First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
MagiC
26 22 8 4 1.2 103 27% 1 4 0 2 1 2 4 5 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 4 4 67% 1.43
Hallow
21 18 1 3 1.2 74 52% 1 3 0 3 1 0 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 10 67% 1.14
eden
23 22 3 1 1 93 43% 7 3 2 2 5 1 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 74% 1.04
FLy
17 21 0 -4 0.8 57 59% 4 3 2 3 2 0 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 56% 0.84
DrFlavorTown
7 22 5 -15 0.3 48 71% 0 1 0 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 56% 0.37
bright eyes
38 18 4 20 2.1 145 42% 2 3 0 1 2 2 5 3 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 8 6 85% 2.01
Vnike
19 22 5 -3 0.9 81 47% 6 6 1 4 5 2 3 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 67% 0.93
✪Xavier ★
17 18 6 -1 0.9 62 29% 4 0 1 0 3 0 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 70% 0.91
ZeroCool
12 15 4 -3 0.8 52 17% 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 8 63% 0.78
Krypto
13 21 9 -8 0.6 64 31% 2 3 1 3 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 78% 0.63
Round #1
1 : 0
00:15
FLy glock Headshot Vnike
00:17
Hallow elite Headshot ✪Xavier ★
00:26
MagiC glock Headshot Krypto
00:26
FLy + MagiC hkp2000 Headshot bright eyes
00:34
eden glock Headshot ZeroCool
Terrorists Win
Round #2
1 : 1
00:18
bright eyes fiveseven Headshot FLy
00:20
bright eyes fiveseven eden
00:23
Krypto deagle MagiC
00:46
bright eyes fiveseven DrFlavorTown
00:52
Hallow mp5sd Headshot bright eyes
00:52
✪Xavier ★ p250 Headshot Hallow
Counter Terrorists Win
Round #3
1v3
2 : 1
00:09
bright eyes m4a1 FLy
00:18
Vnike m4a1 DrFlavorTown
00:25
Vnike m4a1 Headshot eden
00:25
MagiC + DrFlavorTown p250 Vnike
00:37
Hallow ak47 Headshot bright eyes
00:44
Krypto ak47 Hallow
01:07
MagiC ump45 Headshot ZeroCool
01:16
MagiC ak47 Krypto
02:00
MagiC ak47 ✪Xavier ★
Terrorists Win
Round #4
3 : 1
00:17
FLy ak47 Headshot bright eyes
00:18
✪Xavier ★ + bright eyes deagle Wallbang FLy
00:29
MagiC ak47 Vnike
00:30
eden ak47 Headshot Krypto
00:31
ZeroCool + Krypto nova eden
00:34
DrFlavorTown ak47 Headshot ✪Xavier ★
00:44
MagiC + eden ak47 ZeroCool
Terrorists Win
Round #5
4 : 1
00:26
Vnike deagle MagiC
00:36
FLy ak47 Headshot Krypto
00:37
eden ak47 ZeroCool
00:39
Vnike sg556 Headshot eden
00:41
FLy ak47 Headshot ✪Xavier ★
00:43
FLy ak47 Headshot bright eyes
00:58
Vnike + bright eyes sg556 Headshot FLy
Terrorists Win
Round #6
4 : 2
00:30
Vnike sg556 Headshot FLy
00:30
eden awp Vnike
00:49
MagiC awp Krypto
00:54
ZeroCool m4a1_silencer MagiC
00:57
ZeroCool + Krypto usp_silencer DrFlavorTown
01:02
eden awp ✪Xavier ★
01:07
bright eyes deagle Hallow
01:17
bright eyes sg556 Headshot eden
Counter Terrorists Win
Round #7
4 : 3
00:30
✪Xavier ★ m4a1 Hallow
00:33
Vnike + ✪Xavier ★ awp DrFlavorTown
00:44
bright eyes ak47 MagiC
00:53
eden p250 Krypto
00:55
ZeroCool + Krypto m4a1_silencer FLy
01:04
eden ssg08 Headshot ZeroCool
01:09
eden + DrFlavorTown ssg08 Headshot Vnike
01:16
bright eyes + ZeroCool ak47 eden
Counter Terrorists Win
Round #8
1v1
4 : 4
00:43
✪Xavier ★ ak47 Headshot Hallow
00:48
bright eyes ak47 FLy
00:48
bright eyes ak47 Wallbang DrFlavorTown
00:49
eden tec9 Krypto
00:50
bright eyes ak47 Headshot eden
01:34
MagiC glock Headshot Vnike
01:39
MagiC awp ✪Xavier ★
01:41
MagiC + eden awp Wallbang bright eyes
02:00
ZeroCool m4a1 MagiC
Counter Terrorists Win
Round #9
5 : 4
00:12
eden ssg08 Headshot Vnike
00:18
eden ssg08 Headshot ✪Xavier ★
00:25
bright eyes + Krypto m4a1 eden
00:26
bright eyes m4a1 DrFlavorTown
00:31
Hallow deagle bright eyes
00:39
FLy awp ZeroCool
00:46
Hallow deagle Krypto
Terrorists Win
Round #10
5 : 5
00:24
Krypto deagle Hallow
00:26
DrFlavorTown ak47 Headshot Krypto
00:31
bright eyes + Vnike fiveseven FLy
00:32
Vnike + Krypto deagle DrFlavorTown
00:33
MagiC + DrFlavorTown awp Vnike
00:41
bright eyes fiveseven Headshot eden
01:01
ZeroCool deagle Headshot MagiC
Counter Terrorists Win
Round #11
5 : 6
00:11
MagiC ak47 Headshot FLy
00:45
✪Xavier ★ + FLy m4a1 eden
00:57
✪Xavier ★ m4a1 Headshot MagiC
01:04
DrFlavorTown deagle Krypto
01:08
bright eyes + Krypto ak47 Hallow
01:12
bright eyes ak47 Headshot DrFlavorTown
Counter Terrorists Win
Round #12
6 : 6
00:13
Vnike m4a1_silencer Headshot eden
00:14
Vnike m4a1_silencer DrFlavorTown
00:16
MagiC mac10 Headshot Vnike
00:18
MagiC mac10 ✪Xavier ★
00:32
Hallow ak47 Headshot ZeroCool
00:33
Hallow ak47 Krypto
00:35
bright eyes ak47 MagiC
00:58
Hallow ak47 Headshot bright eyes
Terrorists Win
Round #13
6 : 7
00:24
Vnike m4a1 Headshot MagiC
00:24
✪Xavier ★ m4a1 DrFlavorTown
00:26
eden sg556 Vnike
00:27
bright eyes m4a1 eden
00:29
FLy awp bright eyes
00:31
✪Xavier ★ + bright eyes m4a1 Hallow
00:42
Krypto deagle Headshot FLy
Counter Terrorists Win
Round #14
1v1
6 : 8
00:15
eden deagle Headshot bright eyes
00:17
DrFlavorTown ak47 Headshot Vnike
00:44
Hallow ak47 ✪Xavier ★
00:54
Krypto deagle DrFlavorTown
00:55
eden deagle MagiC
00:57
ZeroCool + ✪Xavier ★ awp Hallow
01:01
Krypto + DrFlavorTown awp Headshot FLy
01:06
eden + DrFlavorTown deagle Wallbang Krypto
01:12
ZeroCool awp eden
Counter Terrorists Win
Round #15
1v1
6 : 9
00:13
Vnike ump45 Headshot DrFlavorTown
00:20
Hallow ak47 Headshot ✪Xavier ★
00:23
Vnike + ✪Xavier ★ ump45 Hallow
00:24
Vnike ump45 eden
00:29
MagiC mac10 Headshot bright eyes
00:34
Krypto + bright eyes deagle MagiC
00:34
FLy ak47 Headshot Vnike
00:42
FLy + MagiC ak47 Krypto
01:03
ZeroCool p250 Headshot FLy
Counter Terrorists Win
Round #16
1v3
6 : 10
00:14
Hallow p250 Headshot Krypto
00:16
Vnike glock Headshot MagiC
00:21
Hallow p250 Headshot Vnike
00:21
✪Xavier ★ + Vnike glock DrFlavorTown
00:22
Hallow p250 Headshot ✪Xavier ★
00:39
FLy usp_silencer Headshot ZeroCool
00:56
bright eyes + ZeroCool glock Headshot FLy
01:05
bright eyes + Krypto glock Hallow
01:24
eden knife_tactical bright eyes
Terrorists Win
Round #17
6 : 11
00:11
FLy deagle Headshot Vnike
00:20
bright eyes ak47 FLy
00:23
bright eyes ak47 Headshot eden
00:33
bright eyes ak47 MagiC
00:42
✪Xavier ★ ak47 Headshot DrFlavorTown
00:44
Hallow + MagiC ssg08 Headshot ✪Xavier ★
00:50
bright eyes + ZeroCool ak47 Headshot Hallow
Terrorists Win
Round #18
1v2
6 : 12
00:16
Krypto + Vnike deagle Headshot eden
00:24
Hallow + Krypto deagle FLy
00:29
Krypto deagle Hallow
00:36
MagiC mp9 ✪Xavier ★
00:38
MagiC mp9 Krypto
00:42
MagiC + DrFlavorTown mp9 Headshot ZeroCool
00:47
MagiC + eden ak47 Vnike
00:50
bright eyes + Vnike ak47 Headshot MagiC
00:57
bright eyes + ZeroCool ak47 Headshot DrFlavorTown
Terrorists Win
Round #19
6 : 13
00:12
eden deagle Headshot ZeroCool
00:14
eden deagle Headshot Vnike
00:19
bright eyes ak47 Headshot FLy
00:27
bright eyes ak47 Headshot MagiC
00:31
Hallow + Vnike deagle eden
00:33
Krypto ak47 Headshot Hallow
00:36
bright eyes ak47 Headshot DrFlavorTown
Terrorists Win
Round #20
7 : 13
00:11
eden awp Vnike
00:32
Hallow + MagiC awp Headshot ✪Xavier ★
00:34
ZeroCool ak47 Hallow
00:34
MagiC mp9 ZeroCool
00:37
Krypto deagle eden
00:41
FLy awp Krypto
01:02
bright eyes ak47 DrFlavorTown
01:15
MagiC ak47 bright eyes
Counter Terrorists Win
Round #21
8 : 13
00:18
MagiC ak47 Krypto
00:19
MagiC ak47 Headshot ZeroCool
00:35
DrFlavorTown m4a1 Vnike
00:41
✪Xavier ★ ak47 Headshot DrFlavorTown
01:02
MagiC ak47 ✪Xavier ★
01:05
bright eyes ak47 Headshot FLy
01:08
bright eyes ak47 MagiC
01:11
Hallow + MagiC awp bright eyes
Counter Terrorists Win
Round #22
9 : 13
00:20
Vnike deagle Headshot MagiC
00:24
Hallow awp Krypto
00:24
FLy + MagiC m4a1 Vnike
00:27
DrFlavorTown m4a1 Headshot ZeroCool
00:29
Hallow awp ✪Xavier ★
00:34
Hallow awp bright eyes
Counter Terrorists Win
Round #23
10 : 13
00:20
eden m4a1 Headshot Vnike
00:22
bright eyes deagle eden
00:37
FLy + Hallow m4a1 ZeroCool
00:39
MagiC m4a1 bright eyes
00:42
MagiC m4a1 ✪Xavier ★
00:49
DrFlavorTown m4a1 Headshot Krypto
00:56
FLy + ✪Xavier ★ ak47 MagiC
Counter Terrorists Win
Round #24
11 : 13
00:22
FLy ak47 Headshot bright eyes
00:26
✪Xavier ★ + Krypto galilar DrFlavorTown
00:26
✪Xavier ★ galilar MagiC
00:28
FLy ak47 ✪Xavier ★
00:40
Vnike + ✪Xavier ★ awp FLy
00:41
eden + MagiC ump45 ZeroCool
00:42
eden + MagiC ump45 Krypto
01:02
Hallow awp Vnike
Counter Terrorists Win
Round #25
11 : 14
00:15
eden ak47 Vnike
00:17
bright eyes ak47 Headshot eden
00:18
ZeroCool awp FLy
00:52
bright eyes ak47 MagiC
00:56
bright eyes ak47 Headshot DrFlavorTown
01:06
Krypto ak47 Hallow
Terrorists Win
Round #26
11 : 15
00:27
eden ump45 Krypto
00:29
ZeroCool awp DrFlavorTown
00:30
✪Xavier ★ ak47 eden
00:31
Vnike awp MagiC
00:53
Hallow awp bright eyes
00:56
Vnike awp Hallow
01:15
✪Xavier ★ ak47 FLy
Terrorists Win
Round #27
11 : 16
00:16
✪Xavier ★ ak47 MagiC
00:23
✪Xavier ★ ak47 DrFlavorTown
00:24
bright eyes ak47 eden
00:34
Krypto + ✪Xavier ★ ak47 FLy
00:42
Hallow world Hallow
Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
MagiC 9
11%
25%
829
FLy 8
75%
10%
732
Hallow 6
67%
15%
633
eden 3
33%
24%
442
DrFlavorTown 3
100%
18%
701
bright eyes 24
50%
19%
2032
✪Xavier ★ 7
43%
13%
859
Krypto 4
25%
12%
528
ZeroCool 1
0%
6%
126
Vnike 0
0%
16%
301
AWP
Hallow 7
14%
26%
620
MagiC 4
0%
44%
236
eden 3
0%
50%
300
FLy 3
0%
17%
300
DrFlavorTown 0
0%
0%
0
Vnike 4
0%
15%
308
ZeroCool 4
0%
19%
286
Krypto 1
100%
25%
17
Deagle
eden 4
75%
24%
354
Hallow 2
0%
16%
236
FLy 1
100%
17%
228
DrFlavorTown 1
0%
29%
100
MagiC 0
0%
30%
131
Krypto 8
25%
18%
750
Vnike 3
33%
19%
288
bright eyes 2
0%
44%
163
✪Xavier ★ 1
0%
15%
142
ZeroCool 1
100%
20%
100
M4A4
DrFlavorTown 3
67%
16%
351
MagiC 2
0%
17%
254
FLy 2
0%
13%
73
eden 1
100%
37%
216
✪Xavier ★ 5
20%
12%
384
bright eyes 4
0%
21%
744
Vnike 3
67%
37%
354
ZeroCool 1
0%
50%
100
Krypto 0
0%
0%
0
Glock
MagiC 2
100%
38%
280
eden 1
100%
13%
110
FLy 1
100%
25%
90
bright eyes 2
50%
23%
87
Vnike 1
100%
44%
196
✪Xavier ★ 1
0%
20%
4
ZeroCool 0
0%
35%
139
Krypto 0
0%
25%
96
Ump
eden 3
0%
27%
221
MagiC 1
100%
40%
100
DrFlavorTown 0
0%
18%
87
Vnike 3
33%
27%
248
p250
Hallow 3
100%
22%
300
MagiC 1
0%
25%
13
eden 1
0%
18%
100
DrFlavorTown 0
0%
27%
67
ZeroCool 1
100%
20%
84
✪Xavier ★ 1
100%
50%
77
bright eyes 0
0%
57%
81
Scout
eden 4
100%
33%
391
Hallow 1
100%
5%
31
FLy 0
0%
0%
0
Krypto 0
0%
25%
72
SG556
eden 1
0%
43%
67
MagiC 0
0%
25%
36
Vnike 3
100%
31%
219
bright eyes 1
100%
17%
87
Five Seven
MagiC 0
0%
75%
69
DrFlavorTown 0
0%
0%
0
bright eyes 5
40%
31%
504
M4A1s
ZeroCool 2
0%
27%
260
Vnike 2
50%
30%
200
bright eyes 0
0%
20%
22
MP9
MagiC 4
25%
25%
402
Mac10
MagiC 3
67%
39%
340
ZeroCool 0
0%
12%
71
USP
FLy 1
100%
17%
100
MagiC 0
0%
0%
0
eden 0
0%
18%
30
ZeroCool 1
0%
29%
53
bright eyes 0
0%
40%
32
Vnike 0
0%
0%
0
Krypto 0
0%
50%
222
Galil
eden 0
0%
0%
0
✪Xavier ★ 2
0%
22%
158
ZeroCool 0
0%
100%
43
p2000
FLy 1
100%
33%
20
✪Xavier ★ 0
0%
0%
0
Tec9
eden 1
0%
28%
175
MP5
Hallow 1
100%
0%
0
eden 0
0%
0%
0
Vnike 0
0%
0%
0
ZeroCool 0
0%
0%
0
Duel Elites
Hallow 1
100%
50%
100
Knife
eden 1
0%
4%
70
MagiC 0
0%
0%
0
Hallow 0
0%
0%
0
FLy 0
0%
0%
0
DrFlavorTown 0
0%
0%
0
bright eyes 0
0%
0%
55
Vnike 0
0%
0%
0
✪Xavier ★ 0
0%
0%
0
ZeroCool 0
0%
0%
0
Krypto 0
0%
0%
0
Nova
ZeroCool 1
0%
100%
110
Flashbang
MagiC 0
0%
0%
0
Hallow 0
0%
0%
0
eden 0
0%
0%
0
FLy 0
0%
0%
0
bright eyes 0
0%
0%
0
Vnike 0
0%
0%
0
✪Xavier ★ 0
0%
0%
0
ZeroCool 0
0%
0%
0
Krypto 0
0%
0%
0
Smoke Grenade
MagiC 0
0%
0%
0
eden 0
0%
0%
0
FLy 0
0%
0%
0
bright eyes 0
0%
0%
0
✪Xavier ★ 0
0%
0%
0
ZeroCool 0
0%
0%
0
Krypto 0
0%
0%
0
MP7
Hallow 0
0%
%
80
eden 0
0%
%
14
Molotov Projectile
MagiC 0
0%
0%
0
Hallow 0
0%
0%
0
eden 0
0%
0%
0
DrFlavorTown 0
0%
0%
0
✪Xavier ★ 0
0%
67%
2
ZeroCool 0
0%
0%
0
Krypto 0
0%
0%
0
Incendiary Grenade
MagiC 0
0%
0%
0
eden 0
0%
0%
0
bright eyes 0
0%
0%
0
Vnike 0
0%
0%
0
✪Xavier ★ 0
0%
0%
0
ZeroCool 0
0%
0%
0
Krypto 0
0%
0%
0
Incendiary Grenade
FLy 0
0%
0%
0
ZeroCool 0
0%
0%
0
Krypto 0
0%
0%
0
Molotov
bright eyes 0
0%
%
32
Vnike 0
0%
%
42
✪Xavier ★ 0
0%
%
25
ZeroCool 0
0%
%
38
Krypto 0
0%
%
32
HE Grenade
MagiC 0
0%
100%
97
eden 0
0%
100%
27
bright eyes 0
0%
40%
76
Vnike 0
0%
25%
3
✪Xavier ★ 0
0%
45%
36
Krypto 0
0%
0%
0
Famas
Vnike 0
0%
8%
19
Killer \ Victim
76561198054219544
MagiC
0
1 (50%)
0
0
0 (0%)
5 (63%)
6 (55%)
5 (71%)
6 (67%)
4 (36%)
76561198148867507
FLy
1 (50%)
0
0
0 (0%)
0
3 (50%)
4 (57%)
3 (50%)
2 (50%)
5 (38%)
76561198369234233
DrFlavorTown
0
0
0
0
0
1 (33%)
2 (29%)
3 (75%)
1 (14%)
0 (0%)
76561198105192242
Hallow
0
1 (100%)
0
1 (50%)
1 (100%)
1 (33%)
2 (50%)
4 (44%)
7 (64%)
7 (64%)
76561198350719362
eden
1 (100%)
0
0
0 (0%)
0
5 (71%)
8 (67%)
6 (75%)
2 (50%)
2 (15%)
76561198037565984
ZeroCool
3 (38%)
3 (50%)
2 (67%)