de_overpass

Matchmaking CS:GO Stats

Map:
de_overpass
Match Date:
2017-01-11 17:00:02
Duration:
50 minutes, 30 seconds
Watch Demo
Demo available for 24 days.

16
13
K A D ADR HS% KPD FK FD FK FD 5k 4k 3k 2k 1k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 Rating
ciccio™ 33 2 16 107 52% 2.1 4 5 5 3 0 1 2 8 7 0 0 0 1 0 1.72
Sgare csgobig.com 18 2 15 69 44% 1.2 3 1 2 1 0 1 0 3 8 0 1 0 0 0 1.09
krs-pol 22 3 20 98 59% 1.1 3 3 3 4 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 1.07
bartx00 17 1 19 62 65% 0.9 1 2 1 1 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0.87
Zifiv 16 7 21 67 44% 0.8 3 2 3 4 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0.85
♋ Sp1DeR ♋ 29 1 19 99 34% 1.5 2 0 5 2 0 1 2 7 5 0 0 0 0 0 1.5
Renko 15 6 19 76 27% 0.8 2 1 4 3 0 0 0 4 7 0 0 0 0 1 0.79
✪ ZenS 16 5 22 63 31% 0.7 1 3 2 2 0 0 1 2 9 0 0 1 0 0 0.76
FatnarLulbrok 17 2 23 58 35% 0.7 6 7 1 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0.68
Ragnarh 14 7 23 69 14% 0.6 2 3 1 7 0 0 0 3 8 0 0 0 0 2 0.63

Weapon Stats

ciccio™
Sgare csgobig.com
krs-pol
bartx00
Zifiv
♋ Sp1DeR ♋
Renko
✪ ZenS
FatnarLulbrok
Ragnarh

Round Breakdown

Filter Player:
Score
Round #

Round 1

CT
T
 • #952900:29
  Sgare csgobig.com + Zifiv glock Ragnarh
 • #1005900:38
  krs-pol usp_silencer ♋ Sp1DeR ♋
 • #1047700:44
  ✪ ZenS usp_silencer Zifiv
 • #1171301:03
  krs-pol usp_silencer FatnarLulbrok
 • #1198501:08
  bartx00 glock ✪ ZenS
 • #1286501:21
  ciccio™ glock Renko
 • Terrorists Win

Round 2

CT
T
 • #1625300:45
  ciccio™ mp7 ♋ Sp1DeR ♋
 • #1644300:48
  ciccio™ mp7 Ragnarh
 • #1728101:01
  krs-pol ak47 FatnarLulbrok
 • #1821701:16
  Renko fiveseven ciccio™
 • #1828301:17
  Sgare csgobig.com + ciccio™ ump45 Renko
 • #1846701:20
  Sgare csgobig.com ump45 ✪ ZenS
 • Terrorists Win

Round 3

CT
T
 • #2063400:26
  krs-pol ak47 ✪ ZenS
 • #2073800:28
  krs-pol ak47 Ragnarh
 • #2091000:31
  FatnarLulbrok usp_silencer krs-pol
 • #2114600:34
  ciccio™ tec9 FatnarLulbrok
 • #2156000:41
  ciccio™ tec9 ♋ Sp1DeR ♋
 • #2166400:42
  Sgare csgobig.com ump45 Renko
 • Terrorists Win

Round 4

CT
T
 • #2671401:11
  ciccio™ ak47 ♋ Sp1DeR ♋
 • #2831801:36
  Renko m4a1 krs-pol
 • #2971801:58
  ciccio™ ak47 FatnarLulbrok
 • #2983002:00
  ✪ ZenS m4a1 ciccio™
 • #2994002:02
  ✪ ZenS m4a1 bartx00
 • #2998402:02
  Zifiv m4a1 ✪ ZenS
 • #3051602:11
  Ragnarh m4a1 Sgare csgobig.com
 • #3055002:11
  Renko m4a1 Zifiv
 • Counter Terrorists Win

Round 5

CT
T
 • #3341700:39
  ♋ Sp1DeR ♋ ak47 ciccio™
 • #3521301:07
  krs-pol ak47 Ragnarh
 • #3683701:33
  ♋ Sp1DeR ♋ ak47 Sgare csgobig.com
 • #3727701:39
  ♋ Sp1DeR ♋ ak47 Zifiv
 • #3812101:53
  krs-pol ak47 Renko
 • #3813301:53
  ♋ Sp1DeR ♋ + Ragnarh ak47 krs-pol
 • #3828901:55
  FatnarLulbrok famas bartx00
 • Counter Terrorists Win

Round 6

CT
T
 • #4287901:04
  bartx00 deagle Ragnarh
 • #4419901:25
  krs-pol p250 ♋ Sp1DeR ♋
 • #4487501:35
  krs-pol awp Renko
 • #4505701:38
  ciccio™ tec9 FatnarLulbrok
 • #4601101:53
  bartx00 deagle ✪ ZenS
 • Terrorists Win

Round 7

CT
T
 • #4917300:42
  Zifiv ak47 Renko
 • #4928900:44
  krs-pol awp ✪ ZenS
 • #4937700:45
  Zifiv ak47 Ragnarh
 • #4987100:53
  krs-pol awp ♋ Sp1DeR ♋
 • #4999900:55
  Zifiv ak47 FatnarLulbrok
 • Terrorists Win

Round 8

CT
T
 • #5438701:01
  Ragnarh + ♋ Sp1DeR ♋ famas ciccio™
 • #5502101:11
  Ragnarh famas krs-pol
 • #5523901:14
  Sgare csgobig.com ak47 Ragnarh
 • #5616501:29
  Renko m4a1 Zifiv
 • #5799101:57
  ✪ ZenS m4a1 Sgare csgobig.com
 • #5806501:59
  FatnarLulbrok ak47 bartx00
 • Counter Terrorists Win

Round 9

CT
T
 • #6206700:55
  ciccio™ awp Ragnarh
 • #6207900:55
  bartx00 ak47 FatnarLulbrok
 • #6236901:00
  bartx00 ak47 ✪ ZenS
 • #6297301:09
  Renko m4a1 ciccio™
 • #6305301:10
  Zifiv ak47 Renko
 • #6346901:17
  ♋ Sp1DeR ♋ ak47 bartx00
 • #6601901:57
  ♋ Sp1DeR ♋ + Renko ak47 Zifiv
 • Terrorists Win

Round 10

CT
T
 • #6959200:48
  ✪ ZenS m4a1 bartx00
 • #7067801:05
  Sgare csgobig.com ak47 Renko
 • #7141001:17
  FatnarLulbrok famas Zifiv
 • #7153201:19
  ciccio™ p250 FatnarLulbrok
 • #7164801:20
  krs-pol ak47 ✪ ZenS
 • #7180201:23
  Ragnarh m4a1 krs-pol
 • #7207201:27
  ♋ Sp1DeR ♋ ak47 Sgare csgobig.com
 • #7277801:38
  ciccio™ + krs-pol p250 Ragnarh
 • #7313201:44
  ciccio™ awp ♋ Sp1DeR ♋
 • Terrorists Win

Round 11

CT
T
 • #7562900:32
  ♋ Sp1DeR ♋ fiveseven bartx00
 • #7613500:39
  Zifiv ak47 Renko
 • #7681700:50
  Zifiv ak47 ✪ ZenS
 • #7699700:53
  ciccio™ ak47 Ragnarh
 • #7705700:54
  ♋ Sp1DeR ♋ + Ragnarh ak47 ciccio™
 • #7722700:56
  Sgare csgobig.com ak47 ♋ Sp1DeR ♋
 • #7726100:57
  FatnarLulbrok + Renko usp_silencer krs-pol
 • #7759501:02
  Zifiv + bartx00 ak47 FatnarLulbrok
 • Terrorists Win

Round 12

CT
T
 • #7996900:30
  Renko m4a1 krs-pol
 • #8002900:31
  Zifiv ak47 ✪ ZenS
 • #8012500:32
  ♋ Sp1DeR ♋ m4a1 ciccio™
 • #8023100:34
  FatnarLulbrok + ✪ ZenS m4a1_silencer Zifiv
 • #8026500:34
  bartx00 ak47 FatnarLulbrok
 • #8220501:05
  Sgare csgobig.com ak47 Ragnarh
 • #8232701:06
  ♋ Sp1DeR ♋ m4a1 Sgare csgobig.com
 • #8240501:08
  bartx00 ak47 ♋ Sp1DeR ♋
 • #8280301:14
  Renko m4a1 bartx00
 • Counter Terrorists Win

Round 13

CT
T
 • #8564200:37
  ♋ Sp1DeR ♋ m4a1 Zifiv
 • #8575600:39
  ♋ Sp1DeR ♋ + Ragnarh m4a1 Sgare csgobig.com
 • #8588600:41
  krs-pol ak47 Ragnarh
 • #8640600:49
  ♋ Sp1DeR ♋ + Ragnarh m4a1 ciccio™
 • #8653200:51
  FatnarLulbrok famas bartx00
 • #8696600:58
  Renko ak47 krs-pol
 • Counter Terrorists Win

Round 14

CT
T
 • #9030900:45
  ciccio™ tec9 Ragnarh
 • #9099900:55
  ♋ Sp1DeR ♋ m4a1 Sgare csgobig.com
 • #9142101:02
  krs-pol + Sgare csgobig.com p250 ♋ Sp1DeR ♋
 • #9158501:05
  ciccio™ ak47 Renko
 • #9170101:06
  FatnarLulbrok + Ragnarh m4a1_silencer ciccio™
 • #9249101:19
  Zifiv + ciccio™ deagle FatnarLulbrok
 • #9271701:22
  ✪ ZenS ak47 krs-pol
 • #9279501:24
  ✪ ZenS ak47 Zifiv
 • #9605102:14
  ✪ ZenS ak47 bartx00
 • Counter Terrorists Win

Round 15

CT
T
 • #9945800:37
  ♋ Sp1DeR ♋ m4a1 ciccio™
 • #10048200:53
  Ragnarh m4a1 krs-pol
 • #10064800:56
  ♋ Sp1DeR ♋ m4a1 Zifiv
 • #10429001:53
  Renko m4a1 bartx00
 • #10466401:59
  Ragnarh m4a1 Sgare csgobig.com
 • Counter Terrorists Win

Round 16

CT
T
 • #10820500:40
  FatnarLulbrok + ✪ ZenS glock krs-pol
 • #10852700:45
  Zifiv usp_silencer Renko
 • #10857700:46
  Zifiv usp_silencer Ragnarh
 • #10870700:48
  Sgare csgobig.com usp_silencer FatnarLulbrok
 • #10873900:48
  ✪ ZenS glock bartx00
 • #10896700:52
  ciccio™ hkp2000 ✪ ZenS
 • #10905700:53
  ciccio™ + Zifiv hkp2000 ♋ Sp1DeR ♋
 • Counter Terrorists Win

Round 17

CT
T
 • #11142500:30
  ciccio™ mp7 Ragnarh
 • #11146700:30
  ciccio™ mp7 Renko
 • #11153100:31
  krs-pol p90 ♋ Sp1DeR ♋
 • #11163900:33
  Sgare csgobig.com ump45 FatnarLulbrok
 • #11169300:34
  ✪ ZenS tec9 Zifiv
 • #11271300:50
  bartx00 ump45 ✪ ZenS
 • Counter Terrorists Win

Round 18

CT
T
 • #11514800:31
  krs-pol p90 FatnarLulbrok
 • #11524200:32
  krs-pol p90 Renko
 • #11586200:42
  krs-pol p90 Ragnarh
 • #11718001:02
  bartx00 ump45 ✪ ZenS
 • #11733401:05
  bartx00 ump45 ♋ Sp1DeR ♋
 • Counter Terrorists Win

Round 19

CT
T
 • #12010000:36
  ♋ Sp1DeR ♋ ak47 krs-pol
 • #12199801:05
  FatnarLulbrok ak47 bartx00
 • #12220601:09
  Sgare csgobig.com m4a1_silencer FatnarLulbrok
 • #12228001:10
  Zifiv m4a1 Renko
 • #12241601:12
  ✪ ZenS ak47 Zifiv
 • #12245601:13
  ciccio™ + krs-pol m4a1_silencer ♋ Sp1DeR ♋
 • #12265001:16
  ciccio™ + Zifiv m4a1_silencer Ragnarh
 • #12310601:23
  Sgare csgobig.com m4a1_silencer ✪ ZenS
 • Counter Terrorists Win

Round 20

CT
T
 • #12636400:43
  FatnarLulbrok tec9 Zifiv
 • #12670200:49
  ✪ ZenS + Ragnarh tec9 Sgare csgobig.com
 • #12678400:50
  ciccio™ m4a1_silencer Ragnarh
 • #12680600:50
  ✪ ZenS tec9 ciccio™
 • #12680800:50
  FatnarLulbrok m4a1_silencer krs-pol
 • #12937601:30
  bartx00 awp ✪ ZenS
 • Terrorists Win

Round 21

CT
T
 • #13381801:06
  FatnarLulbrok m4a1_silencer Sgare csgobig.com
 • #13404401:10
  ciccio™ m4a1_silencer FatnarLulbrok
 • #13424401:13
  ♋ Sp1DeR ♋ m4a1_silencer krs-pol
 • #13463201:19
  ciccio™ m4a1_silencer ✪ ZenS
 • #13538601:31
  ♋ Sp1DeR ♋ m4a1_silencer Zifiv
 • #13621001:44
  ciccio™ + Zifiv m4a1_silencer Renko
 • #13727602:00
  ♋ Sp1DeR ♋ + ✪ ZenS m4a1_silencer ciccio™
 • #13735402:01
  bartx00 awp ♋ Sp1DeR ♋
 • #13814002:14
  Ragnarh awp bartx00
 • Terrorists Win

Round 22

CT
T
 • #14078000:34
  FatnarLulbrok ak47 ciccio™
 • #14204200:53
  Ragnarh + Renko awp krs-pol
 • #14205400:54
  bartx00 fiveseven FatnarLulbrok
 • #14221000:56
  ♋ Sp1DeR ♋ + Renko ak47 Zifiv
 • #14257001:02
  ♋ Sp1DeR ♋ ak47 Sgare csgobig.com
 • #14270801:04
  Ragnarh + FatnarLulbrok awp bartx00
 • Terrorists Win

Round 23

CT
T
 • #14622400:47
  ciccio™ m4a1_silencer ✪ ZenS
 • #14839001:21
  FatnarLulbrok ak47 Zifiv
 • #14924201:35
  krs-pol m4a1_silencer Ragnarh
 • #14941001:37
  bartx00 + Zifiv m4a1_silencer FatnarLulbrok
 • Counter Terrorists Win

Round 24

CT
T
 • #15370500:44
  Ragnarh awp ciccio™
 • #15411500:50
  ♋ Sp1DeR ♋ ak47 bartx00
 • #15725101:39
  krs-pol ak47 Ragnarh
 • #15725501:39
  Renko ak47 krs-pol
 • #15744701:42
  ✪ ZenS ak47 Sgare csgobig.com
 • #15885702:04
  ♋ Sp1DeR ♋ + ✪ ZenS ak47 Zifiv
 • Terrorists Win

Round 25

CT
T
 • #16116600:29
  Renko ak47 krs-pol
 • #16133600:31
  ✪ ZenS + Renko m4a1_silencer Sgare csgobig.com
 • #16160400:35
  Renko ak47 Zifiv
 • #16214800:44
  ciccio™ fiveseven FatnarLulbrok
 • #16374201:09
  ♋ Sp1DeR ♋ awp bartx00
 • #16485201:26
  ciccio™ + Zifiv ak47 Renko
 • #16589201:42
  ciccio™ ak47 ✪ ZenS
 • #16654401:53
  ciccio™ ak47 ♋ Sp1DeR ♋
 • Terrorists Win

Round 26

CT
T
 • #16965200:36
  ♋ Sp1DeR ♋ ak47 bartx00
 • #17090600:56
  Zifiv famas ✪ ZenS
 • #17105200:58
  FatnarLulbrok ak47 Zifiv
 • #17157801:06
  Ragnarh awp ciccio™
 • #17202001:13
  ♋ Sp1DeR ♋ ak47 krs-pol
 • #17223401:16
  Sgare csgobig.com m4a1_silencer Renko
 • #17231601:18
  Sgare csgobig.com + Zifiv m4a1_silencer FatnarLulbrok
 • #17264001:23
  Sgare csgobig.com m4a1_silencer Ragnarh
 • #17337201:34
  Sgare csgobig.com ak47 ♋ Sp1DeR ♋
 • Counter Terrorists Win

Round 27

CT
T
 • #17650200:35
  Zifiv m4a1 ✪ ZenS
 • #17652200:35
  bartx00 fiveseven Renko
 • #17657000:36
  Ragnarh + FatnarLulbrok ak47 krs-pol
 • #17769800:54
  ciccio™ awp FatnarLulbrok
 • #17908201:15
  bartx00 ak47 ♋ Sp1DeR ♋
 • #18107001:46
  Zifiv + krs-pol m4a1 Ragnarh
 • Counter Terrorists Win

Round 28

CT
T
 • #18347600:30
  FatnarLulbrok + ✪ ZenS tec9 ciccio™
 • #18352000:31
  Sgare csgobig.com ak47 FatnarLulbrok
 • #18381800:35
  Sgare csgobig.com ak47 ✪ ZenS
 • #18396000:38
  ✪ ZenS + Renko Sgare csgobig.com
 • #18445800:45
  ♋ Sp1DeR ♋ ak47 Zifiv
 • #18548801:02
  Ragnarh awp krs-pol
 • #18550001:02
  Renko + Ragnarh tec9 bartx00
 • Terrorists Win

Round 29

CT
T
 • #18767100:26
  Renko ak47 Zifiv
 • #18785700:29
  krs-pol fiveseven FatnarLulbrok
 • #18788500:30
  Ragnarh awp Sgare csgobig.com
 • #18789900:30
  krs-pol fiveseven ✪ ZenS
 • #18800300:32
  bartx00 fiveseven ♋ Sp1DeR ♋
 • #18932700:52
  Renko ak47 bartx00
 • #19378902:02
  ciccio™ fiveseven Renko
 • #19394702:04
  ciccio™ + Sgare csgobig.com fiveseven Ragnarh
 • Counter Terrorists Win

Duels Breakdown

Killer \ Victim
76561198034455154
Sgare csgobig.com
0 0 0 0 0 5 (83%) 2 (25%) 4 (57%) 4 (100%) 3 (38%)
76561198118868209
Zifiv
0 0 0 0 0 3 (38%) 0 (0%) 3 (100%) 5 (56%) 5 (56%)
76561198097064456
bartx00
0 0 0 0 0 4 (50%) 5 (50%) 1 (33%) 1 (20%) 6 (60%)
76561198109325711
ciccio™
0 0 0 0 0 7 (70%) 7 (54%) 9 (75%) 6 (75%) 4 (67%)
76561198028231667
krs-pol
0 0 0 0 0 4 (50%) 5 (56%) 6 (50%) 3 (38%) 4 (80%)
76561198082863611
FatnarLulbrok
1 (17%) 5 (63%) 4 (50%) 3 (30%) 4 (50%) 0 0 0 0 0
76561198279693568
♋ Sp1DeR ♋
6 (75%) 8 (100%) 5 (50%) 6 (46%) 4 (44%) 0 0 0 0 0
76561198144212609
Ragnarh
3 (43%) 0 (0%) 2 (67%) 3 (25%) 6 (50%) 0 0 0 0 0
76561198027694512
Renko
0 (0%) 4 (44%) 4 (80%) 2 (25%) 5 (63%) 0 0 0 0 0
76561198021283054
✪ ZenS
5 (63%) 4 (44%) 4 (40%) 2 (33%) 1 (20%) 0 0 0 0 0