
00:27
Charlotte ump45 Headshot Wester
01:29
Charlotte ak47 ✵ Reaidyyyyyyy
01:32
^-^ ump45 Headshot KampL
01:58
kAre ak47 zNap
Counter Terrorists Win
Round #4
0 : 4
00:21
^-^ ak47 Headshot mahr
00:29
KampL ak47 Headshot ^-^
00:36
KampL ak47 Headshot ROLEX
01:09
✵ Reaidyyyyyyy ak47 Charlotte
01:13
zNap m4a1_silencer KampL
01:13
jo3 + ^-^ m4a1_silencer kAre
01:15
zNap m4a1_silencer Wester
01:27
zNap + Charlotte m4a1_silencer ✵ Reaidyyyyyyy
Counter Terrorists Win
Round #5
0 : 5
00:15
ROLEX ak47 Headshot KampL
00:17
ROLEX ak47 Wester
00:19
✵ Reaidyyyyyyy + Wester deagle ROLEX
00:20
zNap + ROLEX ak47 ✵ Reaidyyyyyyy
00:21
mahr awp zNap
00:24
^-^ m4a1 mahr
00:59
Charlotte m4a1 Headshot kAre
Counter Terrorists Win
Round #6
0 : 6
00:35
kAre + mahr ak47 Headshot ^-^
00:36
ROLEX m4a1_silencer Headshot ✵ Reaidyyyyyyy
00:46
zNap m4a1_silencer Wester
00:49
Charlotte ak47 Headshot KampL
00:54
ROLEX m4a1_silencer mahr
01:13
jo3 m4a1_silencer Headshot kAre
Counter Terrorists Win
Round #7
0 : 7
00:19
zNap m4a1_silencer Headshot kAre
00:21
ROLEX m4a1_silencer ✵ Reaidyyyyyyy
00:24
^-^ m4a1 mahr
00:26
^-^ m4a1 Headshot Wester
00:27
ROLEX m4a1_silencer Headshot KampL
Counter Terrorists Win
Round #8
0 : 8
00:14
^-^ m4a1 mahr
00:14
zNap m4a1_silencer ✵ Reaidyyyyyyy
00:20
zNap m4a1_silencer Wester
00:43
Charlotte ak47 Headshot KampL
00:49
zNap m4a1_silencer kAre
Counter Terrorists Win
Round #9
1v1
0 : 9
00:12
ROLEX ak47 Headshot ✵ Reaidyyyyyyy
00:19
kAre ak47 zNap
00:21
mahr awp jo3
00:41
kAre ak47 ROLEX
00:43
^-^ m4a1 kAre
00:56
^-^ m4a1 Headshot mahr
00:58
^-^ m4a1 KampL
00:59
Wester + KampL awp ^-^
01:25
Charlotte ak47 Wester
Counter Terrorists Win
Round #10
0 : 10
00:18
^-^ awp mahr
00:20
^-^ awp Wester
00:30
kAre hegrenade ROLEX
00:31
KampL galilar Headshot jo3
00:49
Charlotte p250 KampL
00:55
^-^ + zNap hegrenade kAre
01:08
Charlotte awp ✵ Reaidyyyyyyy
Counter Terrorists Win
Round #11
0 : 11
00:19
^-^ awp KampL
00:27
kAre ak47 Headshot jo3
00:41
ROLEX awp Headshot Wester
00:44
✵ Reaidyyyyyyy deagle Headshot ROLEX
00:55
✵ Reaidyyyyyyy inferno zNap
01:03
^-^ awp mahr
01:05
^-^ awp kAre
01:16
Charlotte awp ✵ Reaidyyyyyyy
Counter Terrorists Win
Round #12
0 : 12
00:16
KampL ak47 Headshot ^-^
00:19
✵ Reaidyyyyyyy awp jo3
00:19
zNap awp KampL
00:25
ROLEX awp Wester
00:49
zNap awp kAre
01:14
ROLEX awp ✵ Reaidyyyyyyy
01:36
zNap awp Headshot mahr
Counter Terrorists Win
Round #13
1v3
1 : 12
00:18
ROLEX awp ✵ Reaidyyyyyyy
00:23
^-^ p90 Wester
00:28
kAre ak47 Headshot ^-^
00:32
jo3 awp mahr
00:36
KampL galilar jo3
00:48
Charlotte awp KampL
00:54
kAre ak47 Headshot zNap
00:58
kAre ak47 ROLEX
01:54
kAre ak47 Charlotte
Terrorists Win
Round #14
1v3
2 : 12
00:05
kAre awp Headshot Charlotte
00:12
jo3 m4a1 ✵ Reaidyyyyyyy
00:20
mahr ak47 Headshot ^-^
00:24
zNap m4a1_silencer Wester
00:30
zNap m4a1_silencer Headshot mahr
00:34
jo3 m4a1 KampL
00:52
kAre awp zNap
01:36
kAre awp ROLEX
01:52
kAre + ✵ Reaidyyyyyyy awp jo3
Terrorists Win
Round #15
3 : 12
00:20
ROLEX mp9 mahr
00:20
✵ Reaidyyyyyyy deagle ROLEX
00:23
zNap p90 ✵ Reaidyyyyyyy
00:26
kAre awp Charlotte
00:28
zNap p90 kAre
00:41
Wester ak47 Headshot ^-^
00:43
Wester ak47 Headshot zNap
01:22
KampL ak47 jo3
Terrorists Win
Round #16
3 : 13
00:11
zNap glock kAre
00:13
zNap glock Headshot ✵ Reaidyyyyyyy
00:22
zNap glock Headshot KampL
00:29
jo3 p250 Headshot mahr
00:30
jo3 p250 Headshot Wester
Terrorists Win
Round #17
3 : 14
00:14
zNap mac10 Headshot Wester
00:19
KampL p250 jo3
00:20
ROLEX mac10 Headshot mahr
00:22
ROLEX + zNap mac10 KampL
00:25
ROLEX + jo3 mac10 kAre
00:38
✵ Reaidyyyyyyy deagle Charlotte
00:41
zNap mac10 ✵ Reaidyyyyyyy
Terrorists Win
Round #18
3 : 15
00:09
ROLEX mac10 Toby
00:14
ROLEX mac10 Headshot KampL
00:16
kAre deagle ^-^
00:17
zNap mac10 kAre
00:18
Wester ssg08 ROLEX
00:30
Wester ssg08 jo3
00:31
Charlotte + ROLEX ak47 Wester
00:34
Charlotte + Wester ak47 Headshot ✵ Reaidyyyyyyy
Terrorists Win
Round #19
3 : 16
59:59
✵ Reaidyyyyyyy world ✵ Reaidyyyyyyy
00:10
kAre world kAre
00:16
ROLEX ak47 KampL
00:21
Wester ssg08 Headshot zNap
00:25
^-^ + Charlotte ak47 Wester
00:27
jo3 + ROLEX galilar Headshot KampL
00:36
Charlotte ak47 Headshot Wester
Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
kAre 9
44%
18%
978
KampL 4
75%
7%
507
Wester 2
100%
18%
292
✵ Reaidyyyyyyy 1
0%
37%
259
mahr 1
100%
25%
248
Charlotte 7
57%
16%
618
ROLEX 4
50%
22%
448
^-^ 2
50%
14%
147
zNap 1
0%
18%
39
jo3 0
0%
9%
27
AWP
kAre 5
20%
83%
439
mahr 2
0%
33%
198
✵ Reaidyyyyyyy 1
0%
20%
100
Wester 1
0%
40%
138
^-^ 5
0%
42%
494
ROLEX 4
25%
33%
388
zNap 3
33%
29%
351
Charlotte 3
0%
18%
385
jo3 1
0%
20%
58
M4A1s
zNap 10
20%
33%
855
ROLEX 4
50%
24%
327
jo3 2
50%
15%
137
M4A4
^-^ 7
29%
23%
600
jo3 2
0%
39%
200
Charlotte 1
100%
16%
100
p250
KampL 4
25%
27%
317
Wester 1
100%
20%
100
mahr 0
0%
0%
0
jo3 2
100%
33%
262
Charlotte 1
0%
25%
15
zNap 0
0%
0%
0
Mac10
ROLEX 5
40%
30%
421
zNap 3
33%
21%
327
Charlotte 0
0%
3%
14
Deagle
✵ Reaidyyyyyyy 6
33%
33%
588
kAre 1
0%
21%
134
Wester 0
0%
67%
177
mahr 0
0%
29%
171
^-^ 0
0%
0%
0
ROLEX 0
0%
0%
0
MP9
zNap 3
67%
17%
236
jo3 2
50%
35%
200
ROLEX 1
0%
20%
90
USP
KampL 0
0%
0%
0
✵ Reaidyyyyyyy 0
0%
22%
58
Wester 0
0%
0%
0
zNap 4
75%
33%
193
jo3 1
0%
22%
64
^-^ 0
0%
0%
0
ROLEX 0
0%
4%
8
Charlotte 0
0%
10%
41
Ump
✵ Reaidyyyyyyy 0
0%
50%
77
Wester 0
0%
38%
57
^-^ 2
50%
23%
200
Charlotte 1
100%
11%
100
ROLEX 0
0%
17%
21
Scout
Wester 3
33%
36%
300
KampL 0
0%
0%
0
^-^ 0
0%
0%
0
ROLEX 0
0%
25%
93
Galil
KampL 2
50%
8%
170
mahr 0
0%
7%
22
jo3 1
100%
50%
100
P90
KampL 0
0%
40%
30
zNap 2
0%
33%
200
^-^ 1
0%
29%
100
Glock
kAre 0
0%
0%
0
✵ Reaidyyyyyyy 0
0%
20%
86
zNap 3
67%
21%
323
^-^ 0
0%
0%
0
HE Grenade
kAre 1
0%
100%
56
KampL 0
0%
100%
33
✵ Reaidyyyyyyy 0
0%
0%
0
^-^ 1
0%
60%
130
zNap 0
0%
71%
121
ROLEX 0
0%
100%
305
Charlotte 0
0%
15%
42
jo3 0
0%
33%
57
Molotov
✵ Reaidyyyyyyy 1
0%
%
15
kAre 0
0%
%
14
^-^ 0
0%
%
67
ROLEX 0
0%
%
1
Charlotte 0
0%
%
64
Smoke Grenade
kAre 0
0%
0%
0
KampL 0
0%
0%
0
✵ Reaidyyyyyyy 0
0%
0%
0
Wester 0
0%
0%
0
zNap 0
0%
17%
1
^-^ 0
0%
0%
0
ROLEX 0
0%
0%
0
Charlotte 0
0%
0%
0
jo3 0
0%
0%
0
Molotov Projectile
kAre 0
0%
0%
0
✵ Reaidyyyyyyy 0
0%
0%
0
zNap 0
0%
0%
0
^-^ 0
0%
0%
0
ROLEX 0
0%
0%
0
Charlotte 0
0%
0%
0
Knife
kAre 0
0%
0%
0
KampL 0
0%
0%
0
mahr 0
0%
0%
0
zNap 0
0%
0%
0
^-^ 0
0%
0%
0
ROLEX 0
0%
0%
0
Charlotte 0
0%
0%
0
Decoy Grenade
✵ Reaidyyyyyyy 0
0%
0%
0
^-^ 0
0%
0%
0
Charlotte 0
0%
0%
0
jo3 0
0%
0%
0
Tec9
Wester 0
0%
67%
36
Scar 20
mahr 0
0%
0%
0
^-^ 0
0%
0%
0
Incendiary Grenade
kAre 0
0%
0%
0
zNap 0
0%
0%
0
^-^ 0
0%
0%
0
ROLEX 0
0%
0%
0
Charlotte 0
0%
0%
0
jo3 0
0%
0%
0
p2000
kAre 0
0%
50%
28
Wester 0
0%
17%
63
Flashbang
kAre 0
0%
0%
0
KampL 0
0%
0%
0
✵ Reaidyyyyyyy 0
0%
0%
0
Wester 0
0%
0%
0
zNap 0
0%
0%
0
^-^ 0
0%
0%
0
ROLEX 0
0%
0%
0
Charlotte 0
0%
0%
0
jo3 0
0%
0%
0
Nova
^-^ 0
0%
0%
0
Zeus
Charlotte 0
0%
0%
0
Famas
jo3 0
0%
18%
73
Killer \ Victim
76561198871507663
Wester
0
0
0
0
0
2 (29%)
1 (20%)
2 (25%)
1 (25%)
1 (50%)
76561198322074571
✵ Reaidyyyyyyy
0
1 (50%)
0
0
0
0
2 (33%)
1 (11%)
4 (44%)
2 (67%)
76561198195315191
KampL
0
0
0
0
0
3 (50%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (29%)
5 (71%)
76561198079641512
kAre
0
0
0
1 (50%)
0
3 (50%)
3 (75%)
4 (36%)
4 (80%)
2 (40%)
76561198870375392
mahr
0
0
0
0
0
1 (13%)
0
1 (25%)
0 (0%)
1 (20%)
76561197987178160
^-^
5 (71%)
0
3 (50%)
3 (50%)
7 (88%)
0
0
0
0
0
76561197983909036
Charlotte
4 (80%)
4 (67%)
4 (100%)
1 (25%)
0
0
0
0
0
0
76561198322345898
zNap
6 (75%)
8 (89%)
5 (100%)
7 (64%)
3 (75%)
0
0
0
0
0
76561197985805387
ROLEX
3 (75%)
5 (56%)
5 (71%)
1 (20%)
3 (100%)
0
0
0
0
0
76561197960401739
jo3
1 (50%)
1 (33%)
2 (29%)
3 (60%)
4 (80%)
0
0
0
0
0
grahps


Filter: