First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
Edon
34 22 4 12 1.5 120 44% 4 3 2 0 2 3 9 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 10 73% 1.48
jkz,>
28 12 3 16 2.3 93 75% 6 2 6 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 5 57% 1.33
✪vyoua
21 20 6 1 1.1 83 43% 2 1 2 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 77% 0.98
zapper
15 23 2 -8 0.7 63 53% 2 5 1 1 1 4 3 6 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4 4 70% 0.83
Yusef<3
13 26 1 -13 0.5 40 69% 3 1 2 0 1 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 53% 0.56
Jko
31 21 4 10 1.5 103 23% 2 4 2 2 0 2 5 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 4 7 73% 1.53
tHAtGuY
25 20 1 5 1.3 83 24% 1 4 0 0 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 7 63% 1.28
DjDragon
22 23 4 -1 1 71 41% 1 3 0 0 1 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 3 8 60% 1.09
Zylexus
22 24 14 -2 0.9 94 50% 8 4 8 2 0 2 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 12 67% 0.93
Phlu
4 23 1 -19 0.2 14 75% 1 2 1 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 50% 0.3
Round 1
1 : 0
00:36
Edon glock Headshot tHAtGuY
00:44
Edon glock Headshot DjDragon
00:45
jkz,> glock Headshot Jko
00:55
jkz,> glock Headshot Phlu
01:13
Yusef<3 + ✪vyoua glock Headshot Zylexus
Terrorists Win
Round 2
2 : 0
00:34
jkz,> ak47 DjDragon
00:36
Edon + ✪vyoua sg556 tHAtGuY
00:42
Zylexus cz75a Headshot zapper
00:45
Jko mag7 jkz,>
00:51
Zylexus ump45 Headshot Yusef<3
00:51
Edon sg556 Jko
00:52
✪vyoua + zapper mp5sd Zylexus
01:51
✪vyoua ak47 Phlu
Terrorists Win
Round 3
3 : 0
00:24
✪vyoua + jkz,> ak47 DjDragon
00:25
Edon sg556 Headshot tHAtGuY
00:40
Jko mag7 ✪vyoua
00:46
Edon + ✪vyoua sg556 Headshot Zylexus
00:47
jkz,> ak47 Headshot Jko
01:04
jkz,> ak47 Headshot Phlu
Terrorists Win
Round 4
4 : 0
00:28
Edon sg556 Headshot Jko
00:46
Edon sg556 Headshot Zylexus
01:03
jkz,> ak47 Headshot DjDragon
01:21
zapper + Edon ak47 Headshot tHAtGuY
01:39
Phlu m4a1 Headshot Edon
01:44
Yusef<3 ssg08 Headshot Phlu
Terrorists Win
Round 5
5 : 0
00:30
Yusef<3 m4a1 Headshot Zylexus
00:42
Phlu + Zylexus cz75a Headshot Yusef<3
01:00
jkz,> ak47 Headshot Jko
01:01
jkz,> ak47 Headshot DjDragon
01:08
Edon awp tHAtGuY
01:17
jkz,> ak47 Phlu
Terrorists Win
Round 6
6 : 0
00:27
tHAtGuY awp jkz,>
00:39
Zylexus awp zapper
00:40
tHAtGuY awp Yusef<3
00:40
Edon awp Zylexus
00:49
Edon awp tHAtGuY
00:52
✪vyoua ak47 Headshot Phlu
00:59
Edon awp Jko
01:07
✪vyoua ak47 DjDragon
Terrorists Win
Round 7
1v2
7 : 0
00:28
✪vyoua ak47 Headshot Phlu
00:30
Jko mag7 Yusef<3
00:31
tHAtGuY p250 jkz,>
00:33
Zylexus deagle Headshot ✪vyoua
00:35
Edon awp Zylexus
00:42
Edon awp tHAtGuY
01:00
DjDragon + Zylexus m4a1 Edon
01:00
zapper sg556 Headshot DjDragon
01:03
zapper sg556 Jko
Terrorists Win
Round 8
1v1
7 : 1
00:34
zapper ak47 Zylexus
00:41
tHAtGuY + Zylexus awp zapper
00:42
DjDragon mp9 Edon
00:44
jkz,> ak47 Headshot DjDragon
00:45
tHAtGuY awp jkz,>
00:48
tHAtGuY awp Yusef<3
01:18
✪vyoua ak47 Phlu
01:38
✪vyoua ak47 Jko
01:40
tHAtGuY awp ✪vyoua
Counter-Terrorists Win
Round 9
8 : 1
00:28
jkz,> ak47 Headshot Phlu
00:34
jkz,> ak47 Zylexus
00:45
tHAtGuY + Zylexus awp Wallbang jkz,>
00:47
✪vyoua ak47 Headshot DjDragon
00:51
Yusef<3 + Edon ssg08 Jko
00:54
tHAtGuY awp zapper
00:59
tHAtGuY + Jko usp_silencer Yusef<3
01:01
Edon cz75a Headshot tHAtGuY
Terrorists Win
Round 10
9 : 1
00:32
DjDragon deagle Headshot zapper
00:36
Yusef<3 ssg08 Headshot DjDragon
00:42
Yusef<3 ssg08 Headshot tHAtGuY
00:43
Jko ssg08 Headshot Yusef<3
00:45
Jko + DjDragon ssg08 Headshot Wallbang Edon
00:55
✪vyoua sg556 Headshot Jko
00:55
jkz,> ak47 Headshot Zylexus
01:06
✪vyoua sg556 Headshot Phlu
Terrorists Win
Round 11
1v2
10 : 1
00:35
Yusef<3 ssg08 Headshot tHAtGuY
00:37
DjDragon scar20 ✪vyoua
00:46
DjDragon scar20 zapper
00:46
Edon awp Zylexus
00:48
Jko awp Yusef<3
01:00
jkz,> + ✪vyoua ak47 Headshot DjDragon
01:18
Jko + DjDragon awp Edon
01:19
jkz,> ak47 Jko
01:33
jkz,> ak47 Phlu
Terrorists Win
Round 12
10 : 2
00:41
jkz,> ak47 Headshot tHAtGuY
00:43
DjDragon deagle Headshot zapper
00:44
DjDragon deagle ✪vyoua
00:48
jkz,> ak47 Headshot Jko
00:50
DjDragon ak47 Headshot jkz,>
00:54
DjDragon ak47 Headshot Edon
00:59
Zylexus + Jko deagle Yusef<3
Counter-Terrorists Win
Round 13
1v3
10 : 3
00:39
jkz,> ak47 Headshot DjDragon
00:43
Zylexus scar20 jkz,>
00:55
Jko mp5sd Yusef<3
00:56
zapper ak47 Headshot Zylexus
00:58
zapper ak47 Headshot tHAtGuY
01:29
Edon glock Phlu
01:32
Jko mp5sd Edon
01:48
Jko mp5sd ✪vyoua
01:52
Jko + Zylexus mp5sd zapper
Counter-Terrorists Win
Round 14
11 : 3
00:32
jkz,> + Edon ak47 Jko
00:37
✪vyoua deagle Headshot Phlu
00:57
jkz,> + Edon ak47 Headshot Zylexus
01:05
DjDragon + Phlu m4a1 ✪vyoua
01:05
tHAtGuY + zapper m4a1 Yusef<3
01:09
Edon + ✪vyoua ak47 Headshot DjDragon
01:14
Edon + Yusef<3 ak47 tHAtGuY
Terrorists Win
Round 15
12 : 3
00:24
jkz,> ak47 Headshot tHAtGuY
00:36
jkz,> ak47 Jko
00:45
Edon ak47 Headshot Wallbang Phlu
00:45
jkz,> ak47 Headshot DjDragon
00:47
✪vyoua ak47 Zylexus
Terrorists Win
Round 16
13 : 3
00:27
Yusef<3 usp_silencer Headshot Jko
00:27
Yusef<3 usp_silencer Headshot Zylexus
00:33
tHAtGuY glock Headshot Yusef<3
00:34
jkz,> usp_silencer Headshot Phlu
00:35
jkz,> usp_silencer Headshot DjDragon
00:39
Edon usp_silencer Headshot tHAtGuY
Counter-Terrorists Win
Round 17
1v1
13 : 4
00:30
zapper famas Headshot Jko
00:32
Zylexus deagle zapper
00:34
Yusef<3 usp_silencer Headshot DjDragon
00:38
Phlu + Zylexus tec9 Yusef<3
00:39
Edon m4a1 Headshot Phlu
00:41
Zylexus deagle Edon
00:51
Zylexus deagle Headshot jkz,>
00:54
✪vyoua xm1014 Zylexus
01:01
tHAtGuY + Zylexus mac10 ✪vyoua
Terrorists Win
Round 18
1v3
13 : 5
00:35
Phlu ak47 Headshot jkz,>
00:39
zapper cz75a Headshot Zylexus
00:41
zapper cz75a Jko
01:05
Yusef<3 deagle Phlu
01:13
DjDragon ak47 ✪vyoua
01:34
Edon ak47 Headshot tHAtGuY
01:37
DjDragon ak47 Edon
01:48
DjDragon + Jko ak47 Headshot zapper
01:59
DjDragon + zapper inferno Yusef<3
Terrorists Win
Round 19
1v1
13 : 6
00:26
Edon famas Headshot Zylexus
00:34
Edon famas Wallbang Phlu
01:00
Jko sg556 Headshot jkz,>
01:03
Edon + jkz,> famas Jko
01:05
DjDragon + Zylexus mac10 Edon
01:16
tHAtGuY sg556 Headshot ✪vyoua
01:36
tHAtGuY sg556 Yusef<3
01:43
zapper + jkz,> cz75a tHAtGuY
01:53
DjDragon + tHAtGuY sg556 zapper
Terrorists Win
Round 20
13 : 7
00:38
Zylexus ssg08 Headshot Wallbang Edon
00:54
tHAtGuY sg556 Headshot Yusef<3
00:59
✪vyoua m4a1 Headshot Zylexus
01:02
Jko + Zylexus awp ✪vyoua
01:02
jkz,> deagle Headshot DjDragon
01:27
Jko awp Headshot zapper
01:31
jkz,> sg556 Headshot Phlu
01:37
tHAtGuY + DjDragon sg556 jkz,>
Terrorists Win
Round 21
13 : 8
00:43
Zylexus deagle Edon
00:43
✪vyoua deagle DjDragon
00:51
Jko awp jkz,>
00:53
tHAtGuY sg556 zapper
01:07
tHAtGuY sg556 Yusef<3
01:43
tHAtGuY sg556 Headshot ✪vyoua
Terrorists Win
Round 22
13 : 9
00:34
Zylexus m4a1 Headshot ✪vyoua
00:35
Jko awp Yusef<3
00:40
Jko + Zylexus awp ✪vyoua
00:41
Zylexus m4a1 Edon
00:56
Jko awp zapper
Terrorists Win
Round 23
13 : 10
00:28
Jko awp zapper
00:37
Zylexus + Jko m4a1 Headshot zapper
00:37
Jko glock Headshot Edon
00:42
tHAtGuY sg556 Headshot ✪vyoua
01:13
Jko awp Headshot Yusef<3
Terrorists Win
Round 24
14 : 10
00:28
Zylexus m4a1 Headshot Fred
00:31
Edon awp Headshot Zylexus
00:38
Jko awp Edon
00:40
zapper m4a1 Jko
00:45
zapper m4a1 Wallbang Phlu
00:50
zapper m4a1 Headshot tHAtGuY
00:52
✪vyoua awp DjDragon
Counter-Terrorists Win
Round 25
14 : 11
00:34
Jko awp zapper
00:34
DjDragon ak47 Headshot Yusef<3
00:55
DjDragon ak47 ✪vyoua
01:02
Jko awp Edon
01:08
Zylexus + DjDragon knife_t Yusef<3
Terrorists Win
Round 26
14 : 12
00:24
Zylexus sg556 Yusef<3
00:30
✪vyoua m4a1 Zylexus
00:36
Jko awp Edon
00:38
tHAtGuY + Zylexus sg556 Yusef<3
00:40
✪vyoua m4a1 Headshot DjDragon
00:55
Jko awp zapper
00:58
Jko + Zylexus awp ✪vyoua
Terrorists Win
Round 27
14 : 13
00:31
Zylexus sg556 Headshot Edon
00:41
DjDragon ak47 zapper
00:43
✪vyoua + zapper mp7 Headshot DjDragon
00:54
tHAtGuY sg556 ✪vyoua
01:00
Edon aug Phlu
01:03
Zylexus sg556 Headshot Edon
01:09
Zylexus sg556 Headshot Yusef<3
Terrorists Win
Round 28
14 : 14
00:33
Zylexus sg556 zapper
00:33
tHAtGuY sg556 Headshot Yusef<3
00:34
Edon usp_silencer Zylexus
00:35
tHAtGuY + Zylexus sg556 zapper
00:39
✪vyoua m4a1 tHAtGuY
00:41
Jko awp ✪vyoua
01:13
Edon sg556 Headshot Jko
01:29
DjDragon ak47 Headshot Edon
Terrorists Win
Round 29
15 : 14
00:26
Edon awp Zylexus
00:35
Yusef<3 awp Phlu
00:46
Edon awp tHAtGuY
00:53
zapper m4a1 Headshot Jko
00:56
DjDragon ak47 Headshot Edon
00:58
zapper m4a1 DjDragon
Counter-Terrorists Win
Round 30
15 : 15
00:23
Zylexus awp zapper
00:23
Edon awp Zylexus
00:33
DjDragon ak47 Headshot ✪vyoua
00:43
Jko + Zylexus awp zapper
00:43
Yusef<3 + ✪vyoua awp Phlu
00:46
Edon awp DjDragon
00:46
Jko awp Headshot Yusef<3
00:58
Jko awp Edon
Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
jkz,> 22
68%
32%
2045
✪vyoua 9
33%
23%
1078
Edon 4
75%
13%
399
zapper 4
75%
32%
387
Yusef<3 0
0%
0%
0
DjDragon 11
64%
20%
1109
Phlu 1
100%
8%
145
Jko 0
0%
33%
88
tHAtGuY 0
0%
20%
26
AWP
Edon 12
8%
36%
1178
Yusef<3 2
0%
20%
141
✪vyoua 1
0%
33%
100
zapper 0
0%
0%
0
Jko 20
15%
69%
1681
tHAtGuY 8
0%
42%
624
Zylexus 2
0%
50%
200
SG556
Edon 7
71%
10%
670
✪vyoua 2
100%
13%
240
zapper 2
50%
14%
200
jkz,> 1
100%
100%
100
tHAtGuY 12
42%
14%
1186
Zylexus 5
60%
27%
534
Jko 1
100%
12%
158
DjDragon 1
0%
5%
81
M4A4
zapper 5
40%
32%
612
✪vyoua 4
50%
25%
407
Edon 1
100%
67%
100
Yusef<3 1
100%
11%
122
Zylexus 4
75%
22%
420
DjDragon 2
0%
23%
103
tHAtGuY 1
0%
12%
121
Phlu 1
100%
15%
73
Deagle
✪vyoua 2
50%
36%
252
jkz,> 1
100%
80%
230
Yusef<3 1
0%
43%
111
Edon 0
0%
25%
78
Zylexus 6
33%
48%
824
DjDragon 3
67%
71%
345
Glock
Edon 3
67%
31%
253
jkz,> 2
100%
24%
210
Yusef<3 1
100%
17%
46
✪vyoua 0
0%
40%
54
zapper 0
0%
8%
37
Jko 1
100%
50%
111
tHAtGuY 1
100%
19%
198
DjDragon 0
0%
0%
0
Zylexus 0
0%
0%
0
Scout
Yusef<3 5
80%
23%
393
Jko 2
100%
50%
225
Zylexus 1
100%
75%
241
USP
Yusef<3 3
100%
29%
261
Edon 2
50%
33%
215
jkz,> 2
100%
40%
200
✪vyoua 0
0%
0%
0
tHAtGuY 1
0%
18%
44
Jko 0
0%
33%
17
CZ75a
zapper 3
33%
33%
418
Edon 1
100%
20%
100
Zylexus 1
100%
60%
100
Phlu 1
100%
7%
50
MP5
✪vyoua 1
0%
0%
0
Yusef<3 0
0%
0%
0
Jko 4
0%
0%
0
Famas
Edon 3
33%
47%
314
zapper 1
100%
31%
140
Zylexus 0
0%
17%
85
Scar 20
DjDragon 2
0%
56%
259
Zylexus 1
0%
60%
163
Jko 0
0%
25%
79
Mag7
Jko 3
0%
100%
414
Phlu 0
0%
0%
0
Mac10
tHAtGuY 1
0%
27%
44
DjDragon 1
0%
22%
27
Aug
Edon 1
0%
63%
124
✪vyoua 0
0%
67%
48
Zylexus 0
0%
100%
48
Phlu 0
0%
15%
139
xm1014
✪vyoua 1
0%
100%
165
MP9
DjDragon 1
0%
37%
100
tHAtGuY 0
0%
29%
99
Tec9
Yusef<3 0
0%
0%
0
Phlu 1
0%
100%
4
Molotov
Edon 0
0%
%
81
✪vyoua 0
0%
%
29
Yusef<3 0
0%
%
22
DjDragon 1
0%
%
54
tHAtGuY 0
0%
%
32
Ump
zapper 0
0%
100%
88
Zylexus 1
100%
43%
100
DjDragon 0
0%
0%
0
p250
✪vyoua 0
0%
22%
27
zapper 0
0%
0%
0
tHAtGuY 1
0%
50%
100
MP7
✪vyoua 1
100%
55%
82
Yusef<3 0
0%
%
60
Jko 0
0%
%
323
Knife
Edon 0
0%
0%
0
jkz,> 0
0%
0%
0
✪vyoua 0
0%
0%
0
zapper 0
0%
0%
0
Yusef<3 0
0%
1%
55
Zylexus 1
0%
4%
100
Jko 0
0%
0%
0
tHAtGuY 0
0%
0%
0
DjDragon 0
0%
0%
0
Phlu 0
0%
0%
0
Decoy Grenade
✪vyoua 0
0%
0%
0
tHAtGuY 0
0%
0%
0
HE Grenade
Edon 0
0%
100%
78
jkz,> 0
0%
100%
3
✪vyoua 0
0%
20%
3
zapper 0
0%
50%
4
Yusef<3 0
0%
0%
0
Jko 0
0%
20%
7
tHAtGuY 0
0%
13%
17
DjDragon 0
0%
25%
41
Zylexus 0
0%
0%
0
Phlu 0
0%
0%
0
Incendiary Grenade
Yusef<3 0
0%
0%
0
tHAtGuY 0
0%
0%
0
Zylexus 0
0%
0%
0
Phlu 0
0%
0%
0
Negev
Yusef<3 0
0%
0%
0
Flashbang
Edon 0
0%
0%
0
✪vyoua 0
0%
0%
0
zapper 0
0%
0%
0
Yusef<3 0
0%
0%
0
Jko 0
0%
0%
0
tHAtGuY 0
0%
0%
0
DjDragon 0
0%
0%
0
Zylexus 0
0%
0%
0
Molotov Projectile
Edon 0
0%
0%
0
jkz,> 0
0%
0%
0
✪vyoua 0
0%
0%
0
tHAtGuY 0
0%
0%
0
DjDragon 0