Official Matchmaking Avg Rank: Silver II
de_mirage
de_mirage
US SouthEast Server
15th Dec 2020 02:18:32
16
12
Team 1
2016 BMW X5
pual
1997 BMW 528i
2000 Honda Civic Hatchback
kgjdj
Team 2
KyleEKoyote
xanb0
AhPook
Wafflelel
CraZCanuck
Chỉ số hạ gục đầu tiên
Chỉ số đổi mạng
Số lần chiến thắng 1vX
Chỉ số hạ gục trên 1 mạng trong 1 vòng đấu
Điểm hạ gục Điểm hi sinh Điểm Hỗ trợ +/- Hệ số hạ gục/ hi sinh Lượng sát thương trung bình/mỗi vòng đấu Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Điểm hệ số vòng đấu với các chỉ số Hạ gục/ Hi sinh/ Sống sót / Đổi mạng KAST Đánh giá Hệ số điểm hạ gục đầu và điểm chết đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Điểm hạ gục Điểm hi sinh Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Số lần chiến thắng 1vX Chỉ số chiến thắng 1v5 Số lần lật kèo 1v4 Số lần lật kèo 1v3 Số lần lật kèo 1v2 Số lần đối đầu 1v1 Chỉ số hạ gục trên 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 5 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 4 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 2 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 1 mạng trong 1 vòng đấu
Team 1
16
10
6
pual
35 16 8 19 2.20 108.5 26% 85.7% 1.91 1 4 3 2 3 2 0 7 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6 0 1 5 4 8
2000 Honda Civic Hatchback
25 18 9 7 1.40 87.3 36% 82.1% 1.33 2 4 2 4 1 0 1 7 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 5 6
1997 BMW 528i
20 20 9 0 1.00 83.4 25% 71.4% 1.06 0 1 1 1 0 0 1 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 6
2016 BMW X5
21 20 8 1 1.10 92.3 29% 82.1% 0.94 3 5 2 0 1 5 1 3 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13
kgjdj
10 23 5 -13 0.40 56 30% 67.9% 0.47 -2 2 4 1 2 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
  • 5
  • 10
  • 15
  • 5
  • 10
Chỉ số hạ gục đầu tiên
Chỉ số đổi mạng
Số lần chiến thắng 1vX
Chỉ số hạ gục trên 1 mạng trong 1 vòng đấu
Điểm hạ gục Điểm hi sinh Điểm Hỗ trợ +/- Hệ số hạ gục/ hi sinh Lượng sát thương trung bình/mỗi vòng đấu Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Điểm hệ số vòng đấu với các chỉ số Hạ gục/ Hi sinh/ Sống sót / Đổi mạng KAST Đánh giá Hệ số điểm hạ gục đầu và điểm chết đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Điểm hạ gục Điểm hi sinh Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Số lần chiến thắng 1vX Chỉ số chiến thắng 1v5 Số lần lật kèo 1v4 Số lần lật kèo 1v3 Số lần lật kèo 1v2 Số lần đối đầu 1v1 Chỉ số hạ gục trên 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 5 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 4 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 2 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 1 mạng trong 1 vòng đấu
Team 2
12
9
3
xanb0
32 34 8 -2 0.90 130.9 44% 71.4% 1.38 4 8 4 3 1 5 3 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 7 6
CraZCanuck
19 19 7 0 1.00 78.8 21% 71.4% 1.01 -1 1 2 0 0 1 2 5 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 3 10
KyleEKoyote
23 25 5 -2 0.90 86.3 39% 71.4% 1.00 0 2 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 10
AhPook
19 25 2 -6 0.80 68.5 21% 64.3% 0.87 -4 1 5 0 3 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 10
Wafflelel
1 5 2 -4 0.20 9.4 0% 10.7% 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giá trị vũ khí của đội
Tiền
Tiền tiêu
Vòng 1
0
1
Số lần đối đầu 1v1
$1950
Giá trị vũ khí của đội
$3600
$2850
Tiền
$1400
$0
Tiền tiêu
$650
00:23 xanb0 usp_silencer Xuyên não pual
00:25 xanb0 usp_silencer Xuyên não 2016 BMW X5
00:26 1997 BMW 528i glock xanb0
00:34 Wafflelel usp_silencer kgjdj
00:35 1997 BMW 528i glock Xuyên não Wafflelel
00:52 AhPook deagle 2000 Honda Civic Hatchback
00:56 1997 BMW 528i + 2000 Honda Civic Hatchback glock KyleEKoyote
00:58 1997 BMW 528i + kgjdj glock AhPook
01:44 CraZCanuck + Wafflelel usp_silencer 1997 BMW 528i
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 2
0
2
$3850
Giá trị vũ khí của đội
$12000
$9200
Tiền
$7900
$0
Tiền tiêu
$3100
00:33 pual + 1997 BMW 528i p250 CraZCanuck
00:35 xanb0 mp9 pual
00:36 xanb0 + CraZCanuck mp9 kgjdj
00:36 xanb0 mp9 2016 BMW X5
00:38 1997 BMW 528i nova xanb0
00:59 1997 BMW 528i nova Wafflelel
01:10 AhPook + CraZCanuck famas 2000 Honda Civic Hatchback
01:17 KyleEKoyote ump45 1997 BMW 528i
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 3
0
3
Số lần đối đầu 1v1
$18300
Giá trị vũ khí của đội
$19200
$9000
Tiền
$14500
$3000
Tiền tiêu
$4100
00:35 xanb0 m4a1 pual
00:37 2016 BMW X5 ak47 AhPook
00:39 xanb0 m4a1 kgjdj
00:40 2000 Honda Civic Hatchback + pual ssg08 xanb0
01:01 KyleEKoyote m4a1 2016 BMW X5
01:03 KyleEKoyote + xanb0 m4a1 2000 Honda Civic Hatchback
01:15 1997 BMW 528i + 2016 BMW X5 ak47 KyleEKoyote
01:20 1997 BMW 528i ak47 Wafflelel
01:46 CraZCanuck + Wafflelel famas 1997 BMW 528i
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 4
0
4
$13900
Giá trị vũ khí của đội
$27450
$11800
Tiền
$9550
$3000
Tiền tiêu
$1400
00:26 xanb0 m4a1 Xuyên não 2016 BMW X5
00:44 pual ak47 Xuyên não Wafflelel
01:10 CraZCanuck ak47 Đục tường 1997 BMW 528i
01:17 AhPook m4a1_silencer kgjdj
01:25 KyleEKoyote m4a1 Xuyên não pual
01:53 KyleEKoyote + xanb0 awp Đục tường 2000 Honda Civic Hatchback
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 5
1
4
$18900
Giá trị vũ khí của đội
$23250
$8600
Tiền
$19800
$4000
Tiền tiêu
$1400
00:24 2000 Honda Civic Hatchback ak47 Xuyên não AhPook
00:29 2000 Honda Civic Hatchback + 1997 BMW 528i ak47 Xuyên não Yanni
00:31 KyleEKoyote awp Đục tường 1997 BMW 528i
00:34 kgjdj sg556 KyleEKoyote
00:36 2000 Honda Civic Hatchback ak47 Xuyên não xanb0
00:40 CraZCanuck + KyleEKoyote inferno kgjdj
00:52 2016 BMW X5 ak47 Xuyên não CraZCanuck
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 6
1
5
$25250
Giá trị vũ khí của đội
$19850
$15200
Tiền
$2650
$4000
Tiền tiêu
$5550
00:34 xanb0 m4a1 kgjdj
00:35 xanb0 m4a1 2000 Honda Civic Hatchback
00:35 2016 BMW X5 ak47 xanb0
00:44 KyleEKoyote m4a1 Xuyên não 2016 BMW X5
00:45 pual + 2016 BMW X5 awp Xuyên não Đục tường KyleEKoyote
00:47 AhPook m4a1_silencer 1997 BMW 528i
00:47 xanb0 bizon pual
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 7
2
5
Số lần lật kèo 1v2
$24350
Giá trị vũ khí của đội
$27100
$6550
Tiền
$13250
$3000
Tiền tiêu
$650
00:28 2000 Honda Civic Hatchback + xanb0 ak47 Xuyên não 1997 BMW 528i
00:28 kgjdj + 2000 Honda Civic Hatchback sg556 xanb0
00:34 pual awp AhPook
00:58 KyleEKoyote famas 2000 Honda Civic Hatchback
01:03 kgjdj + 2000 Honda Civic Hatchback sg556 Xuyên não xanb0
01:03 KyleEKoyote famas Xuyên não 2016 BMW X5
01:16 KyleEKoyote famas Xuyên não kgjdj
01:26 pual awp KyleEKoyote
01:28 pual awp CraZCanuck
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 8
2
6
Số lần lật kèo 1v2
$24450
Giá trị vũ khí của đội
$7400
$6400
Tiền
$12600
$4000
Tiền tiêu
$4450
00:32 pual + CraZCanuck awp 2000 Honda Civic Hatchback
00:40 1997 BMW 528i + 2000 Honda Civic Hatchback ak47 CraZCanuck
00:45 xanb0 ak47 2016 BMW X5
00:46 xanb0 ak47 Xuyên não kgjdj
00:47 pual awp xanb0
00:57 pual p250 Xuyên não KyleEKoyote
00:58 pual + 1997 BMW 528i p250 CraZCanuck
01:07 AhPook + KyleEKoyote m4a1_silencer pual
01:10 AhPook m4a1_silencer 1997 BMW 528i
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 9
2
7
$20750
Giá trị vũ khí của đội
$23300
$2950
Tiền
$5500
$4000
Tiền tiêu
$2050
00:40 2000 Honda Civic Hatchback + kgjdj revolver xanb0
00:52 CraZCanuck m4a1_silencer Xuyên não 2016 BMW X5
00:54 xanb0 scar20 2000 Honda Civic Hatchback
00:55 xanb0 scar20 pual
00:55 xanb0 scar20 kgjdj
01:03 KyleEKoyote ump45 Xuyên não 1997 BMW 528i
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 10
2
8
$11100
Giá trị vũ khí của đội
$27650
$7250
Tiền
$14950
$3000
Tiền tiêu
$900
00:25 2000 Honda Civic Hatchback revolver AhPook
00:28 pual + 1997 BMW 528i mp7 Xuyên não KyleEKoyote
00:29 2000 Honda Civic Hatchback + xanb0 revolver pual
00:30 xanb0 m4a1 Xuyên não 2000 Honda Civic Hatchback
00:32 2016 BMW X5 mp7 xanb0
00:42 AhPook + KyleEKoyote scar20 1997 BMW 528i
00:44 AhPook scar20 kgjdj
00:48 AhPook scar20 2016 BMW X5
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 11
3
8
Số lần lật kèo 1v3
$19050
Giá trị vũ khí của đội
$21500
$7400
Tiền
$25050
$3000
Tiền tiêu
$-24250
00:31 CraZCanuck ak47 pual
00:42 2016 BMW X5 ak47 Xuyên não xanb0
00:42 CraZCanuck + xanb0 inferno 2016 BMW X5
00:53 AhPook m4a1_silencer 1997 BMW 528i
00:54 2000 Honda Civic Hatchback ak47 Xuyên não AhPook
00:56 CraZCanuck ak47 Xuyên não kgjdj
00:57 2000 Honda Civic Hatchback ak47 CraZCanuck
01:30 2000 Honda Civic Hatchback ak47 KyleEKoyote
01:51 Wafflelel world Wafflelel
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 12
4
8
$23050
Giá trị vũ khí của đội
$11900
$9450
Tiền
$3150
$3000
Tiền tiêu
$32800
00:31 xanb0 deagle Xuyên não kgjdj
00:45 xanb0 deagle Xuyên não 1997 BMW 528i
00:48 pual + 1997 BMW 528i awp xanb0
00:51 2016 BMW X5 ak47 CraZCanuck
00:59 pual awp Xuyên não KyleEKoyote
01:02 2000 Honda Civic Hatchback ak47 Xuyên não AhPook
01:07 2000 Honda Civic Hatchback + pual ak47 xanb0
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 13
5
8
$20550
Giá trị vũ khí của đội
$4750
$19400
Tiền
$8800
$3000
Tiền tiêu
$300
00:33 2000 Honda Civic Hatchback + 1997 BMW 528i ak47 Ernie
00:54 KyleEKoyote usp_silencer pual
00:59 2016 BMW X5 ak47 Xuyên não xanb0
00:59 KyleEKoyote awp 2000 Honda Civic Hatchback
01:00 1997 BMW 528i galilar AhPook
01:01 kgjdj + pual sg556 KyleEKoyote
01:02 CraZCanuck usp_silencer kgjdj
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 14
5
9
$25050
Giá trị vũ khí của đội
$22400
$16750
Tiền
$2400
$4000
Tiền tiêu
$5300
00:26 AhPook m4a1_silencer 2000 Honda Civic Hatchback
00:27 AhPook m4a1_silencer Xuyên não kgjdj
00:33 2016 BMW X5 ak47 xanb0
00:34 1997 BMW 528i + 2016 BMW X5 xm1014 Xuyên não AhPook
00:47 xanb0 p90 Xuyên não pual
00:48 KyleEKoyote awp 2016 BMW X5
00:50 1997 BMW 528i + 2016 BMW X5 xm1014 xanb0
00:54 CraZCanuck + xanb0 m4a1 1997 BMW 528i
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 15
6
9
$22550
Giá trị vũ khí của đội
$18500
$6400
Tiền
$9350
$3000
Tiền tiêu
$3600
00:30 pual xm1014 xanb0
00:54 CraZCanuck m4a1 Xuyên não pual
00:55 2016 BMW X5 awp KyleEKoyote
01:03 2000 Honda Civic Hatchback ak47 AhPook
01:15 2016 BMW X5 + pual awp Xuyên não Đục tường xanb0
01:16 CraZCanuck m4a1 2000 Honda Civic Hatchback
01:37 kgjdj + 2000 Honda Civic Hatchback sg556 Đục tường CraZCanuck
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 16
6
10
Số lần đối đầu 1v1
$3550
Giá trị vũ khí của đội
$2950
$1450
Tiền
$2050
$0
Tiền tiêu
$650
00:29 KyleEKoyote + CraZCanuck glock Xuyên não kgjdj
00:35 CraZCanuck glock 2000 Honda Civic Hatchback
00:36 pual usp_silencer Xuyên não xanb0
00:37 KyleEKoyote glock 2016 BMW X5
00:41 pual usp_silencer Xuyên não xanb0
00:58 CraZCanuck hkp2000 1997 BMW 528i
01:16 pual usp_silencer CraZCanuck
01:25 pual hkp2000 KyleEKoyote
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 17
7
10
$7750
Giá trị vũ khí của đội
$14950
$5200
Tiền
$5800
$0
Tiền tiêu
$3700
00:28 2016 BMW X5 xm1014 AhPook
00:28 2016 BMW X5 xm1014 Xuyên não xanb0
00:32 CraZCanuck mp5sd 2016 BMW X5
00:34 2000 Honda Civic Hatchback + 2016 BMW X5 revolver Xuyên não CraZCanuck
00:40 pual + 2000 Honda Civic Hatchback nova Xuyên não KyleEKoyote
00:43 AhPook galilar pual
00:45 AhPook + KyleEKoyote galilar kgjdj
00:46 2000 Honda Civic Hatchback + 2016 BMW X5 revolver AhPook
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 18
8
10
$15050
Giá trị vũ khí của đội
$6350
$12150
Tiền
$7800
$3300
Tiền tiêu
$500
00:33 2016 BMW X5 ak47 KyleEKoyote
00:34 AhPook glock Xuyên não kgjdj
00:34 2000 Honda Civic Hatchback m4a1_silencer Xuyên não AhPook
00:46 2000 Honda Civic Hatchback + 2016 BMW X5 m4a1_silencer xanb0
00:51 1997 BMW 528i nova Xuyên não CraZCanuck
01:17 2000 Honda Civic Hatchback m4a1_silencer AhPook
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 19
9
10
$26000
Giá trị vũ khí của đội
$10500
$19650
Tiền
$5800
$4300
Tiền tiêu
$2750
00:34 KyleEKoyote tec9 Xuyên não 1997 BMW 528i
00:36 pual + 1997 BMW 528i xm1014 KyleEKoyote
00:39 pual + 1997 BMW 528i xm1014 Xuyên não AhPook
00:46 2000 Honda Civic Hatchback + 1997 BMW 528i m4a1_silencer xanb0
00:48 2000 Honda Civic Hatchback + pual m4a1_silencer CraZCanuck
00:58 pual + 1997 BMW 528i xm1014 KyleEKoyote
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 20
9
11
$25450
Giá trị vũ khí của đội
$15200
$31700
Tiền
$2150
$400
Tiền tiêu
$3500
00:37 xanb0 ak47 Xuyên não 2000 Honda Civic Hatchback
00:38 2016 BMW X5 ak47 Xuyên não xanb0
00:44 KyleEKoyote + xanb0 ak47 2016 BMW X5
00:49 CraZCanuck ssg08 pual
00:50 KyleEKoyote + CraZCanuck ak47 kgjdj
01:00 xanb0 aug 1997 BMW 528i
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 21
10
11
$24000
Giá trị vũ khí của đội
$22200
$15800
Tiền
$17200
$3300
Tiền tiêu
$1200
00:29 pual awp xanb0
00:37 2016 BMW X5 + pual awp xanb0
00:49 AhPook + KyleEKoyote hegrenade 2016 BMW X5
00:49 1997 BMW 528i xm1014 Xuyên não KyleEKoyote
01:05 1997 BMW 528i xm1014 AhPook
01:35 pual awp CraZCanuck
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 22
11
11
$26400
Giá trị vũ khí của đội
$15200
$22000
Tiền
$8100
$4700
Tiền tiêu
$4300
01:40 2016 BMW X5 awp KyleEKoyote
01:48 xanb0 deagle 1997 BMW 528i
01:59 pual + kgjdj awp CraZCanuck
01:59 AhPook sg556 Xuyên não kgjdj
02:00 2016 BMW X5 awp KyleEKoyote
02:00 xanb0 deagle Xuyên não 2000 Honda Civic Hatchback
02:06 pual awp AhPook
02:11 pual awp xanb0
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 23
12
11
$30800
Giá trị vũ khí của đội
$9000
$22850
Tiền
$9550
$3300
Tiền tiêu
$2450
00:30 kgjdj aug Ernie
00:55 1997 BMW 528i m4a1_silencer xanb0
01:07 KyleEKoyote deagle kgjdj
01:19 pual awp KyleEKoyote
01:29 AhPook glock 2000 Honda Civic Hatchback
01:30 pual + 2000 Honda Civic Hatchback awp Đục tường AhPook
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 24
12
12
Số lần đối đầu 1v1
$30100
Giá trị vũ khí của đội
$19200
$29500
Tiền
$8750
$3300
Tiền tiêu
$0
00:31 xanb0 ak47 Xuyên não kgjdj
00:38 2016 BMW X5 awp xanb0
01:01 2000 Honda Civic Hatchback m4a1 Xuyên não KyleEKoyote
01:06 1997 BMW 528i m4a1_silencer Xuyên não AhPook
01:09 xanb0 galilar 2000 Honda Civic Hatchback
01:24 xanb0 galilar 2016 BMW X5
01:25 CraZCanuck + AhPook aug 1997 BMW 528i
01:29 pual + 2016 BMW X5 awp xanb0
01:52 CraZCanuck glock pual
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 25
13
12
$21500
Giá trị vũ khí của đội
$23000
$16600
Tiền
$8050
$2050
Tiền tiêu
$3700
00:27 2016 BMW X5 awp AhPook
00:30 pual awp Ernie
00:32 xanb0 + AhPook ak47 2016 BMW X5
00:35 kgjdj famas xanb0
00:37 pual awp CraZCanuck
00:59 KyleEKoyote awp 1997 BMW 528i
01:27 pual + 2000 Honda Civic Hatchback awp KyleEKoyote
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 26
14
12
$18650
Giá trị vũ khí của đội
$15200
$21800
Tiền
$6050
$3300
Tiền tiêu
$2500
00:27 2016 BMW X5 awp Ernie
00:30 AhPook mac10 Xuyên não 2000 Honda Civic Hatchback
00:38 2016 BMW X5 + 2000 Honda Civic Hatchback awp AhPook
00:41 CraZCanuck mac10 Xuyên não 2016 BMW X5
00:54 xanb0 + CraZCanuck ak47 pual
00:57 1997 BMW 528i m4a1_silencer CraZCanuck
00:59 1997 BMW 528i m4a1_silencer xanb0
01:05 kgjdj aug KyleEKoyote
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 27
15
12
$30350
Giá trị vũ khí của đội
$18200
$17400
Tiền
$11450
$1400
Tiền tiêu
$4300
00:24 pual awp AhPook
00:33 xanb0 ak47 Xuyên não 2016 BMW X5
00:37 kgjdj aug Xuyên não xanb0
00:49 2000 Honda Civic Hatchback + pual m4a1 Xuyên não Đục tường CraZCanuck
01:12 KyleEKoyote + xanb0 ak47 Xuyên não kgjdj
01:14 pual awp KyleEKoyote
01:50 2000 Honda Civic Hatchback + pual m4a1 AhPook
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 28
16
12
$29250
Giá trị vũ khí của đội
$16900
$22350
Tiền
$12250
$4700
Tiền tiêu