First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
cycu.
30 20 3 10 1.5 124 70% 2 4 0 2 2 2 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 6 8 76% 1.58
<3
19 22 5 -3 0.9 82 53% 4 4 4 2 0 2 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 64% 0.92
Jordi
17 21 1 -4 0.8 75 29% 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 7 48% 0.88
Mlynsky
12 20 0 -8 0.6 51 33% 1 3 1 3 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 36% 0.7
mati
2 25 4 -23 0.1 29 50% 0 5 0 3 0 2 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32% 0.07
BigStoll
26 16 3 10 1.6 91 50% 4 0 1 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 12 76% 1.4
JonnyDvE
21 15 3 6 1.4 95 43% 5 5 2 2 3 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 6 72% 1.33
Nobody CS.MONEY
22 15 2 7 1.5 90 50% 3 0 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 14 80% 1.22
Leonidas
22 16 4 6 1.4 91 27% 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 76% 1.19
toxicologist
17 18 7 -1 0.9 79 35% 4 3 2 1 2 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 68% 0.94
Round #1
1v1
1 : 0
00:35
<3 glock Headshot toxicologist
00:35
Nobody CS.MONEY usp_silencer Headshot mati
00:36
cycu. glock Headshot JonnyDvE
00:44
Jordi glock Nobody CS.MONEY
00:50
BigStoll usp_silencer Headshot <3
00:56
Leonidas usp_silencer Headshot cycu.
00:56
Jordi + mati glock Leonidas
00:56
BigStoll glock Mlynsky
01:10
Jordi + cycu. glock BigStoll
Terrorists Win
Round #2
2 : 0
00:31
Leonidas cz75a Mlynsky
00:37
mati mac10 Headshot JonnyDvE
00:49
toxicologist + Leonidas p250 mati
01:03
<3 deagle toxicologist
01:12
Leonidas + toxicologist mac10 <3
01:14
Jordi galilar Headshot BigStoll
01:15
cycu. + <3 ssg08 Nobody CS.MONEY
01:18
cycu. ssg08 Leonidas
Terrorists Win
Round #3
3 : 0
00:30
Mlynsky ak47 toxicologist
00:30
JonnyDvE ssg08 mati
00:33
<3 deagle Headshot JonnyDvE
00:45
Jordi galilar Leonidas
00:49
Nobody CS.MONEY + Leonidas deagle Jordi
00:54
Mlynsky + <3 ak47 Headshot Nobody CS.MONEY
01:01
cycu. galilar BigStoll
Terrorists Win
Round #4
3 : 1
00:29
<3 sg556 Headshot JonnyDvE
00:32
Leonidas m4a1 mati
00:33
<3 + mati sg556 Headshot Leonidas
00:37
toxicologist + Leonidas aug Headshot <3
00:51
BigStoll deagle Headshot Jordi
00:59
toxicologist aug Headshot Mlynsky
01:16
Nobody CS.MONEY m4a1_silencer cycu.
Counter Terrorists Win
Round #5
3 : 2
01:13
BigStoll m4a1 cycu.
01:18
toxicologist aug Mlynsky
01:29
<3 ak47 toxicologist
01:35
Leonidas famas mati
01:41
Nobody CS.MONEY + toxicologist sg556 Headshot <3
01:53
Jordi ak47 Nobody CS.MONEY
01:54
Leonidas famas Jordi
Counter Terrorists Win
Round #6
3 : 3
01:06
BigStoll m4a1 Headshot Mlynsky
01:26
JonnyDvE + BigStoll awp <3
01:28
JonnyDvE awp mati
01:38
Jordi ak47 Headshot BigStoll
01:48
JonnyDvE awp cycu.
02:04
toxicologist aug Jordi
Counter Terrorists Win
Round #7
1v1
3 : 4
00:48
JonnyDvE awp Headshot Mlynsky
00:55
JonnyDvE awp mati
01:09
cycu. ak47 Headshot Nobody CS.MONEY
01:09
Leonidas + Nobody CS.MONEY ak47 Headshot <3
01:10
cycu. ak47 Headshot toxicologist
01:22
cycu. ak47 BigStoll
01:27
JonnyDvE awp Headshot Jordi
01:45
cycu. ak47 Headshot Leonidas
02:08
JonnyDvE awp cycu.
Counter Terrorists Win
Round #8
3 : 5
00:27
BigStoll m4a1 Headshot <3
00:57
BigStoll ak47 Headshot Mlynsky
01:07
JonnyDvE awp Jordi
01:08
cycu. ak47 Headshot Leonidas
01:25
cycu. ak47 Headshot toxicologist
01:29
Nobody CS.MONEY m4a1_silencer cycu.
02:00
BigStoll ak47 mati
Counter Terrorists Win
Round #9
3 : 6
00:27
JonnyDvE awp mati
00:37
JonnyDvE awp Headshot Jordi
00:45
Mlynsky ak47 Headshot Leonidas
01:19
cycu. deagle Headshot toxicologist
01:29
BigStoll + Leonidas ak47 Mlynsky
02:06
<3 ak47 Nobody CS.MONEY
02:09
BigStoll + JonnyDvE ak47 cycu.
02:10
<3 ak47 BigStoll
Counter Terrorists Win
Round #10
3 : 7
00:34
toxicologist m4a1_silencer <3
00:43
Jordi sg556 JonnyDvE
00:51
Nobody CS.MONEY m4a1_silencer mati
00:53
BigStoll m4a1 Mlynsky
00:57
BigStoll + JonnyDvE hegrenade Jordi
01:13
cycu. ak47 Headshot Leonidas
01:17
cycu. ak47 Headshot toxicologist
01:41
BigStoll + Nobody CS.MONEY awp Wallbang cycu.
Counter Terrorists Win
Round #11
1v3
4 : 7
00:26
JonnyDvE awp mati
00:36
Mlynsky ak47 Headshot toxicologist
00:44
Leonidas deagle <3
00:46
Mlynsky + <3 ak47 Leonidas
01:09
Nobody CS.MONEY ak47 Headshot Mlynsky
01:15
JonnyDvE awp Jordi
01:42
cycu. ak47 Headshot JonnyDvE
01:45
cycu. ak47 Headshot Wallbang BigStoll
02:17
cycu. ak47 Headshot Nobody CS.MONEY
Terrorists Win
Round #12
5 : 7
00:27
<3 ak47 Headshot JonnyDvE
00:31
Nobody CS.MONEY deagle Headshot mati
00:45
Jordi ak47 Headshot Nobody CS.MONEY
00:49
cycu. ak47 Headshot toxicologist
01:05
Leonidas fiveseven Headshot cycu.
01:18
Jordi ak47 BigStoll
01:20
Jordi ak47 Headshot Leonidas
Terrorists Win
Round #13
1v1
6 : 7
00:25
<3 ak47 Headshot JonnyDvE
00:30
Leonidas famas <3
00:38
Mlynsky ak47 toxicologist
01:05
Nobody CS.MONEY m4a1_silencer Headshot mati
01:06
Jordi awp Nobody CS.MONEY
01:07
BigStoll + toxicologist mp9 Headshot Mlynsky
01:08
cycu. + <3 awp Leonidas
01:16
BigStoll mp9 Headshot cycu.
01:21
Jordi awp BigStoll
Terrorists Win
Round #14
6 : 8
00:31
toxicologist fiveseven Headshot cycu.
00:36
JonnyDvE deagle Headshot mati
00:39
<3 ak47 Headshot Leonidas
00:40
<3 + cycu. ak47 Headshot BigStoll
00:43
JonnyDvE deagle Headshot Mlynsky
00:48
toxicologist mag7 Jordi
00:54
<3 ak47 Headshot toxicologist
00:57
Nobody CS.MONEY deagle Headshot <3
Counter Terrorists Win
Round #15
6 : 9
01:04
Nobody CS.MONEY ak47 Headshot mati
01:21
BigStoll m4a1_silencer Headshot <3
01:27
toxicologist m4a1 Mlynsky
01:52
toxicologist m4a1 Headshot cycu.
01:53
Leonidas m4a1 Jordi
Counter Terrorists Win
Round #16
6 : 10
00:27
cycu. usp_silencer Headshot JonnyDvE
00:28
toxicologist tec9 Headshot cycu.
00:42
Nobody CS.MONEY glock mati
00:43
BigStoll glock Headshot Jordi
00:46
toxicologist + JonnyDvE tec9 Mlynsky
00:48
Leonidas glock Headshot <3
Terrorists Win
Round #17
6 : 11
00:31
toxicologist ump45 Jordi
00:47
Leonidas + toxicologist ump45 <3
00:48
Leonidas + toxicologist ump45 Mlynsky
00:53
BigStoll mac10 mati
00:59
cycu. mp9 Headshot BigStoll
01:18
cycu. mac10 Headshot JonnyDvE
01:19
toxicologist + BigStoll ump45 cycu.
Terrorists Win
Round #18
7 : 11
00:32
Nobody CS.MONEY mac10 <3
00:35
Mlynsky famas Nobody CS.MONEY
00:37
Mlynsky famas toxicologist
00:39
BigStoll mp9 Headshot Jordi
00:42
JonnyDvE ak47 Headshot mati
00:47
cycu. + Jordi aug BigStoll
01:12
cycu. aug Wallbang Leonidas
01:13
Mlynsky famas JonnyDvE
Counter Terrorists Win
Round #19
1v1
8 : 11
00:29
Jordi famas toxicologist
00:34
Mlynsky ak47 Nobody CS.MONEY
00:36
BigStoll + toxicologist deagle Jordi
00:38
cycu. aug BigStoll
00:40
JonnyDvE deagle Headshot mati
00:41
Leonidas deagle Headshot cycu.
00:56
Mlynsky + mati ak47 JonnyDvE
01:00
Leonidas aug <3
Counter Terrorists Win
Round #20
8 : 12
00:27
JonnyDvE ssg08 Headshot mati
00:46
Jordi m4a1_silencer Nobody CS.MONEY
01:21
BigStoll deagle cycu.
01:30
Leonidas aug Headshot Mlynsky
01:31
<3 aug Leonidas
01:32
Jordi ak47 toxicologist
01:34
BigStoll awp Jordi
01:37
JonnyDvE ssg08 Headshot <3
Terrorists Win
Round #21
8 : 13
00:31
toxicologist sg556 Headshot mati
00:58
Nobody CS.MONEY ak47 Headshot Jordi
01:07
cycu. fiveseven Headshot BigStoll
01:10
Nobody CS.MONEY ak47 Headshot cycu.
01:27
Leonidas aug <3
01:28
Nobody CS.MONEY ak47 Headshot Mlynsky
Terrorists Win
Round #22
9 : 13
00:31
BigStoll ak47 <3
00:56
cycu. + <3 ump45 Headshot BigStoll
00:57
Jordi deagle Headshot Leonidas
01:00
Mlynsky fiveseven Headshot toxicologist
01:06
Nobody CS.MONEY ak47 Jordi
01:07
cycu. ak47 Headshot JonnyDvE
01:11
Nobody CS.MONEY ak47 mati
01:14
cycu. + mati ak47 Wallbang Nobody CS.MONEY
Counter Terrorists Win
Round #23
9 : 14
01:26
Nobody CS.MONEY awp cycu.
01:29
Nobody CS.MONEY awp Headshot mati
01:37
Nobody CS.MONEY awp Mlynsky
01:39
BigStoll ak47 Headshot Jordi
02:14
<3 awp Leonidas
02:23
<3 awp BigStoll
02:29
<3 awp toxicologist
02:34
JonnyDvE ak47 <3
Terrorists Win
Round #24
9 : 15
00:28
JonnyDvE ak47 cycu.
00:30
<3 famas Nobody CS.MONEY
00:31
mati + cycu. deagle JonnyDvE
00:42
toxicologist galilar Jordi
00:56
BigStoll ak47 Headshot <3
01:05
toxicologist m4a1_silencer Mlynsky
01:11
Leonidas + BigStoll ak47 mati
Terrorists Win
Round #25
9 : 16
00:26
cycu. ssg08 Headshot JonnyDvE
00:32
<3 deagle Headshot toxicologist
00:33
Leonidas ak47 mati
00:36
BigStoll + toxicologist ak47 Headshot <3
00:54
Leonidas ak47 Wallbang Mlynsky
01:05
Nobody CS.MONEY awp Jordi
01:21
cycu. deagle Headshot Nobody CS.MONEY
01:32
Leonidas ak47 cycu.
Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
cycu. 14
86%
18%
1414
<3 8
63%
15%
792
Mlynsky 8
38%
20%
732
Jordi 6
50%
24%
902
mati 0
0%
6%
69
BigStoll 8
50%
16%
546
Nobody CS.MONEY 7
71%
21%
712
Leonidas 5
20%
25%
331
JonnyDvE 3
33%
29%
314
AWP
<3 3
0%
50%
267
Jordi 2
0%
50%
174
cycu. 1
0%
40%
108
Mlynsky 0
0%
0%
0
JonnyDvE 12
25%
54%
1057
Nobody CS.MONEY 4
25%
40%
400
BigStoll 2
0%
50%
74
Deagle
<3 3
67%
21%
465
cycu. 2
100%
12%
290
Jordi 1
100%
13%
100
mati 1
0%
7%
83
Mlynsky 0
0%
0%
0
BigStoll 3
33%
22%
388
JonnyDvE 3
100%
30%
352
Nobody CS.MONEY 3
67%
50%
318
Leonidas 2
50%
16%
179
Aug
cycu. 3
0%
39%
257
<3 1
0%
20%
74
mati 0
0%
40%
46
toxicologist 4
50%
30%
431
Leonidas 3
33%
21%
324
JonnyDvE 0
0%
0%
0
Glock
Jordi 3
0%
9%
115
cycu. 1
100%
14%
155
<3 1
100%
12%
110
Mlynsky 0
0%
0%
0
mati 0
0%
14%
120
BigStoll 2
50%
21%
207
Nobody CS.MONEY 1
0%
11%
100
Leonidas 1
100%
14%
100
JonnyDvE 0
0%
8%
91
M4A4
BigStoll 4
50%
26%
470
Leonidas 2
0%
39%
365
toxicologist 2
50%
33%
164
Famas
Mlynsky 3
0%
38%
300
<3 1
0%
42%
100
Jordi 1
0%
15%
110
mati 0
0%
9%
148
Leonidas 3
0%
36%
304
BigStoll 0
0%
8%
20
toxicologist 0
0%
75%
57
M4A1s
Jordi 1
0%
25%
112
<3 0
0%
17%
32
Mlynsky 0
0%
0%
0
Nobody CS.MONEY 4
25%
32%
471
toxicologist 2
0%
39%
266
BigStoll 1
100%
6%
75
JonnyDvE 0
0%
0%
0
Scout
cycu. 3
33%
25%
193
<3 0
0%
0%
0
Mlynsky 0
0%
0%
0
mati 0
0%
0%
0
JonnyDvE 3
67%
40%
279
SG556
<3 2
100%
13%
206
Jordi 1
0%
13%
100
Mlynsky 0
0%
11%
29
mati 0
0%
5%
27
Nobody CS.MONEY 1
100%
8%
46
toxicologist 1
100%
6%
129
Ump
cycu. 1
100%
57%
52
Leonidas 2
0%
14%
110
toxicologist 2
0%
26%
143
Mac10
cycu. 1
100%
31%
100
mati 1
100%
4%
100
Mlynsky 0
0%
8%
78
BigStoll 1
0%
46%
156
Nobody CS.MONEY 1
0%
37%
139
Leonidas 1
0%
24%
133
Five Seven
cycu. 1
100%
100%
100
Mlynsky 1
100%
10%
100
toxicologist 1
100%
20%
123
Leonidas 1
100%
23%
66
JonnyDvE 0
0%
0%
0
MP9
cycu. 1
100%
30%
100
BigStoll 3
100%
17%
178
USP
cycu. 1
100%
25%
100
<3 0
0%
50%
15
mati 0
0%
43%
56
BigStoll 1
100%
20%
85
Nobody CS.MONEY 1
100%
8%
67
Leonidas 1
100%
22%
100
JonnyDvE 0
0%
23%
131
Galil
Jordi 2
50%
25%
200
cycu. 1
0%
45%
100
mati 0
0%
22%
50
toxicologist 1
0%
45%
122
Tec9
mati 0
0%
0%
0
toxicologist 2
50%
23%
180
CZ75a
Leonidas 1
0%
28%
178
Mag7
Jordi 0
0%
0%
0
toxicologist 1
0%
100%
85
JonnyDvE 0
0%
50%
14
p250
cycu. 0
0%
0%
0
toxicologist 1
0%
30%
127
JonnyDvE 0
0%
50%
22
Nobody CS.MONEY 0
0%
0%
0
HE Grenade
cycu. 0
0%
50%
34
Jordi 0
0%
0%
0
mati 0
0%
33%
26
BigStoll 1
0%
19%
55
JonnyDvE 0
0%
75%
98
Nobody CS.MONEY 0
0%
0%
0
Leonidas 0
0%
36%
89
toxicologist 0
0%
86%
152
Smoke Grenade
cycu. 0
0%
0%
0
<3 0
0%
0%
0
Jordi 0
0%
0%
0
Mlynsky 0
0%
0%
0
BigStoll 0
0%
0%
0
JonnyDvE 0
0%
0%
0
Nobody CS.MONEY 0
0%
0%
0
Leonidas 0
0%
0%
0
toxicologist 0
0%
0%
0
Incendiary Grenade
BigStoll 0
0%
0%
0
JonnyDvE 0
0%
0%
0
Nobody CS.MONEY 0
0%
0%
0
Leonidas 0
0%
0%
0
toxicologist 0
0%
0%
0
p2000
Mlynsky 0
0%
6%
30
mati 0
0%
0%
0
Decoy Grenade
cycu. 0
0%
0%
0
<3 0
0%
0%
0
Jordi 0
0%
0%
0
Nobody CS.MONEY 0
0%
0%
0
Leonidas 0
0%
0%
0
Negev
Jordi 0
0%
8%
60
Molotov Projectile
cycu. 0
0%
0%
0
mati 0
0%
0%
0
BigStoll 0
0%
0%
0
JonnyDvE 0
0%
0%
0
Nobody CS.MONEY 0
0%
0%
0
toxicologist 0
0%
0%
0
P90
cycu. 0
0%
10%
50
Knife
cycu. 0
0%
0%
0
<3 0
0%
0%
0
Jordi 0
0%
0%
0
BigStoll 0
0%
0%
0
JonnyDvE 0
0%
0%
0
Nobody CS.MONEY 0
0%
0%
0
Leonidas 0
0%
0%
0
Molotov
cycu. 0
0%
%
40
BigStoll 0
0%
%
19
JonnyDvE 0
0%
%
14
Flashbang
cycu. 0
0%
0%
0
<3 0
0%
0%
0
Jordi 0
0%
0%
0
mati 0
0%
0%
0
BigStoll 0
0%
0%
0
JonnyDvE 0
0%