ESL Pro League - Season 14 - CSGO - Group Stage Matchstatistik

Team 1 Team 2 K D A 5k 4k 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1

ESL Pro League - Season 14 - CSGO - Playoffs Matchstatistik

Team 1 Team 2 K D A 5k 4k 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1

ESL Pro League - Season 14 - CSGO - Group Stage Matchstatistik

Team 1 Team 2 K D A 5k 4k 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1
Matchkö
Rapportera ett problem
View Details